Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Nav noslēpums, ka reliģijas pozīcijas ir visvājākās valstīs ar augstu dzīves līmeni. Vissekulārākajā Eiropas valstīs: Skandināvijas valstīs, Francijā, Nīderlandē, Lielbritānijā. Šajās valstīs ir arī vislielākā demokra'tiskā brīvība un drošākā dzīve (salīdzinot ar Austrumeiropu), arī cilvēki kopumā ir laimīgāki. Pasaules mērogā vislielākais posts valda musulmaņu valstīs, hinduistu Indijā, katoliskajā Latīņamerikā, arī Krievijā, kur atkal pacēlusi galvu pareizticība. Uz to fona izceļas daudz sekulārākās Eiropa, Ziemeļamerika, Austrālija, Japāna ar savu augsto dzīves līmeni un lielo individuālo brīvību, stipro pilsonisko sabiedrību. Gribot negribot jāsecina: jo lielāka nabadzība, nevienlīdzība, analfabētisms, jo izdevīgāk tas ir visu reliģiju sludinātājiem un garīdzniekiem. Kadēļ tā?

Statistika sniedz atbildi uz šo jautājumu.Kā zināms, vislielāks reliģiozo īpatsvars ir tieši neizglītotu un nabadzīgu cilvēku vidū. Tam ir sekojoši cēloņi: neizglītots cilvēks vieglāk ir gatavs noticēt garīdznieku daiļrunībai, jo faktoloģiskās nezināšanas dēļ viņam nav iespēju salīdzināt, turklāt vieglāk taču ir ticēt kādam, kurš visu pasaka priekšā nekā pašam rakties grāmatās un internetā, lai meklētu faktus, domāt,analizēt, viekt aprēķinus. Vieglāk ir ticēt vienkāršotai gatavai receptei par cilvēka "radīšanu" un lomu pasaulē, nekā pašam meklēt laiku un iespējas izglītoties bioloģijā, ekonomikā, fizikā, ķīmijā, antropoloģijā, vēsturē un psiholoģijā.

Savukārt nabadzība stiprina reliģijas pozīcijas, jo cilvēks, kurš ieslīdzis trūkumā un dzīvo vienās bailēs par rītdienu, izmisumā meklē mierinājumu, garantijas, ka kāds stiprāks, gudrāks, taisnīgāks (dievs) palīdzēs un padarīs dzīvi labāku, atriebs netaisnību, novērtēs labos darbus ja ne tagad, tad kaut vai iedomātā viņā saulē.


Vainīga pie sabiedrības morālā pagrimuma ir nevis kāda konkrēta reliģija, bet reliģioza domāšana, kā tāda, jebkura ideja, kas sludina cilvēka niecīgumu, aicina bez ierunām pakļauties kādai "augstākai" varai, uzticēties kādam "baltajam tēvam" vai pieciest netaisnību, nabadzību, varas patvaļu un melīgumu. Reliģija tieši veido šāda cilvēka psiholoģisko portretu, veido cilvēku par pazemīgu (lasi : gļēvu) un ticīgu (lasi: aprobežotu) kalpu, kurš dzīvo pēc principa "tik pacieties, debesīs labāki būs." Vislabāk to mēs redzam, kā baznīca pārdodas kādai zināmai partijai un bezkaunīgi aģitē par to pirms vēlēšanām, kas būtu neiedomājami jel vienā Eiropas valstī.

Reliģija neveicina cilvēkos morāli, tieši otrādi to grauj. Morāle izriet no veselā saprāta, bet reliģija veselo saprātu un pienākuma apziņu aizstāj ar "pātagas un burkāna" politiku, liek cilvēku darīt labu nevis aiz apziņas, ka darot citiem labu viņš nodara labu sev, bet aiz bailēm no dieva soda vai cerībām izpelnīties mūžīgu dzīvošanu. Tai pašā laikā reliģija pieļauj un pat atbalsta nevienlīdzīgu attieksmi pret neticīgajiem vai citu ticību pārstāvjiem. Sevišķi liels naidīgums Latvijā vērojams pret ateistiem. Ja cilvēks godīgi pasaka, ka netic dieva eksistencei vai nav kristīts, uz viņu sāk raudzīties kā uz potenciālu ienaidnieku, kā a priori amorālu, vai cenšas pat visnotaļ agresīvā veidā pārliecināt par to, cik slikti un nepareizi ir viņa uzskati. Nevienā normālā sabiedrībā tāda reakcija nebūtu vērojama. Mēs esam tikai vienu pakāpi augstāk par musulmaņu fanātiķiem, vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs neesam tik agresīvi un parasti neķeramies pie vardarbības reliģijas dēļ.

Latvijas tautas bezspēcība pret pašreizējo valdību lielā mērā balstīta tās reliģiozajā domāšanā. Tieši aiz savas pārmērīgās gļēvulības, ko mācītāji sauc par pazemību, tieši aiz savas tieksmes akli uzticēties "baltajiem tēviem" kas izriet no reliģiozās domāšanas, mēs ļaujam sevi muļķot priekšvēlēšanu kampaņās un neiedrošināmies aktīvi pretoties tiem, kuri mūs tiranizē. Komunistu diktatūra nevarēja izskaust reliģiju, drīzāk to veicināja, kā liecina lielais ticīgo skaita pieaugums Austrumeiropā 90.gados, jo komunisms, kas balstījās uz aklu ticību dogmām neizskauda pašu ļaunāko: reliģiozu domāšanu, kas kultivē padevību, dubultmorāli un aklu uzticēšanos varai.


Secinājums: kamēr mūsu sabiedrība laika gaitā neattīrīsies no reliģiozās domāšanas, tikmēr Latvijā nebūs ne labklājības, ne taisnīguma.


Es, kā vienkāršs ierindas pilsonis, protams, nepretendēju ne uz kādu zinātnisku skatījumu, domājošiem cilvēkiem, kuriem interesē reliģijas loma sabiedrībā mūsdienās, iesaku palasīt šo te: www.ateistiem/sabiedribas-religiozitate/
Re: Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

<<<Sevišķi liels naidīgums Latvijā vērojams pret ateistiem>>>

Kurā vietā?
Es pat nemaz nezinu nevienu :D:D
Bet, ja viņiem tā liekas..., atkal jau viņu problēma.

Zinātnieka ceļš pie Dieva

“Intelligo, ut credam; credo, ut intelligam”
(Es saprotu, lai es ticētu; es ticu, lai es saprastu)

Nereti gadās, ka tikai aizejot kādai lielai personībai, mēs sākam tā īsti novērtēt gan viņas paveikto, gan arī apjaust to tukšumu, kuru būtu aizpildījusi viņas turpmākā darbība. Tā nu Latvija ar septiņu gadu atstarpi ir zaudējusi divus izcilus, liela mēroga eksakto zinātņu vīrus, kuru misija bez viņu tiešajiem pētījumiem savā konkrētajā disciplīnā bija lielie paradigmatiskie jautājumi, kas ietver arī zinātnes un reliģijas attiecību problēmu. Šie zinātnieki ir cietvielu fiziķis Edgars Imants Siliņš (1927 – 1998) un astrofiziķis Arturs Balklavs–Grīnhofs (1933 – 2005). Ja pirmajam no viņiem vēl savas dzīves laikā izdevās prakstiski pabeigt un, diemžēl, ne vairs ieraudzīt savu monumentālo eseju krājumu “Lielo patiesību meklējumi” (1999), tad otra autora līdzīgas ievirzes grāmata “Mūsdienu zinātne un Dievs” tikai tagad rod ceļu pie lasītājiem. Tai tad arī veltītas mūsu priekšvārda rindas.

Var teikt, ka šī A. Balklava–Grīnhofa grāmata atbilst mūsu priekšvārda epigrāfā liktajam seno Baznīcas Tēvu principam. Tas izsaka to, ka mēs dabiskas prātošanas jeb zinātnes ceļā spējam nonākt pie Dieva esamības atzīšanas. Savukārt, atzinuši Dieva esamību un pieņēmuši Viņa atklājumus, mēs gūstam jaunas atziņas, kādas nav sasniedzamas dabiskās prātošanas ceļā un kas ved mūs pie pārdabisko noslēpumu izzināšanas. [..]

Tātad zinātnei un reliģijai (kristīgās ticības izpratnē) ir kopīgs mērķis – tuvināt cilvēku savam Radītājam – Dievam. Zinātne to veic it kā induktīvā ceļā – Dieva atzīšana ir “zinātnes noslēgums un vainagojums”, bet reliģija – it kā deduktīvā veidā stādot Dieva atzīšanu kā cilvēka garīgās aktivitātes iesākumu un pamatu.

Turpinot šo domu, A. Balklavs–Grīnhofs tālāk apskata Latvijas un latviešu vietu pasaules labo un ļauno spēku darbības kontekstā saistībā ar apokaliptiskajiem laiku beigu jeb kardinālo pārmaiņu jautājumiem. Te viņš izdara fundamentālu, pat paradoksālu secinājumu: Latvija ir kristīga zeme un latvieši – iedzimti kristīga tauta. Šī atziņa, kurai, iepējams, daži konservatīvie teologi nepiekritīs, tiek pamatoti ar pētījumiem par paralēlēm starp senlatviešu pasaules uztveres, dzīvesziņas un mitoloģijas īpatnībām, no vienas puses, un kristīgās ticības pamatvērtībām, no otras. Tā labi sasaucas ar arhibīskapa Jāņa Vanaga vairākkārt pausto ideju, ka “latviešu tautas devēseli galvenokārt ir veidojuši divi faktori – folklora un kristīgā tradīcija”.

Jāatzīmē arī divas A. Balklava–Grīnhofa atrastās ļoti veiksmīgās un skaistās “teoloģiski fizikālās” analoģijas. Pirmajā no tām Jēzus Kristus dotais augstākais – mīlestības – bauslis tiek salīdzināts ar gravitācijas lomu materiālajā pasaulē. Otrajā analoģijā ticība tiek ilustrēta ar relativitātes teorijas invarianta (tas ir telpas–laika intervāla) piemēru, lai cilvēks, vadoties pēc tās kā vienīgā absolūtā un dro?ā orientiera, spētu pastāvēt šajā šķietami relatīvajā un dažbrīd pat draudīgajā pasaulē.

Tagad daži vārdi par A. Balklava–Grīnhofa grāmatas pirmo daļu “Zinātne un reliģija”, kurā visspilgtāk redzams, kā zinātnieks, kas nodarbojas ar fundamentālajiem astronomijas un kosmoloģijas jautājumiem, nonāk līdz Radītāja atzīšanai.

Šīs daļas pirmais raksts “Vispārīgā relativitāte un Lielais Sprādziens” sniedz meistarīgi izklāstītu populārzinātnisku pārskatu par modernās kosmoloģijas attīstības vēsturi kopš 1915. gada uz Einšteina vispārīgās relativitātes teorijas (VRT) pamata un tās mūsdienu stāvokli, kuru raksturo Visuma kosmoloģiskais standartmodelis jeb standartscenārijs. Ļoti īsi un konspektīvi tiek aplūkoti tādi kosmoloģijas pamata priekšstati kā Visuma homogenitāte un izotropija, stacionārie un nestacionārie (no laika atkarīgie) Visuma modeļi, E. Habla 1929. gadā atklātā kosmoloģiskā sarkanā nobīde un ar to saistītā Visuma globālā izplešanās, kas noveda pie mūsdienās valdošās Lielā Sprādziena (LS) teorijas. Pēc tam tiek apskatīta Visuma kosmiskā (kosmoloģiskā) reliktā starojuma atklāšana (1965), kas apstiprināja Lielā Sprādziena koncepciju uz Visuma karstā kosmoloģiskā modeļa pamata, kura tālākā attīstība noveda pie jau pieminētā Visuma kosmoloģiskā standartmodeļa. Netiek apieti arī tādi kosmoloģijas pēdējo gadu desmitu sasniegumi kā Lielā Sprādziena teorijā ārkārtīgi būtisko reliktā starojuma temperatūras sadalījuma ļoti niecīgo fluktuāciju atklāšana ļoti lielos kosmiskās telpas mērogos. Tiek raksturoti arī mūsdienu dati par Visuma vidējo blīvumu un tā sastāva trim galvenajām komponentēm (spīdošo un tumšo matēriju, kā arī vakuuma jeb tumšo enerģiju, kuras ieguldījums šajā sastāvā ir dominējošais).[..]

Nākamais šīs daļas raksts “Astronomiskie paradoksi. Kosmoloģiskie priekšstati. Reliģija” skar ļoti dziļus ar mūsu eksistenci un vietu Visumā saistītus jautājumus, kuri mūsdienās ne vien nav atrisināti, bet vispār plašākai sabiedrībai ir maz zināmi. Runa ir par četriem astronomiskajiem paradoksiem. Pirmos divus no šiem paradoksiem (fotometrisko jeb Olbersa un gravitācijas jeb Zēligera–Neimana paradoksu) mūsdienās galīgā veidā ir novērsis nestacionāra, t. i. izplešanās stadijā esoša Visuma modelis, bet pārējie divi, A. Balkava–Grīnhofa vārdiem runājot, ir “viens par otru nepatīkamāki. Vismaz vienai daļai jeb šauri materiālistiski domājošiem zinātniekiem”.
Produkta informācija
Autors(i): Arturs Balklavs-Grīnhofs
Izdevniecība: LU akadēmiskais apgāds
Valodas: Latviešu
Vākojums: cietie vāki
Lappuses: 144
Publikācijas datums: 2008
Size, cm (width, height): 14.50 x 23.00
ISBN: 9789984825267
Re: Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

RESPECT!!!
Re: Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Es gan perzonīgi ieteiktu palasīt :

http://www.surajamrita.com/FOL/folContent.html

Vismaz informācijai. :)
Man patika .
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Diezgan dīvaini, ka reliģijas apoloģēts sev izvēlējies tādu niku, kāds ir nosaukums filmai, kura kritizē reliģiju. Jūs pārstāvat tipisko reliģiozas domāšanas pārstāvja paraugu. Jums nav sava viedokļa, tā vietā, lai kritiski vērtētu un argumentētu, Jūs pārkopējat palagus, kurus Jūsu vietā sarakstījis kāds cits. Tas taču ir tik viegli, vai ne? Tā mūsu tautai un visai sabiedrībai Latvijā ir kļuvusi par slimību; nespēja domāt un spriest patstāvīgi, nespēja būt kritiskam un racionālam, tā vietā atgremot citu nodiktētās dogmas un lozungus. Un mēs vēl brīnāmies par vēlēšanu rezultātiem, vēl gaidām valstī attīstību un gaidām, ka mūsu inteliģence ģenerēs novatoriskas idejas! Pilnīgs trulums un akla padevība "autoritātēm." Cik izdevīgi mūsu valdītājiem!

P.S. Piedodiet, Jūsu pārkopētajā rakstā nav neviena vārda par tēmu, tikai tukšas fantāzijas, pieņēmumi, demagoģija un sofistika ar mērķi "pierādīt to, kas jau bija jāpierāda."
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Un tie, kas netic, tie zog, izņemot Šleseru protams. Nu - kur attīstība?
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

šis raksts ir demogoģijas kalngals

baznīcas palīdz cilvēkiem, kam ir grūti


un reliģija sludina darīt labu, dalīties ar cilvēkiem

ja cilvēki sekotu bībeles principiem, tad NEBŪTU krīzes, vai karu
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

kotikvel te varetu izdomat.
Ka tik jestrak tas forums ietu vaļā..
Nu forši - tik skaldi un valdi :D:D
Nacjautajums - latv. pret ru
Neticīgie pret īstenticigajiem :D
Gan jau kads Ahmeds ar vel piebiedrosies un sāks klaigaat par allachu
Un kr tad vel žīdu jautajums
Un tad jau New Age... :D:D pret zilajiem, khe, khe vaļiem...
Tici vai netici - nu ta tak katra paša padarīšana.
Kāds vel salasās Nīchi ta pavairāk un sāk nez ko murgot...
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Lions,
apzināti vai neapzināti Tu sagrozi sekas ar cēloņiem. Vēsturē visos gadījumos pieaugoša neticība Dievam seko tikai un vienīgi PĒC tehnoloģiskā progresa. Nekur nav bijis tā, ka cilvēki vispirms kļūst ateisti un tad pēkšņi piedzīvotu tehnoloģisku izaugsmi. Kristīgā ticība mūsdienās nekādā veidā nekavē izglītību un atklājumus. Ateisms ir tikai sociālas sekas zinātniskiem atklājumiem. Dziļa reliģiozitāte ir sekas, nevis cēlonis tam, ka cilvēkiem trūkst izglītības. Akla ticība Dievam galīgi netraucē viņiem cīnīties, lai bērni gūtu labu izglītību.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Es vsp brīnos... kādas tik domas cilvēkam nenāk vai nāk galva :)
Nevajag jaukt ticību ar reliģiju.... :(
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Katoliskajā Lietuvā baznīcas tīri labi iztiek no ziedojumiem. Tā tad ticīgo pietiek. Mūsu baznīcas naudas trūkums spiež sadarboties ar politiskiem šarlatāniem. (Es ceru, ka tas ir naudas, nevis sirdsapziņas trūkums). Tas liecina par latviešu atsalumu reliģijas lietās. Tomēr Latvija saimnieciski krietni atpaliek no Lietuvas. Šajā gadījumā reliģija nav pie vainas. Nevajag aizmirst, ka cilvēku stulbumam ir daudz izpausmes veidu. Lētticība ir viens no tiem. Ja cilvēks tic nevainīgai ieņemšanai, tas viņu nebūt netraucē būt politiski un saimnieciski izglītotam. Bīstamāk, ja viņš tic politisku šarlatānu solījumiem, sevišķi, ja tos atbalsta no kanceles. Bīstamāk, ja viņš, neticot nevainīgai ieņemšanai, jau kuro reizi pēc kārtas notic valsts nozadzējiem un ievēl tos "pierādījumu trūkuma dēļ". Ticība kā tāda ne traucē, ne palīdz saimnieciskai darbībai.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību


šis raksts ir demogoģijas kalngals

baznīcas palīdz cilvēkiem, kam ir grūti


un reliģija sludina darīt labu, dalīties ar cilvēkiem

ja cilvēki sekotu bībeles principiem, tad NEBŪTU krīzes, vai karu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jūs pats esat demagogs. Ko baznīca ar vienu roku iedod, to ar otru paņem atpakaļ, kad aicina ziedot vai balsot par konkrētu partiju. Lielākā daļa ziedojumu aiziet ne jau tur, kur tiem būtu jānokļūst, bet mācītāju labklājībai. Ja būtu savādāk, tad reliģiozajā Latgalē nabadzības vispār nebūtu, bet katoļu prāvesti ar Opel un Porsche nebraukātu (Nezinu, vai luterāņi un pareizticīgie ir pieticīgāki, bet katoļu prāvestus gadās redzēt zīmējamies visbiežāk).

Reliģija sludina darīt labu un dalīties. Komunisti arī sludināja tieši to pašu, tikai bez dieva. Un ko viņi sastrādāja?

Ja komunisti būtu sekojuši paši savam kodeksam un PSRS konstitūcijai, ko nekad neieviesa dzīvē, tad pasaulē droši vien (?) nebūtu ne krīžu,ne karu, ne nabadzības, ne tautu naida, bet visi dzīvotu Saules pilsētā.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Ko lai dara, ja latvija dzīvo tada cilvekveidīgo pasuga, kura spēj tikai Marksismu-Leņinismu nomainīt pret bībeli, jo nevar bez dogmama dzīvot ? Tiem nav cilvēku pascieņas. To njau pierādīja dziedošo plebeju varzas pirms 20 gadiem . Un tas ir labi, jo drīzak pienaks gals saj pasugai un valstij ! Es savlaicīgi emigreju un par to esmu priecīgs, jo mans dels aug starp cilvēkie, elpo tīru gaisu.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Kur ir atšķirība?
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Tur jau tā nelaime, ka vaina ir nevis konkrētā reliģijā vai ideoloģijā, bet pašā reliģiozajā domāšanā, kas māca būt pazemīgam, samierināties ar pāridarījumiem un akli uzticēties varenajiem vai gaidīt, kad dieviņš atriebsies vai ieviesīs kārtību tavā vietā. Komunisms un fašisms bija tieši tādas pašas reliģijas, tikai bez dieva, dieva vietā ieceļot kādu diktatoru.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību


Es vsp brīnos... kādas tik domas cilvēkam nenāk vai nāk galva :)
Nevajag jaukt ticību ar reliģiju.... :(
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliģija pēc definīcijas ir uzskatu un rituālu kopums, kas balstās ticībā pārdabiskiem spēkiem, kuri ietekmē cilvēka dzīvi. Zināms reliģijas paveids ir arī totalitārisms: fašisms vai komunisms, tikai tur pārdabisko spēku vietā tiek izvirzīta utopiska ideja par Saules pilsētas vai pārcilvēku rases radīšanu.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Ja visi domātu vienādi vai klusētu, tad tāds forums nemaz nebūtu vajadzīgs.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Vinepatīkamais mūsdienu zinātnei ir Mūsu civilizācijas unikalitātes fenomens, jeb Lielais Kosmosa klusums. Jo līdz šim nav atklāta neviena cita ārpuszemes civilizācija. Mūsu galaktikā vien pēc aptuvenām aplēsēm varētu būt no 300 līdz 30.000 civilizācijām, pieņemot ka tehniskās civilizācijas attīstās ar tādu pašu tempu kā mūsēja, liekas dīvaini, ka citplanētiešu kosmiskie kuģi vai zondes nemudž mums visapkārt. Tomēr tās nemudž, un tas nozīmē, ka esam vieni un esam izredzēti. Vai tas nozīmē ka mūs speciāli kāds ir radījis? Kāds augstākais Saprāts, un vai tas ir tas pats kas Dievs? Bez tam pēdējā laikā attīstoties astrofizikai, rodas arvien vairāk pierādījumu, ka apkārt mūsu klases zvaigznēm (no F5 līdz G) parasti ir planetārā sistēma un 3-4 planēta ir līdzīga zemei. Vienīgais atklātais jautājums ir Mēness, kā zināms bez Meness mūsu virsma būt Marsam līdzīga. (tas it kā izveidojies Marsam ietriecoties Zemē, noteiktā lenķī, un šāda iespējamība ir ļoti niecīga, bet kamēr mēs neesam redzējuši citas planetārās sistēmas ir grūti spriest cik tāds atgadījums ir unikāls, bet uz 2025.gadu, ja pildīsies Mūra likums un kompji attīstīsies tādā ātrumā kā tagad, tad jau varēs aprēķināt kas un kā)
No otras puses, ja pieņemam, ka kādā civilizācija eksistē, bet pieņemsim tā radusies 1.000.000 agrāk nekā mēs (Visums, cik zināms, pastāv 10 miljardus gadu), kāds tai būs tehnikas attīstības līmenis. Paņemsim kādu parametru salīdzinājumam. pārvietošanās ātrums, ja 1900., mēs vidēji pārvietojamies ar ātrumu 30 km/st, tad 2000.g. 820 km/st, vai skaitļošanas tehnika, - slavenais Mūra likums, - ik pēc diviem gadiem skaitļošanas jauda dubultojās. Bez tam šie faktori komsummējās un sanāk exponenta, visu lasiko attīstība notike ar pāatrinājumu. ASV kodolpētnieks Enriko Fermī aprēķināja tehniskās civilizācijas attīstības līmeni, gan no lielā sprādziena brīža, - tur sanāca neiedomājams cipars 10 pakāpē 43.000.000, Visumā ir tikai 10 pakāpē 80 elementāro daļiņu. Vai gadījumā šāda civilizācija jau sen visu nekontrolētu, kas un kā notiek Visumā, vai tas nebūtu Kosmiskais Saprāts, - un vai viņi nebūtu dieviem līdzīgi. Otrs variants, ka saprāts var eksistēm elementāro daļiņu, vai vēl pakāpi smalkāku daļiņu pasaule, mezoni, klarki un kas tur vēl, pēc idejas tur visam būtu jāttistās ļoti ātri, jo attālumi starp saprātīgām būtnēm būtu atomāri (nu ļoti mazi) vai vēl māzāki.
No otras puses diezin vai mēs šādās tik attīstītās būtnēs interesētu. Tāpat kā mūs maz interesē skudru sociums, vai baktēriju kolonija (nē nu protams interesē, piemēram, kaut kāds stafilokoks). Bet nu es negribētu lai par mani kāds augstākais sprāts interesētos, kā par stafilokoka koloniju, @!#$...
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

labi ja sads jautajums tiek pacelts...ja kads tic lai tic dievam,nevis macitajam kas musu sabiedriba ir izveidojies ...neturpinasu jo mes visi zinam ar ko nodarbojas macitaji...tacu divainakais ir tas ka ari vinu nedarbi ar dieva vardu uz lupam tiek piesegti.....sad tad gaju uz jekaba katedrali uz dievkalpojumiem...gribejam kam,kadam ticet...tacu pirms pasvaldibu velesanam,kad par slesaru agiteja p u j a t s,dieva kalps...citeju; es nezinu neviena grecina ko butu iadarijis slesars....man riebj iet uz katedrali jo nevelos redzet so izdzimteni kurs ixliekas ka kalpo dievam,bet pec butibas kalpo satanam,,ko pats atzina talaka teksta citeju;slesars vienigais kas ziedo baznicai....,atklati saskot tu dieva kalps slave slesaru par naudu...riebj..
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

"Pieņemot, ka tehniskās civilizācijas attīstās ar tādu pašu tempu kā mūsējā"

Nez, uz kāda pamata var izdarīt tādus pieņēmumus? Pat uz Zemes senās civilizācijas attīstījās dažādos tempos, jo to ietekmē gan klimatiskie apstāķļi, gan ģeogrāfiskais novietojums (dabiski izolēta vai ne no citām civilizācijām), gan citi vietēie apstākļi. Piemēram, Sibīrijā augsta civilizācija nekad nevarēja izveidoties, jo tur nebija labvēlīgi apstākļi, Austrālijā arī ne, jo tur nebija savvaļā derīgu dzīvniekus, ko piejaucēt. Eiropieši vēl skraidīja zvērādās, kad ēģiptieši cēla piramīdas un ķīnieši savu Lielo mūri.

Par dzīvību uz citām planētām nestrīdēšos, izslēgta tās pastāvēšana nav, Visums taču ir bezgalīgs, tā ka tur vēl viss kas var būt, taču viennozīmīgi ir skaidrs, ka mūsu dzīvi tas neietekmē, lai kas arī tur neatrastos, vismaz pagaidām. Galu galā tas neattiecas uz tēmu.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Būtu labi, ja katrs ticētu savām dievībām klusībā un nemēģinātu citus 'pievērst savai domāšanai, bet tur jau tā nelaime, ka visas reliģijas ir zelta ādere un politisko spekulāciju līdzeklis. Tāpēc cilvēkus zombē, kā šis pats Pujats. Latvijas sabiedrība ir tik tāl notrulināta un demoralizēta, ka balso par korumpētiem un nekompetentiem politiķiem tikai tāpēc, ka baznīca liek. Tas ir labs pierādījums tam, kā reliģija pēc būtības grauj sabiedrības morāli.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Reliģija, ticība un zināšanas. Reliģija ir pagātne. Ticība nāk no pagātnes, tā nav tantiņu prioritāte un tā pamazām pāraug zināšanās.Dzīvot uz zemes 21.g.s. un neinteresēties par globāliem jautājumiem tādiem, kā no kurienes nākam, uz kurieni ejam un kāda vispār ir dzives jēga, var tikai pēdējais tumsonis.Prieks,ka tādu nav daudz. Problēma ir apstāklī, ka netiekam pie atbildēm uz šiem jautājumiem,bet tas nekādi nenoliedz šo jautājumu esamību un visu cieņu cilvēkiem, kuri nopietni ar tiem nodarbojas.Raksta autoram iesaku nupat latviski iznākušo M.Talbota
"Hologrāfiskais visums" lai veicas....
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Reliģija, ticība un zināšanas. Reliģija ir pagātne. Ticība nāk no pagātnes, tā nav tantiņu prioritāte un tā pamazām pāraug zināšanās.Dzīvot uz zemes 21.g.s. un neinteresēties par globāliem jautājumiem tādiem, kā no kurienes nākam, uz kurieni ejam un kāda vispār ir dzives jēga, var tikai pēdējais tumsonis.Prieks,ka tādu nav daudz. Problēma ir apstāklī, ka netiekam pie atbildēm uz šiem jautājumiem,bet tas nekādi nenoliedz šo jautājumu esamību un visu cieņu cilvēkiem, kuri nopietni ar tiem nodarbojas.Raksta autoram iesaku nupat latviski iznākušo M.Talbota
"Hologrāfiskais visums" lai veicas....
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Lion atceries ko nozīmē vārds ateisms-ateja un tāds esi tu!
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Kā tu uzdrošinies pieņemt tādu niku.Tu ar savu reliģiozas večas domāšanu un vāvuļošanu apkauno "Zeitgeist".Cilvēki ,kuri nav lasījuši vai filmu redzējuši ,domās ,ka Zeitgeist ir Maldu Mildas murgi.Mana radiniece rudenī aizbrauca uz Kopenhāgenu tikties ar vienu no Zeitgeist radītājiem .Arī es esmu citējis Zeitgeist (viņi arī to oficiāli atļauj ).
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Tas Addendums jeb aitele vēl Einšteinu piekabinājis.Tāda tagad arī daļēji baznīcas nostāja (jaunie mācītāji ,daļa inteliģences)- minēt kādus zinātnes sasniegumus,tai skaitā Einšteinu......un visuma dievišķā radīšana jau ir pierādīta.Tā kā maz ir tādu ,kas ko sajēdz no Einšteina un citu zinātnieku darbiem,tad pietiek tikai pieminēt šos slavenos vārdus ,teorijas ,lai parastais cilvēks apstulbtu vai pat nobītos.
Lisabons- un tie ,kas netic -tie zog.
-----------------------------------------------------
Visi zagļi, bandīti ir ticīgi.Uz pareizticīgo Lieldienām,Ziemassvētkiem lielie banģugi ziedo baznīcai.To pašu mēdz darīt itālijas mafija.
Mūsu Saeima,valdība,prezidenti -visi ticīgi.Vismaz latvieši -visi.Jo aitām un auniem 800 gados ir iestāstīts - tikai īsteni ticīgs cilvēks var būt labs un krietns cilvēks.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Man tā vien šķiet, ka valdošās aprindas tēlo reliģijas atzīšanu tikai balsu zvejošanas nolūkos. Kas tur ko pāris reižu gadā neaiziet uz baznīcu, lai dabūtu ticīgo balsis arī. Pirmajos Latvijas laikos tāpat politiķi tapa ievēlēti, un balsu skaits arī viņiem bija svarīgs, bet tomēr ar klajiem šarlatāniem vai šizofrēniķiem neviens neielaidās. To kaut kā turēja zem sava goda. Kad no Amerikas 1920. gados ieviesās vasarsvētku sekta ar savu sludinātāju - senāk atpakaļ emigrējušu latvieti, tad tomēr to aizliedza un sektantu no latvijas izraidīja, un viņa piekritējus pa avīzēm kaunināja.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Mūsu Visums nav bezgalīgs, - tas ir zinātniski pierādīts fakts. Bet pastāv iespēja, ka bez Mūsu Visuma pastāv vēl citi Visumi, un to skaits gan varētu būt atkal mērams miljardos, bez tam vēl ir citas dimensijas un tajos arī ir Visumi vai kaut kādi kosmosi, pasaules (sauciet kā gribiet). Ir vēl mikropasaules, piemēram - katrs atoms, kā Mūsu Saule, bet elektroni - planētas. Tā kā jautājums paliek atklāts, kāpēc viņi vēl nav šeit (jeb viņi ir, bet tas ir tik ikdienišķi, ka mēs tam nepieveršam uzmanību). Kādā no šīm vietām taču būtu jāattīstās civilizācijai, kas spētu doties kosmosā un gribētu meklēt kontaktus ar citām civilizācijām, tā kā mēs to darām (programma SETI). Un mēs tak to darām, pēc visām Ēģiptes piramīdām, Sibirijas šamaņiem, acteku dieviem un pārējām figņām. Faktiski ja pieņemam, ka visums ir bezgalīgs, tad tā situācija ir vēl traģiskāka, jo iespēja ka šādas civilizācijas nav,- tuvojās nullei. Ja pieņemam, ka šitā tehnogēna civilizācija, kas valda tagad, ir negadījums, izņēmums no likuma, tad mēs nonākam pie secinājuma, ka tas ir brīnums, - tas nozīmē ka pastāv kāds augstākais saprāts, dievs, vai vells viņa zina kas, kas liek mums šitā attīstīties un tas atkal ir pretrunā ar mūsdienas zinātnes attīstību, kas visu izskaidro un sakošļā ar dabiskiem likumiem... Tas jau ir tas Fermī paradox, ka zinātne pati pierāda ka eksistē dievs, vai kāds augstāks Dievišķais nodoms. Protams tam Dievam nav nekādas daļas kas ar mums te notiek, viņam nav daļas gar taisnību vai netaisnību no mūsu skatu punkta raugoties, viņam nav žēluma, viņu nevar pielūgt un iežēlināt ar dāvanām, - viņam tas ir pofig, viņš uz mums raugās kā uz kaut kādu experimentālu bakteriju koloniju, varbūt vispār neskatās nekādīgi...
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Tavuprāt ,daudzi latvieši ir neticīgi .Skandināvijā ir daudz vairāk neticīgo.Baznīcās notiek dažādi pasākumi- koncerti, izstādes,pat par dzīvojamām mājām pārvērstas baznīcas -Zviedrijā.
ES reliģija no valsts ir atdalīta.Bet pie mums prezidents saka runu tautai Aglonā.....
Mūsu varas vīri,inteliģence,žurnālisti -visi kļuvuši ticīgi.Un kas no tā ?!Valsts izzagta ,tauta 20 gadus tiek muļķota,tūkstošiem bērnu palikuši bez jebkādas izglītības.
Atceros ,kādus gadus pēc neatkarības atgūšanas ,M.Vulfsons bija pirmais ,kurš kādā intervijā pateica ,ka viņš netic dievam.Palasot žurnālā "Rīgas Laiks "intervijas ar pasaules mēroga filozofiem u.c.var pārliecināties ,ka ārpus Latvijas cilvēkam nav jāizdabā ļaužu vairākumam,un viņi var brīvi atbildēt,ka ir neticīgie.Latvijā rakstot par slaveniem zinātniekiem,žurnālists var atļauties piemest no sevi- viņš tomēr bija ticīgs cilvēks.Ja nebūtu pats lasījis dažas šo slaveno cilvēku grāmatas -nezinātu ,ko domāt.........
Vēl" ticīgāki" ir tikai Lietuvā.Tur jau sen aizliedza izdot pašu rakstnieces grāmatu "Šambala"(neatceros autori un pareizo grām.nosauk.).Grāmata par Tibetu .Tagad Lietuvā jau daudzi autori aizliegti,pat Kārlis Markss.Tā tas ir ,kad baznīcu pielaiž par tuvu varai.Kādā no"jaunajām" baznīcām arī Latvijā -neiesaka lasi't ne vēdas ,ne jogu ,neko ,kas saistīts ar ar citu pas.uzskatu.ASV ir štati ,kur vēl nesen bija aizliegts darvinisms ,un joprojām notiek asi strīdi.Arī krievu bāķuškas sāk protestēt pret darvinismu.Zinātne un ticība ir nesavienojama.Reliģ.- jofantastiskāks notikums- jo lielāks dieva brīnums.Jātic un viss.
Tāpēc jau baznīca ir ir ar likumu atdalīta no valsts.Iesaisti baznīcu un aizliegumi,raganu medības ātri vien sāksies..
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

>>>Orvels
Iesaku netā paskatīt info par kvantu fiziku un kvantu mehaniku.
Kaut vai tikai to pašu pamatu :) .
>>>Lions
Nu atvaino - redzu, ka galva tev vel lielaka putra kā man :), un domāju ka to textu tēmas sakuma diez vai tu esi spējīgs bijis pats uzražot. :( Tas pats copy un paste...

lūk tev vel viens copy - paste variants, bet varbūt arī kāds izlasīs, un varbūt ko priekš sevis atradis par labu esam ;)

<<<Tiem, kuriem pagaidām nav iespējas šo filmu noskatīties, piedāvāju visu filmas tekstu. (Kaut arī saite, kura to ievietojusi, to nosauc par „Īsu aprakstu”, bet ticiet, apraksts praktiski neatšķiras no filmas teksta).

Īss filmas „Noslēpums” apraksts („The Secret” 2006., http://www.thesecret.tv/)

Filmu radījusi Austrālijas entuziastu grupa; tā sameklējusi ļoti daudz populāru cilvēku, kuri šodien zina vienu no lielākajiem noslēpumiem – kā darbojas Visuma spēki. Viņi gribēja ar šīm zināšanām dalīties ar visiem cilvēkiem.

Un tā – nedaudz vēstures. Šis noslēpums nāk no dziļas senatnes, no Ēģiptes piramīdu laikiem (acīmredzot, kā viens no iztēles iespēju noslēpumiem, - autora piezīme). Daudzreiz to pūlējās no cilvēkiem noslēpt, daudzas senatnes slavenības un valdnieki par to zināja, bet, acīmredzot negribēja, lai tas kļūtu zināms plašām ļaužu masām. Bet šodien šīs zināšanas kļūst pieejamas daudziem cilvēkiem, droši vien tāpēc, ka nu tam ir pienācis laiks.

Šis noslēpums jums var dot visu, ko jūs vēlaties. Laimi, veselību un uzplaukumu. Jūs varēsiet kļūt par to, par ko vēlaties. Ar cilvēkiem katru dienu notiek brīnumi. Brīnumainas izdziedināšanās, apbrīnojamas izmaiņas finansiālajā stāvoklī, brīnumjauki stāsti par attiecību mainīšanos starp cilvēkiem. Ja vien cilvēki zina, kā pagriezt dzīvi virzienā, kuru viņi vēlas.Kas ir šis NOSLĒPUMS? Ko tik rūpīgi no cilvēkiem slēpa aiz septiņiem zīmogiem? Noslēpums ir vienkāršs. Kosmiskais likums ir precīzs un pilnīgs. Tikai divi vārdi:PIEVILKŠANĀS LIKUMSTik vienkārši liekas, vai ne? Taču patiesībā aiz šiem vārdiem slēpjas ļoti daudz. To, par ko cilvēks domā, to viņš sev pievelk. Katrai domai ir sava vibrācija, to šodien viegli konstatē zinātnieki. Par kaut ko pastāvīgi domājot, jūs burtiski sūtāt Visumam signālus, viņš uz tiem reaģē, piesaista jums to, par ko domājat. Bet! Ir kāda problēma. Vairākums domā par to, ko viņi NEGRIB. Un pēc tam brīnās, kāpēc tas ar viņiem notiek atkal un atkal.Lai savai dzīvei piesaistītu to, ko jūs vēlaties, par to arī jādomā, nevis par to, ko NEvēlaties. Šis likums darbojas visur. Visiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs to gribat vai nē, labi tas jums vai slikti. Jūs vienmēr saņemat to, par ko domājat. Tas, ka jūs šim likumam ticat vai neticat – tas absolūti nav svarīgi. Katram no mums piemīt bezgalīgais Visuma spēks, un tas strādā pēc saviem likumiem.Jūs varat domāt par pagātni, tagadni vai nākotni. Un Visums jums piesaistīs to, par ko jūs domāsiet, un atkal tas notiks neatkarīgi no tā, vai jums tas būs labi vai slikti.Vai tiešām jūs domājat, ka tas 1% cilvēku, kuriem pieder apmēram 96% visas naudas – tā ir vienkārši sagadīšanās? Protams, nē, viņi vienkārši zina šo noslēpumu. Un viņi to izmanto saviem mērķiem. Bet šodien šis likums kļūst zināms arī citiem cilvēkiem.Jūs droši vien paši ne reizi vien būsiet ievērojuši, ka, jo vairāk kāds cilvēks sūdzas – jo vairāk to saņem, un par to arī turpinās sūdzēties. Turklāt, jo spilgtākas un spēcīgākas viņa jūtas – jo straujāk viss viņa dzīvē notiek! Mēs esam magnēti. Līdzīgs pievelk līdzīgu. Kurš daudz runā par slimībām – tam tās ir. Bet, kurš daudz runā par uzplaukumu – tas dzīvo labklājībā.Mēs savai dzīvei piesaistām cilvēkus, notikumus, lietas, dzīves stilu utt. Kvantu fizika šodien to apstiprina no zinātniskā viedokļa. Bet, ja arī jūs nesaprotat, kā tas notiek – tas nav iemesls, lai atteiktos no visām tām priekšrocībām, kuras šis pievilkšanās likums jums sniedz. Jūs, piemēram, skaidri nesaprotat, kā rodas elektrība? Es arī nezinu. Taču mēs tik un tā izmantojam tās sagādātās priekšrocības. Tāpat ar šo likumu.Kāds šobrīd, uzzinājis par šo Visuma likumu, varbūt pirmo reizi dzīvē aizdomāsies un sabīsies pats no savām domām. Taču te nav ko baidīties. Pirmkārt, tāpēc, ka katrai pozitīvai domai simtreiz lielāks spēks kā negatīvai. To pierāda zinātniskas metodes, tā ka viss nav zaudēts!Jūs – pats savas dzīves veidotājs. Mikelandželo, ja vēlaties. Un Dāvids, kuru jūs veidojat – tas arī esat jūs. Un jūs to veicat ar savām domām.Vienkārši jāpierod pie domas: visu, kas man dzīvē pašlaik ir un bija – to visu es pats sev piesaistīju. Tajā skaitā arī visas tās lietas, par ko sūdzaties. Jūs tās sev pievilkāt, apzināti vai neapzināti. Pat, ja jums šobrīd nav patīkami to dzirdēt. Ne visiem to ir viegli saprast un pieņemt, bet ir vienkārši jāpieņem kā fakts, ka viss, kas mums šodien ir – to mēs paši esam radījuši. Tikai sākumā liekas grūti kontrolēt domas. Protams, tās skrien uz visām pusēm, bet tas aiz paraduma. Toties vēlāk sākas visinteresantākais.Ir tikai divi emociju veidi: labas un sliktas. Piemēram, labās emocijas ir mīlestība, prieks, smiekli, jautrība, cerība, laime, optimisms utt. Bet sliktās, lai kā tās nosauc (vainas apziņa, agresija, greizsirdība, skopums, aizvainojums, atriebība, uztraukums, garlaicība, pesimisms utt.) – tā mums ir zīme, indikators, lai mēs beidzam par to domāt, jo sirdī mēs taču vienmēr vēlamies priekš sevis kaut ko labu. Jo labāk jūs jūtaties, jo esat tuvāk tam, lai jūsu labie sapņi piepildās. Jo sliktāk jūtaties – jo esat no tā tālāk.VISS, KO JŪS JŪTAT, - TAS IR PRECĪZS ATSPOGUĻOJUMS TAM, KAS JAU ATRODAS TAPŠANAS PROCESĀJūtiet, pat, ja tas vēl jūsu dzīvē nav iestājies, bet Visums atsauksies. Tāpēc ir tik svarīgi – katru dienu pamosties labā garastāvoklī!TAS, KO JŪS DOMĀJAT,

UN TAS, KO JŪS JŪTAT,

UN TAS, KĀ JŪS SEVI APLIECINIET,

VIENMĒR SASKAN.

KATRU REIZI.Bet visas nepareizas domas var mainīt uz citām.„SAVU VISUMU JŪS VEIDOJAT, KAMĒR VIEN DZĪVOJAT!” V. Čerčils.Tā ka dzīvojiet un priecājaties! Bet, ja garastāvoklis slikts – to taču dažu sekunžu laikā var uzlabot. Ieslēdziet labu mūziku, uzdziediet! Vai arī iedomājieties savu mīļo bērnu. Nu atrodiet taču kaut ko labu, par ko padomāt, un jūs redzēsiet, kā mainās jūsu dzīve. Un ieraudzīsiet sakarību starp to, ko jūs domājat un ko jūtat un to, kas jums piesaistās dzīvē. Un sajutīsiet sevi kā Radītāju! Un apkārtējie ļaudis arī pamanīs jūsos šīs pārmaiņas un pasaku, kuru jūs spējat iemiesot savā dzīvē. Jūsu dzīve var kļūt laimīga un tai tādai jābūt!Mūsu vēlmes piepildās pēc Aladina burvju lampas principa. Kad Visums kā labais Džins uz jebkuru jūsu vēlēšanos atbild vienmēr vienu un to pašu frāzi: „Ak, cilvēk, Tava vēlēšanās man likums!” Jūsu vēlmes var būt bezgalīgas un Visums vienmēr uz tām atbildēs.Kā tas notiek? Iedomāsimies sekojošu procesu:

1) Kaut ko vēlaties vai lūdziet. Ielieciet tajā visas savas jūtas, domas. Vārdi pat nav obligāti, jo Visums reaģē tikai uz domām un jūtām. KO ĪSTI JŪS VĒLATIES? Padomājiet par to katrā savas dzīves aspektā. Uzrakstiet to tagadnes formā. It kā jūs to pasūtītu no Visuma kataloga. Ko jūs savā dzīvē gribat izdarīt? Kādu pieredzi iegūt, kādas lietas, kādas attiecības ar cilvēkiem, kādus cilvēkus sev līdzās. Viss tik tiešām ir viegli!

2) Atbildiet Visumam ar savu rīcību. Parādiet, ka jūs ticat tam, ka to saņemsiet, ka esat tā cienīgi. Piemēram, atrodiet attēlu, ar to, ko vēlaties iegūt un to izgrieziet, piestipriniet redzamā vietā. Domājiet par to rītos vai vakaros pirms iemigšanas. Daudzi no mums neatļaujas pat pasapņot par to, ko patiešām grib, jo neredz iespēju, kādā veidā tas varētu kļūt par īstenību. Bet neviens nekad taču nevar paredzēt, kādā veidā tas var izdoties. Bet tās vairs nav jūsu rūpes! Ja jūs patiešām kaut ko ļoti vēlaties, iespēja atradīsies. Ja jūs pameklēsiet dažus faktus par populāriem cilvēkiem, tad redzēsiet, ka neviens no viņiem nezināja, KĀ viņi varētu kaut ko sasniegt. Viņi vienkārši zināja, ka viņi to SPĒJ. Un viss.Sākt var no nulles. Viegli. Vienkārši iedomājieties, ka jums ar mašīnu jāaizbrauc no Kalifornijas līdz Ņujorkai. Jūs braucat naktī un mašīnas lukturi apgaismo tikai 100 metrus ceļa, pārējo ceļu jūs neredzat. Bet, kad jūs braucat tālāk, jūs redzat nākošos 100 metrus un tā tālāk, un, ja jūs turpiniet ceļu vajadzīgajā virzienā, rezultātā jūs nokļūstat tur, kur vajadzēja. Bet sākumā jūs neredzējāt un nevarējāt redzēt visu ceļu. Jūs redzējāt tikai pirmos 100 metrus un paļāvāties uz Visumu, un rezultātā nonācāt tur, kur vajadzēja.Tāpat arī ar vēlmēm, jūs nevarat redzēt uzreiz visu ceļu, kādā tās var piepildīties, bet tas lai jūs neuztrauc. Jūsu darbs – sapņot un rīkoties!3) Saņemiet savu pasūtījumu. Bet kur jūsu entuziasms? Kur jūsu prieks par to, ka tas drīz piepildīsies? Kur jūsu ticība? Ticiet savam sapnim! Iztēlojieties sevi tam blakus, pafantazējiet! Ļoti svarīgi arī tas, ka jums nepieciešama iekšējā harmonija, ka viss notiek pēc plāna. Uztraukums vai aizvainojums par to, ka ziniet, ka esat iztēlojušies, bet rezultāta vēl nav – tas visu var sabojāt. Tāpēc pierodiet pie domas, ka tas ir iespējams un ka drīz tas jums kļūs par realitāti.Ja jūs, piemēram, gribat kaut kādu mašīnu, aizejiet uz salonu, pasēdiet tajā, izbrauciet izmēģinājuma braucienu, sajūtiet fiziski, ka jūsu sapnis jau tuvu, ka drīz tas kļūs par īstenību. Vai arī apmeklējiet māju, kuru vēlaties nopirkt, vai darbavietu, kurā gribat iekārtoties. Galvenais – RĪKOJIETIES! Visums mīl ātrumu. Tā ka nebremzējiet! Un nešaubieties. Un ievērojiet zīmes, ka esat uz pareizā ceļa. Un, ja viss ir pareizi, jums ir viegli un priecīgi, un jums prasās kaut kāda rīcība, un jūs esat saskaņā ar sevi – rīkojieties!„SPERIET PIRMO SOLI UN TICIET. PAT, JA NEREDZAT VISU CEĻU, VIENKĀRŠI SPERIET PIRMO SOLI”. Martins Luters Kings.Bieži mēs jautājam: KAD? Kad beidzot tas notiksies? Tas notiks, nezaudējiet ticību. Bet jūsu vēlmju apjoms Visuma attieksmi neietekmē. Jūs varat sākt ar kaut ko mazu, lai būtu vienkāršāk noticēt. Bet izmēriem patiešām nav nozīmes.Daudzi cilvēki tajā situācijā, kurā dzīve nonākusi dotajā brīdī, jūtas kā krātiņā. Bet viss, kas viņiem pieder šodien – tā ir tikai viņu ŠODIENAS realitāte. Tas ir tas, par ko viņi domāja AGRĀK. Ja jūs nemaināt savas domas, tad nemainās arī jūsu realitāte. Bet vairumā gadījumu mēs diemžēl domājam tieši par to, kas jau atspoguļo mūsu īstenību. Bet tas taču noslēgts loks! Labāk padomājiet par to, ko jūs patiešām vēlaties!„VISS, KAS MĒS ESAM PAŠLAIK, IZSAKA TO, PAR KO MĒS AGRĀK DOMĀJĀM” Buda.Ko var darīt tūlīt, lai mainītu jūsu šīsdienas realitāti? Sāciet rakstīt to lietu sarakstu, par ko jūs jau šodien varat pateikties dzīvei. Pateicība ir ļoti svarīga. Paldies jāsaka par visu! Jo tas ceļ augstāk jūsu dzīvības enerģijas līmeni un uzlabo garastāvokli. Tas jāsajūt! Koncentrējiet savu uzmanību uz to, kas jums jau pieder un kas dara jūs laimīgus jau tagad! Jo tas vēl vairāk piesaistīs lietas, kuras jūs darīs laimīgus nākotnē.Kāds cilvēks vienmēr nēsāja kabatā „pateicības akmeni”, kā pats to bija nosaucis. Viņš to kopā ar atslēgām un telefonu no rītiem ielika kabatā un vakaros izņēma. Un katru reizi, kad redzēja šo akmentiņu, viņš atcerējās visu, par ko bija pateicīgs liktenim. Un tas lieliski palīdzēja viņam sasniegt nākošos panākumus.VizualizācijaTas ir lielisks līdzeklis, lai paātrinātu jūsu sapņu piepildījumu. Materializējiet tos, tas patiešām darbojas. Zinātnieki veica eksperimentu, kurā olimpiskos sportistus palūdza domās veikt tās distances, kuras viņi parasti veic reāli dzīvē. Visinteresantākais, ka zinātnieki konstatēja faktu, ka tad, kad sportisti iztēlojās, ka viņi skrien, viņu smadzenes reaģēja absolūti tāpat un sūtīja muskuļiem tieši tādus pašus impulsus, kā reāli skrienot. Tas nozīmē, ka mūsu smadzenēm nav starpības starp to, ko mēs iztēlojamies un iedomājamies, vai redzam īstenībā.Tāpēc vienmēr domājiet par gala rezultātu tam, ko jūs vēlaties. Nedomājiet: „Ak, es tik ļoti gribētu saņemt, lūk, to!” Vēlamais vienmēr jāiztēlojas tagadnē, citādi jums tas vienmēr paliks vēlamā nākotnē.Ieslēdziet savas jūtas! Iztēlojieties tik spilgti un tēlaini, ka jums jau pieder tas, ko vēlaties. Spilgtie mirkļi – atslēga pievilkšanas spēkam. Esiet laimīgi! Galu galā pamuļķojieties, bet jūtieties labi un iztēlojieties savu sapni! Jūs to varat darīt aizvērtām acīm, kad neviens jūs neredz. Un, ja jums tas svarīgi, tad jūs atradīsiet laiku un izdarīsiet to savā labā. Un tad jums viss izdosies. Visums jums atradīs visātrāko, visoptimālāko un visharmoniskāko jūsu sapņa iemiesošanas ceļu.Tas, kurš kaut reizi iemācās apzināti piepildīt savas vēlmes, pēc tam dzīvo labi un laimīgi, jo šīs zināšanas izmanto pastāvīgi, nevis kā brīnumu vienreiz dzīvē.Ko nevajag darītPiemēram, cilvēks aizraujas ar kādu ideju, sapņo. Gaida, gaida, bet nekas redzams tā arī nenotiek. Bet viņš gaida redzamus rezultātus, bet to, ka tie dīgst kā asni, to viņš nesaprot. Un tad, kad asni jau gandrīz izdīguši, bet viņš to vēl nav pamanījis, tad bieži tieši šajā laikā beidzas pacietība un viņš emocionāli iesaucas: „TAS NEDARBOJAS!!!”… Un ko tālāk? Visums uz šo cilvēka emocionālo kliedzienu atbild tāpat kā vienmēr: „Ak, cilvēk, tava vēlēšanās man likums”… Un viss, tas vairs nedarbosies, jo cilvēkam pietrūka pacietības un ticības. Tāpēc ir tik svarīgi ticēt, ka jūsu vēlmes ir īstenojamas.Un vēl par vizualizāciju. Ir kāds lielisks veids. Uzrakstīt sarakstu ar to, ko jūs vēlaties, lai notiek jūsu dzīvē, un pierakstīt izpildes termiņus, kad jūs to vēlētos. Atrast attēlus un piestiprināt pie lielas papīra loksnes. Piemēram, mājas attēlu, kuru gribat uzcelt vai nopirkt. Mašīnas vai kaut kādas citas lietas, ceļojuma vai privātu attiecību fotogrāfiju. Tas var būt jauns darbs vai kaut kādi konkrēti ienākumi. Pasapņojiet un mēģiniet to vizualizēt. Varat izveidot vairākus tādus vizualizāciju dēļus. Vēlams blakus savu sapņu tēliem piespraust arī savas fotogrāfijas, lai jūsu smadzenes pierod pie tā, kas jums drīz vien būs. Un, atbilstoši, lai sūta vajadzīgos impulsus Visumam. Un tad ātri vien tas viss sāks piesaistīties jūsu dzīvei. Varbūt jūs to nesapratīsiet, kādā veidā tas viss jums tik ātri piepildās, jūs jau tik ilgi to gribējāt, bet nesaņēmāt. Vienkārša atbilde. Tas, kas jums pastāvēja tikai iekšēji, tagad atradās jūsu acu priekšā un jūsu tuvākajā vidē, un tad ārēju pretrunu (ka jums vēl nav vēlamā) būs mazāk, un jūs to visu sāksiet piesaistīt savā dzīvē.Mazliet vēl paturpināsim par vizualizāciju. Filmā ir ļoti interesants piemērs, cik precīzi un konkrēti reizēm strādā šis pievilkšanās likums. Kāds vīrietis izgatavoja sev vairākus tādus vizualizāciju dēļus. Bez visa pārējā (mašīna, labs un dārgs rokas pulkstenis, attiecības uc.) tur vēl bija no žurnāla izgriezta skaistas ekskluzīvas mājas fotogrāfija, kura viņam bija iepatikusies. Fotogrāfijā bija no augšas skats uz māju un tās apkārtni – dārzu, augu bagātību, sakopto, skaisto vidi. Pēc kāda laika viņam sāka veikties darbi, pēdējo 5 gadu laikā viņš bija 3 reizes pārcelies, bet savus vecos vizualizāciju dēļus (kuri atradās iesaiņoti kārbās) tā arī nebija izsaiņojis, taču nebija arī izmetis. Un, lūk, pēc 5 gadiem viņš nejauši tos atrod, lai parādītu savam 5-gadīgajam dēlam to, par ko agrāk bija sapņojis, un kas no tā iznācis. Kad viņš izsaiņoja dēli ar mājas attēlu, šoks bija tik liels, ka sākumā viņš apraudājās, jo viņš saprata, ka JAU dzīvo ŠAJĀ mājā, bet to pat pamanījis nav! Tas ir, viņš bija nopircis māju, kura iepatikās, bet tā bija tieši māja no žurnāla fotogrāfijas, bet viņš to pat sapratis nebija… Lūk, kā gadās! (Tāpēc, kad sapņosiet un meklēsiet attēlus, uzmanīgi aplūkojiet visas detaļas, jo var piepildīties burtiski! Arī man ir pāris piemēri, kad piepildījās ne mazāk precīzi un šokējoši! – autora piezīme).„SAPŅI – TAS IR VISS, TAS IR KĀ IEPRIEŠĒJA VISA TĀ APSKATĪŠANA, KO DZĪVE NES NĀKOTNEI”. Alberts Einšteins.Izlemiet – ko jūs vēlaties. Un ticiet, ka esat to pelnījuši un ka tas jums var kļūt par īstenību. Jūs par to varat sapņot aizvērtām acīm, tikai dažas sekundes dienā. Tad jūs savu sapni nosūtīsiet Visumam un tas atsauksies ar rezultātiem.„Visu, ko cilvēka apziņa spēj radīt, tā spēj sasniegt”. Klements Stouns.Ir ļoti svarīgi sevī ieklausīties. Kad kaut kāda iedvesmojoša ideja vai doma pēkšņi ienāk prātā – ticiet tai! Un rīkojieties!Par nauduNaudas situāciju vienmēr var mainīt. Pat, ja esat auguši ģimenē, kur valdīja pārliecība, ka būt bagātam – tas ir slikti (naudu godīgā ceļā nevar nopelnīt), vai arī, ka naudu var nopelnīt tikai ar smagu darbu, vai „nauda neaug kokos”, vai tādi vecāku teicieni kā: „Kā jums šķiet, es jums Rokfellers?” utt. Protams, tas viss mums veido kaut kādus uzskatus, kuri pēc tam traucē nopelnīt un iegūt tik daudz, cik vēlamies.Piemērs no filmas: kāds vīrietis gribēja palielināt savus ienākumus. Un viņš nolēma sev nospraust tik augstu mērķi, ka, ja tas tomēr piepildītos, viņš skaidri saprastu, ka tas it VIENĪGI pateicoties viņa paša pūlēm un pārliecībai. Bet tādas sagadīšanās noteikti nevar būt.Tajā laikā, kad viņš to nolēma panākt, viņa gada ienākumu summa bija 8 tūkstoši dolāru. Bet viņš gribēja nopelnīt 100 tūkstošus gadā. Tas ir, palielināt savus ienākumus 12 reizes! Un viņš pasapņoja, vizualizēja savus ienākumus. Ar flomāsteri uz dolāra banknotes uzzīmēja piecas nulles un pielīmēja tieši virs gultas pie griestiem, tā ka pirmais, ko viņš ik rītus pamozdamies ieraudzīja, bija šī „simts tūkstošu” dolāru banknote. Un viņš tūlīt vairākas minūtes domāja par to dzīves stilu un līmeni, kāds viņam būs ar, lūk, tādiem ienākumiem (lepna mašīna, lēcieni ar izpletni, ceļojumi un atpūta utt.). Taču nākamā mēneša laikā nebija neviena pavērsiena uz nosprausto mērķi, nekādu ideju, neviens viņam nepiedāvāja iespēju nopelnīt vairāk naudas utt. Un lūk, kādu rītu dušā viņam pēkšņi iešāvās prātā spīdoša ideja! Izrādās, viņam bija jau uzrakstīta un izdota grāmata. Taču tā stāvēja plauktos nepārdota. Un viņš pēkšņi nolēma, ka, ja kaut kādā veidā spēju pārdot šos 400 tūkstošus grāmatas eksemplāru kaut vai par 25 centiem par vienu, tad viņš jau nopelnītu savus 100 tūkstošus dolāru. Bet kā lai pārdod? Viņš vēl nezināja, ka šī doma sāk riņķot viņa prātā un vairs nepāriet.Pēc tam viņš supermārketā uzdūrās stendam, kur pārdeva ļoti populāru un slavenu žurnālu „National Enquirer”. Viņš to jau bija agrāk redzējis neskaitāmas reizes, bet nebija ievērojis. Bet šoreiz nez kāpēc vienkārši uzskrēja virsū un tieši tur viņam atausa vēl viena doma, ka, ja tāds populārs žurnāls uzrakstītu rakstu par viņa grāmatu, - tad pārdot būtu vienkārši. Bet kā lai to izdara? To viņš pagaidām nezināja, bet doma jau bija iepatikusies. Pēc 6 nedēļām viņš uzstājās seminārā. Pēc lekcijas viņam pienāca klāt jauna sieviete, uzslavēja par dzirdēto un iedeva vizītkarti, sakot, ka gribētu uzrakstīt rakstu par viņa lekciju, bet viņa galvenokārt raksta žurnālam „National Enquirer”… Viņš bija vienkārši laimīgs par to, cik veiksmīgi veidojas apstākļi. Viņš pievilka savai dzīvei visas šīs idejas, apstākļus, cilvēkus… Viss tā arī izdevās, rakstu iespieda, grāmatas sāka izpāroties un gada beigās viņš saņēma 92327 dolārus. Tas bija nedaudz mazāk kā domātie 100 tūkstoši, bet viņš neuztraucās, - gluži pretēji, kad sieva teica: „Kā tu domā, ja šī lietiņa nostrādāja par 100 tūkstošiem, vai tas notiks arī par miljons dolāriem?” – viņš atbildēja: „Es nezinu, droši vien jā, bet izmēģināsim!”. Un, kad viņa izdevējs pēc kāda laika izsniedza viņam čeku par miljons dolāriem, tad blakus savam parakstam viņš uzzīmēja smaidošu sejiņu, jo pirms tam viņš nevienam nebija izrakstījis tik milzīgu čeku. Šodien viena šī cilvēka māja maksā vairākus miljonus, viņam ir sieva, kuras dēļ viņš būtu gatavs atdot dzīvību, viņi ceļo uz visinteresantākajām un skaistākajām zemeslodes vietām, un viņš ir laimīgs par to, ka PATS varēja tā mainīt savu dzīvi. Lūk, tāds stāsts.Par parādiemJa jūs domājat tikai par to, kā izlīst no parādiem (kredītiem), - tad nav svarīgi, kā jūs par to domājat, bet domājot par parādiem, nav iespējams piesaistīt savai dzīvei vairāk naudas. Nav svarīgi, ko jūs sev sakāt, ņemt vai atdot parādus, bet pats parādu jēdziens jūs nelaidīs vaļā, ja nebeigsiet par to domāt. Ja jums ir iespēja, noorganizējiet sev automātisku kredīta saņemšanu caur banku, tad jūs mazāk enerģijas un domu tērēsiet parāda jēdzienam, un varbūt beidzot koncentrēsieties uz to, kā vēlaties dzīvot pēc tam, kad būsiet tos nomaksājis. Tas ir, uz saviem panākumiem.Droši vien jūsu prātā jau rosās domas par to, kā savai dzīvei piesaistīt vairāk naudas, ienākumu utt. Nu tad izdomājiet – kā!. Pasapņojiet par to un „ pasūtiet Visuma katalogā”. Pēc būtības nauda ne ar ko neatšķiras no citām lietām un situācijām, kuras jūs gribētu saņemt. Tā ka, ja nauda ir viena no jums nepieciešamām lietām – sakiet, cik jums nepieciešams! Padomājiet un izlemiet: CIK! Jūs, piemēram, varat sacīt tā: man nepieciešami 25 tūkstoši negaidītu ienākumu tuvākajās 30 dienās.Viss atkarīgs no jumsJo vairāk jūs domāsiet par to, ka nepietiek naudas, jo vairāk par to runāsiet ar draugiem, jo vairāk par to sūdzēsieties, - jūs sev piesaistīsiet arvien lielāku naudas trūkumu. Tāpēc, ka nevar runāt vienu, bet piesaistīt citu. Gribēt vairāk naudas, bet koncentrēties uz to, ka pagaidām naudas nepietiek.Ja pieķersiet sevi pie domas „nauda nāk ar grūtībām”, nomainiet to ar citu: „NAUDA NĀK VIEGLI UN REGULĀRI”. Sākumā šīs divas apziņas savā starpā cīnīsies. Viena sacīs: „Tu nu gan esi mele, nauda taču viegli nenāk”, bet otra atbildēs to, ko jūs esat nolēmis padarīt sev par īstenību (VIEGLI UN REGULĀRI!!!) un galu galā varēsiet aizstāt veco attieksmi ar jaunu, un tas atspoguļosies arī uz jūsu realitāti.AttiecībasTomēr ir ļoti daudz cilvēku, kuriem pietiek naudas, bet viņu attiecības ar citiem cilvēkiem varētu būs daudz labākas. Un to nevar nosaukt par bagātību, jo nauda ir tikai daļa labklājības. Vai arī cita galējība. Ir savādāki cilvēki, ļoti garīgi, bet viņi vienmēr vai nu slimo, vai pastāvīgi uz sēkļa. Arī to nevar nosaukt par labklājību. Jo harmonija nepieciešama visās dzīves sfērās.Rietumu kultūrā daudz cilvēku ir tā aizrāvušies ar dzīšanos pēc naudas un dažādu lietu iegūšanas savā īpašumā, ka domā, ka tad, ka tas viss būs, viņi būs absolūti laimīgi. Taču visi šie materiālie labumi cilvēku nepadara laimīgu. Viņa laime vienmēr sākas ar iekšējo mieru un laimīgu attieksmi pret dzīvi. Un tad materializējas arī viss ārējais.Piemērs no filmas: fen-šui speciāliste ieradās mājās pie kāda vīrieša, kurš strādā televīzijā par māksliniecisko vadītāju. Viņš uzaicināja šo sievieti apskatīt māju. Viņa ieraudzīja pie sienām vairākas puskailu skaistu jaunu sieviešu gleznas, kurās redzamās sievietes piesedzās ar plīvuru un puspagriezienā ar visu savu būtību pauda kaut ko apmēram tā: „Ak, es uz jums pat neskatos”. („Ak, es ne jūs, es tramvaju gaidu” – autora piezīme).Un, lūk, viņa tam saka: - Man liekas, ka jums ir problēmas privātajā dzīvē ar sievietēm.

Viņš: - Kāpēc?

Viņa: - Tāpēc, ka jums veselas 7 gleznas ar meitenēm, kuras uz jums neskatās, nepievērš jums uzmanību. Un, lūk, jūs, jauns, veiksmīgs un pievilcīgs vīrietis, jūs ielenc tik daudz jaunu aktrišu, bet jums nav neviena romāna.

Viņš: - Bet vai tad jums šīs gleznas nepatīk? Man gan patīk. Es pats tās uzgleznoju.

Viņa: - Tad ir vēl sliktāk. Jūs te ielikāt savu radošo enerģiju un devāt tai nepareizu ievirzi. Bet ko jūs patiesībā vēlaties no attiecībām ar sievietēm?

Viņš: - Patiesībā es gribu katru nedēļu 3 jaunas tikšanās.

Viņa: - Tad uzzīmējiet to! Savi triju meiteņu ielenkumā. Un novietojiet pie sevis uz katras sienas.Pēc 6 mēnešiem viņi atkal satikās vasaras kafejnīcā Parīzē. Viņa pajautāja, kā veicas attiecībās ar sievietēm. Viņš atbildēja, ka labāk nemēdz būt. Viņam pakaļ skrien bars meiteņu, viņas burtiski cīnās viņa dēļ.Viņa: - Bet tāda jau bija jūsu vēlēšanās!

Viņš: - Nu jā. Bet tagad man jau gribas stabilitāti. Es gribu apprecēties un vispirms gribu skaistu romānu.

Viņa: - Nu tad uzzīmējiet to!Un viņš uzzīmēja skaistas, romantiskas attiecības. Pēc gada viņš apprecējās un bija laimīgs. Jo viņš to vēlējās. Bet to viņš vēlējās jau agrāk, kāpēc tad viņam tik ilgi nekas neizdevās? Tāpēc, ka viņa iekšējā vēlme saskārās ar pastāvīgām pretrunām ārpusē, viņa tuvākajā apkārtnē, šo gleznu ielenkumā.Vispirms jāsaprot, kādas attiecības jūs gribat. Un kādi esat jūs paši. Kā jūs varat gaidīt, ka kāds priecāsies par jūsu sabiedrību, ja paši to nedarāt? Ja jums pašam ar sevi ir garlaicīgi, kā gan kādam citam būs interesanti? Tāpēc uzdodiet sev jautājumu: Vai jūs pret sevi izturaties tā, kā gribētu sagaidīt, lai pret jums izturas citi?Tā vietā, lai gaidītu kaut ko no citiem, sākumā dodiet paši sev visu to, kas jums trūkst. Un, kad jūs būsiet „pilns trauks”, tad plūdīsiet pāri malām mīlestības un labklājības pilni. Un tad varēsiet to dot arī citiem cilvēkiem. Tas nav egoisms, bet veselīga cieņa pret sevi. Tad jūs arī citus iemīlēsiet.Jūsu vietā neviens neko nevar izdarīt. Ja jūs ielenc cilvēki, kuri jūs kaut kādā veidā neapmierina (vecāki, bērni, draugi, kolēģi uc.), jums vispirms vienalga būs jāpievēršas sev, nevis viņu pāraudzināšanai. Tāpēc atrodiet šajos cilvēkos labāko un uzrakstiet katra cilvēka labo īpašību sarakstu, ar kuriem atrodaties tuvā saskarsmē. Pat tad, ja jums agrāk ar viņiem nav bijušas labas attiecības. Atrodiet laiku un par to padomājiet. Un, kad uzrakstīsiet par viņiem visu pašu labāko, tad saskarsmes laikā centieties vērsties pie šī viņu personības aspekta un redzēsiet, kā mainās viņu attieksme pret jums. Mainīsieties jūs – mainīsies arī pasaule ap jums.„ JŪS ESAT VIENĪGAIS, KURŠ VEIDO JŪSU REALITĀTI”VeselībaVisi mūsu slimību ārējie simptomi mums tiek doti tāpēc, lai mēs saprastu, ko mēs nedarām pareizi. Atbrīvojiet ķermeni no stresa – un bieži vien viņš pats kļūs vesels, jo Visumā paredzēts, ka visam jādzīvo un jāeksistē labklājībā. Arī mūsu organisms radīts tā, lai varētu pats sevi izārstēt. Mūsu šūnas pastāvīgi atjaunojas, dažu gadu laikā mums jau ir pavisam jauns ķermenis, ja tā var izteikties. Bet, ja pastāvīgi domājat un runājat par savām slimībām, jūs sev piesaistāt vēl vairāk slimību. Un vēl. Slimībai nav vietas ķermenī, kurā mājo veselīgs gars.Piemērs: sievieti informēja par krūts vēzi. Taču viņa nekrita panikā, norobežojās no jebkāda stresa, daudz laika pavadīja mājās, un, lai ko viņa darīja, viņa ar ticību atkārtoja vienu frāzi: „PALDIES PAR MANU IZDZIEDINĀŠANOS!” Viņa nolēma ticēt tam, ka ir jau vesela, un ticēja tam ar visu sirdi. It kā nekad viņas mūžā nebūtu bijis vēzis. Un vienkārši atbrīvojās no stresa savā dzīvē, jo stresa stāvoklī nevar atveseļoties. Viņa dienām skatījās jautras komēdijas un smējās, bet, kad kaut ko darīja, tad atkārtoja šo frāzi. Pēc 3 mēnešiem viņa atkārtoja analīzes. Ārsti bija šokā, jo audzēja vairs nebija, kaut gan iepriekšējie rentgena uzņēmumi to uzrādīja. Šī sieviete pati sevi izārstēja tikai ar domas spēku. Nekādas apstarošanas un ķīmijas terapijas.Vēl viens piemērs: 1981. gada 10. martā nelielas lidmašīnas avārijā cieta Moriss Gudmens (Morris E. Goodman). Viņš palika dzīvs, bet viņu salika gandrīz pa gabaliņam, viņam bija salauzts burtiski viss, ieskaitot mugurkaulu. Viņš gulēja absolūti paralizēts, ar caurulīti kaklā (arī elpot viņš pats nespēja, jo diafragma bija plīsusi). Viņš nevarēja ne ēst, ne dzert. Pats viņš tikai varēja mirkšķināt acis. Un, kad viņš atguva samaņu, ārsti viņam pateica, ka visu atlikušo mūžu viņš pavadīs šādi, paralizēts, pieslēgts pie medicīniskā aprīkojuma un spēs vienīgi mirkšķināt! Medmāsa pierakstīja to, ko Moriss gribēja pateikt atbildē (viņš mirkšķināja, kad medmāsa rādīja vajadzīgos alfabēta burtus). Ziniet, ko viņš atbildēja? „ES NO ŠEJIENES IZIEŠU AP ZIEMASSVĒTKIEM”…Protams, neviens viņam neticēja. Bet viņš, savukārt, nevienu neklausījās. Viņš turpināja tam ticēt un iztēlojās, ka uz savām kājām pats atstāj slimnīcu. Viņš centās elpot, viņš pielika neticamas pūles. Pēc kāda laika viņš varēja elpot bez aparatūras, un caurulīti no kakla izņēma. Bet viņš turpināja sev ticēt. Kad ap Ziemassvētkiem viņu invalīdu ratiņos aizveda līdz slimnīcas durvīm, ar lielām pūlēm, tomēr viņš piecēlās, kaut arī stipri grīļodamies, tomēr izgāja no slimnīcas…Viņu nosauca par brīnumcilvēku. Frāze, kuru viņš teica sava stāsta noslēgumā, bija sekojoša:„CILVĒKS KĻŪST TAS, PAR KO VIŅŠ DOMĀ”.Opozīcija un stingras stabilitātes likumsPasaulē ir daudz tādu lietu, kuras mums nepatīk. Pa televīziju vai pa radio mēs pastāvīgi dzirdam par kariem. Vienlaicīgi ar parastajiem kariem starp tautām, norisinās arī cita tipa kari: cīņa pret nabadzību, pret narkotikām, pret vēzi, pret pusaudžu grūtniecību, pret terorismu utt. Kad mēs redzam vai dzirdam tādas lietas, mums pats no sevis sabojājas garastāvoklis. Bet vienkārši jāiemācās nomierināties un mierīgi novērst uzmanību no tā, kas nepatīk, un pievērst tam, kas patīk. Jo, novēršot uzmanību no negatīvā, mēs vairāk piesaistām pozitīvo, un tas mūs dara laimīgākus, tas ir, labais iegūst pārsvaru.Lai cik paradoksāli tas izklausītos, bet, pretojoties kaut kam vai kādam, mēs ar savu pretestību šo kaut ko vai kādu darām tikai stiprāku. Jo tur aiziet mūsu enerģija. Tāpēc nevajag pretoties. Ja esat pret karu, tad formulējiet to citādi: „Esmu par mieru”.Un mācieties sevī ieklausīties. Kad jūsu iekšējā pārliecība un situācijas izpratne, arī iekšējā balss kļūs skaļāki par apkārtējo cilvēku atziņām, jūs būsiet uz pareizā ceļa.Jūs šajā pasaulē neieradāties, lai pārtaisītu to pēc savas līdzības. Jūs varat radīt savu pasauli, vienlaicīgi ļaujot citu cilvēku pasaulēm sadzīvot ar jūsējo.Visuma pārpilnībaReizēm mēs baidāmies pasapņot par kaut ko labu, domājot, ka visiem visa tāpat nepietiks, bet ir taču pasaulē cilvēki, kuriem kaut kas vajadzīgs vairāk nekā man… Tad lūk, ticiet, lūdzu, ka VISUMĀ VISA PRIEKŠ VISIEM DĀSNI PIETIEK!!!Bet mūsu pasaulē eksistē vieni lieli meli. Par to, ka visam ir savas robežas, par to, ka visiem cilvēkiem noteikti nepietiks resursu un tā tālāk. Un tikai tas mūsos rada bailes, skopumu, alkatību utt., kas pēc tam kļūst par mūsu realitāti. Bet tā taču nav! Visums ir bezgalīgs. Tajā ir vairāk nekā mums visiem vajadzīgs ēdiena, lietu, radošu ideju, mīlestības un prieka, un visiem tā pietiks. Arī mūsu iespējas ir bezgalīgas.Bet pasaule ir skaista arī ar to, ka mēs visi esam atšķirīgi. Un atbilstoši, mums patīk atšķirīgas lietas, atšķirīgs apģērbs, ēdieni, atšķirīgi cilvēki. Ne jau visiem cilvēkiem uz zemes obligāti vajadzīgs BMW. Un ne jau visi cilvēki grib būt kopā ar vienu konkrētu cilvēku. Vai arī – dzīvot vienādās mājās. Vai iegūt vienādu dzīves pieredzi. Visiem ir sava unikāla pasaules izpratne un savas nevienam citam nelīdzinošās vēlmes. Un visiem patiešām ir visa PIETIEKAMI.Tāpēc lai jūs apbur visa plašā jūsu realitātes izvēle. Ja jums kaut kas patīk – uzrakstiet to. Uzzīmējiet to! Runājiet par to! Sajūtiet to! Padariet to par savu īstenību.Bet, ja jums savā dzīvē kaut kas nepatīk… Nerunājiet par to. Neapspriediet to, neiestājieties kaut kādās grupās, kuras šīs problēmas apspriež, jo tā jūs turpināsiet virzīt savas domas tajā pašā gultnē. Ignorējiet to cik vien spējat, veltot savu uzmanību un enerģiju savām īstajām vēlmēm.Daudzi pagātnes līderi palaida garām vai nepievērsa vajadzīgo uzmanību tai Noslēpuma daļai, kur runāts par to, ka šīs zināšanas jāpadara pieejamas plašām cilvēku masām. Acīmredzot tagad ir īstais laiks to darīt, kad mums ir iespēja to pasniegt burtiski ar pirkstu galiņiem.„VISUMĀ VISS IR ENERĢIJA”Vai jūs ziniet, ka cilvēka ķermenim piemīt tāda enerģija, ka var apgaismot VISU PILSĒTU? Turklāt visu nedēļu…Ja jautāsiet kvantu fiziķim, kas radīja pasauli, viņš atbildēs: „Enerģija!”. Ja lūgsiet šo enerģiju aprakstīt, viņš teiks:

„Tā ir tāda enerģija, kuru nav iespējams ne radīt, ne iznīcināt, tā vienmēr bija, ir un būs, viss, kas pastāv, vienmēr pastāvēja, enerģija pāriet no viena stāvokļa otrā utt.”.Ja jautāsiet teologam (reliģijas pārstāvim) par to, kas radīja pasauli, viņš teiks: „Dievs”. Bet, ja lūgsiet aprakstīt Dievu, viņš atbildēs:

„Dievu nevar radīt vai iznīcināt. Viņš vienmēr bija, ir un būs, viss, kas pastāv, vienmēr pastāvēja, enerģija pāriet no viena stāvokļa otrā utt.”.Viss tas pats, atšķirība tikai terminoloģijā. Visas reliģijas piekrīt tam, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības. Tas nozīmē, ka mūsu spējas, lai radītu savu pasauli, arī ir bezgalīgas. Visumā viss ir savā starpā saistīts.Un, ja visu, kas jums šodien pieder, ko, protams, jūs paši esat sev radījuši, ja to mainītu tādā veidā, lai jūsu dzīve kļūst tāda, kādu jūs patiešām gribat? Vai tiešām TAGAD nav īstais brīdis, lai to darītu? Jo jūs taču to spējat.Un, kad daudzi cilvēki stāsta, ka viņiem bijusi smaga bērnība, ka viņu vecāki bijuši, piemēram, alkoholiķi, vai bijusi nepilna ģimene, vai - ka tēvs darījis pāri māte, vai tieši viņiem, vai - ka vecāku izšķiršanās ietekmējusi visu dzīvi jau kopš agras bērnības, vai - ka dzīvojuši nabadzībā, bijuši bezpajumtnieki, vai - ka slimojuši ar kādu neārstējamu slimību… Jūs ziniet, ja to visu uzskaitītu, tad apmēram 85% cilvēku uzauguši disfunkcionālās ģimenēs, tāpēc viņiem nav vieglāk kā jums. Šajā aspektā diezin vai jūs būsiet unikāli. Un tagad? Ko jūs ar savu dzīvi domājat darīt tālāk? Varat turpināt domāt par pagātni, bet varat koncentrēties uz savu nākotni.Tas būs lieliski, kad paši varēsiet izvēlēties tās domas, no kurām vadīties, un kļūsiet par savas dzīves menedžeri, un tad jūs skaidri zināsiet, ka visas pozitīvās pārmaiņas notikušas tikai pateicoties jums! Jūs varat sākt veidot jaunas domas, piemēram: „Tagad man viss ir lieliski!” vai domas „Es novecoju” vietā varat dot sev programmu: „Es atjaunojos!”.„VISS TOP NO IEKŠĒJĀ SPĒKA, TĀTAD, MĒS PAŠI TO KONTROLĒJAM”. R. KollieVai jums ir robežas? Absolūti noteikti – nav! Mums nav nekādu griestu, augstāk par kuriem nevarētu uzlekt. Tāpēc, ka visas iespējas, talanti un katra cilvēka iekšējais spēks uz mūsu Planētas – bezgalīgi!!!!Jūs varat sākt tur, kur tagad atrodaties. TIEŠI TAGAD.„JA JŪS DOMĀJAT, KA VARAT KAUT KO PANĀKT, VAI ARĪ, JA DOMĀJAT, KA NESPĒJAT NEKO IZDARĪT, ABOS GADĪJUMOS JUMS TAISNĪBA”. Henrijs FordsJūsu misija dzīvē – tieši tā, kuru jūs sev PAŠI izvēlējāties. Dievs no jums negaida, ka jums savā dzīvē jāizdara kaut ko tieši tā un ne savādāk. Jums ir pilnīga izvēles brīvība. Jūs paši izvēlaties savu likteni un savu misiju. Dariet tikai to, kas jums sniedz prieku, mīlestību, laimi, smieklus, brīvību…IEKŠĒJĀ LAIME – TĀ IR DEGVIELA VEIKSMEI.Viss, kas dara jūs laimīgākus – dos vēl lielāku laimi jūsu dzīvē.„SEKOJIET SAVAI LAIMEI, SAVAM PRIEKAM UN VISUMS JUMS PAVĒRS DURVIS TUR, KUR IEPRIEKŠ BIJA SIENA”. Džozefs GambelsKad dzīvosiet vadoties no savas laimes, tad citi cilvēki, uz jums skatoties, jautās: „Ko savā dzīvē tu dari tādu, ko nedaru es?” Sekojiet savai sirdij un jūsu dzīve kļūs fenomenāla. Jo tieši tādai tai jābūt un jāsniedz jums prieks un laime.Iedomājieties, kāda būs pasaule, kad cilvēki sāks izmantot savas 100% iespējas? Nevis tikai tie 5%, kas izmanto šodien….Nav neiespējamā!Daudzi cilvēki pagātnē zināja šī Noslēpuma spēku. Dažus šo cilvēku citātus mēs jums piedāvājām kā piemērus. Tagad arī jūs ziniet šo Noslēpumu. Un, jo vairāk jūs to sāksiet izmantot, jo vairāk to sāksiet saprast.Visvairāk laika jūs patērēsiet informācijas savākšanai, lai saprastu, ko tad īsti jūs vēlaties. Jūsu vienīgais uzdevums – izlemt, KO JŪS GRIBAT. Un koncentrēt savu uzmanību tikai uz to. Un, kad jūsu uzmanība būs uz to vērsta, tad Visums piesaistīs to jūsu dzīvei.Es ticu, ka jūs esat unikāli un vienreizēji. Ka jums ir milzīgas iespējas neatkarīgi no tā, kas ar jums jau ir noticis pagātnē. Nav svarīgi, cik jūs jauns vai kādā vecumā jūs sevi šodien jūtat. Kad sāksiet pareizi domāt, viss spēks un enerģija, kas jūsos mīt, sāks mosties. Tā ievirzīs jūsu dzīvi vajadzīgajā gultnē, jūs pabaros un apģērbs, jūs vadīs un sargās, uzturēs jūsu eksistenci. Ja vien jūs tai atļausiet. To nu es zinu noteikti.>>>
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Vai Tu vispār spēj arī ko uzrakstīt pats, vai tikai pārkopēt citu rakstīto?
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

tev pašam neienāk prātā, ka visi šie vervelējumi ir žurnālistu izdomājums? Varbūt tu arī Lieldienu zaķim un supermenam tici?
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Speciāli paskaidroju, īpaši apdāvinātais: "a" sengrieķu val. nozīmē "pret," "ne," "theos" nozīmē "dievs". Tātad pasaules uzskats, kas neatzīst dievību eksistenci. Ja tev prātā ateja vien, tad nevajag savas gremošanas problēmas visiem izreklamēt.:)
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

paldies par literatūru.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Saki jau atklāti, PIE KĀDAS SEKTAS PIEDERI ? Vai radīsi jaunu sektu.Sibirijā milicis saimnieko pa savu sektu.Lētticīgi cilvēki pārdeva savus mājokļus ,visu naudu sektas vadonim(izbij.milicim.Tagad dzīvo kā dzimtcilvēki ,bet vadonis lido uz ASV,Eiropu,Izraēlu...'
Gribi kļūt bagāts - radi jaunu reliģiju! Piedevām vēl ,paklausīgu aitu bars būs apkārt. Veceņu netrūks.......
iesaku Lionam

Iesaku ar šo jaunatklājumu startēt kādā sociālantropologu konferencē - tas apvērš visas līdzšinējās zinātnes atziņas par laimes īpatsvaru sabiedrības psiholoģiskajā nosaukumā.

P.S.
Diemžēl dievzemītē ar to iedzīvotāju reliģiozitāti ir aplam švaki (to redz var viegli konstatēt nevis pēc tā, cik reizi gadā aizkuļas uz dievnamu vai cik daudz indivīds velta darba laika tukšmuldēšanai delfi forumā, bet gan cik ir reģistrējušies kā pastāvīgi draudzes locekļi un met koletē naudiņu - un tādu ir aplam maz).
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Lion.Tavas zināšanas ir izcils.Tie kuri ir studējuši sengrieķu valodu neko nezin,tu zini visu.Pat jaunu sengrieķu valodu izdomā.Laikam tiešām Visvalža ielas toaletē savas smadzenes esi noskalojis!!!.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Izlasīju visu līdz galam .Tā psiholoģijas daļa bija laba.Šaubīgs bija pats sākums.
Tālāk -labi psihologa ieteikumi .Šais laikos īpaši noderīgi.
Ja visa tā informācija ,kas nāk ar niku Zeitgeist Addendum ir no viena un tā paša cilvēka ,tad patīkami.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Theos, (jeb krieviski Zevs), tas pats Dios, jed Deos, jeb Dievs, jeb Dievas vien iraid, dažādu indoeiropiešu valodu izloksnes. vienkārši mums nav tādas skaņas th, tāpēc mēs kopējam vai nu krievus uz izrunājam F vai Z, vai Latīņus un izrunājam T, piemēram Dieva dāvana, Fedor=Teodor, Fjokla= Tekla, etharisto (grieķiski paldies) - euharistiskais dievkalpojums (pateicības dievkalpojums), zinātne par dievu- teo-loģija. Starp citu mūsu vārds tēvs arī nozīmē dievs: tēvs> teus> deus>dievs. Slāvi gan pieņēmuši sarmātu vārdu bog (бог, богатый, богатырь), vārdam dievs atstādami brīnuma nozīmi - диво-дивное, дивиться - удивиться. Ģermāņi skandināvi atvasinājuši savi God- got, acīmredzot no good, gut, -labi, labs. Kamēr senajiem ķeltiem, jeb galiem kas agrāk dzīvojuši visur Eiropā virs Alpiem bijis Deus=Teus. Krieviem vispār diezgan daudz grieķiskas izcelsmes vārdu, kas acīmredzot nākuši no tiem laikiem, kad tie gotu ietekmē ap 3.gs. bija spiesti pārcelties uz dienvidiem, tagadējo dienvidslāviju, arī ticību paņēmuši no bizantiešiem, alfabētu (Kirils un Methodijs). Piemēram дар(дарить), grieķiski Доро ir atlaide. vai красивый, красный - grieķiski kрaсo ir vīns.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Sakiet lūdzu,vai tagad internetā darbojās Visvalža ielas filiāle,un bez maksas?Varbūt tagad nevajadzēs maksāt bargu naudu par studijām LU,bet visu varēs iemācīties forumā un par brīvu(es domāju senās valodas)?Te ir tik daudz grieķvalodas speciālistu,ka man jau elpa aizraujās.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Kur tad ir tā reliģiozitāte..., varbūt atsevišķi indivīdi, kuri to uzskata drīzāk par ''nodevu tradīcijai'' nekā apzinātu rīcību. Gribat atrast valsts attīstības kavēkļus, meklējiet tos citur un netērējiet sevi cilvēku reliģiozitātes apkarošanai. Kas gribējuši, to sen jau izdarījuši..., pārējie jūs tāpat nesadzirdēs.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Ja tev ir kādi konkrēti argumenti, tad lūdzu nosauc tos. Ja nav nekā cita, ko teikt, kā vienīgi ķengas un apvainojumi, tad saki tos virtuvē savai sievasmātei un, nepiesārņo forumu.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Nesen Delfi publicēja aptauju, kas uzrādīja, ka vislaimīgākie cilvēki Eiropā dzīvo Skandināvijā, Šveicē un Nīderlandē, bet visnelaimīgākie, ja pareizi atceros, Rumānija, Ungārija, Latvija. Nemācēšu teikt, kā ir aar reliģiozitāti Ungārijā un Rumānijā, bet Latvijas stāvokli mēs zinām. TToties Skandināvija, Šveice un Nīderlande ir izteikti sekulāras valstis, vissekulārākās Eiropā.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

2 Autors: Puks -Zeitg.Addendum
Datums: 07.12.09. 11:00

Tie kas IR redzējuši, apgalvo, ka tā ir ne tikai murgojums, bet lielā mērā arī klaji MELI.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Lion!Atceries veco labo Nīči.Viņš teica "Dieva nav.Dievs ir miris."Savus pēdējos gadus viņš pavadija ēdot zāli un atvainojiet savus sūdus.Padomā!Bez tam LR Satversmē ir skaidi noteikts,ka baznīca ir šķirta no valsts,tad kādā veidā baznīca var ko ietekmēt?Bez tam tajā daudzpiesauktajā Skandināvijā un Vācijā ir valsts baznīca.Kur tad baznīca ir vainīga,ka Latvijā ir iznīcināta visa ražošana,veidojam nevis ražojošu,bet patērētāju sabiedrību.Nejauc lietas!Ja ir kāds naids pret baznīcu tad pasaki kāds un par ko,bet nejauc dažādas lietas.Šādus tekstus,ka baznīca bremzē valsts atīstību skandēja komunisti un šīs idejas vārdā daudzus noslepkavoja.Tātad Tu Lion piekrīti un atbalsti komunistu idejas.Vēl gribētu teikt,ka Tevis nosauktās valstis kurās ir tik liela labklājība nav piedzīvojušas un pārdzīvojuša to ko nācās pārdzīvot mums.Nevajag salīdzināt to kas nav salīdzināms,vai ja veic salīdzināšanu,tad dari to objektīvi.Nevar salīdzināt VW un Mersi un teikt,ka atšķirība ir tik liela jo VW ir slikti strādnieki.Tas būtu stulbi.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Neesi naivs! Pirms pašvaldību vēlēšanām baznīcās notika atklāta aģitācija par korumpētu politiķi un Kremļa roklaižu ar arodskolas izglītību un viņa partiju. Par to nekā neesi dzirdējis? Kādā paralēlā realitātē tad tu dzīvo? Nekāda naida pret baznīcu man nav, tikai sašutums par visām tām nelietībām, kas tiek darītas dieva vārdā. Un cilvēku stulbumu, kas ne vien uz to uzķeras, bet katru, kurš runā patiesību, metas apvainot, nolamāt vai par katru cenu nozombēt un pievērst saviem uzskatiem. Vai arī piekarināt komunista birku, kā tu to dari. Es jau reliģijas sadaļā vairāks reizes tiku norādījis, ka ateisms ir daudz vecāks par komunistu ideoloģiju. Vai Renē Dekarts 17.gs., Voltērs un Ruso 18.gs. bija komunisti? Markss un Engelss tad vēl pat plānā nebija:) Darvins arī savus atklājumus izdarīja absolūti neatkarīgi no marksisma, jo Marksa darbus, visticamāk nebija pat lasījis.

Tas, ka komunisti bija slepkavas un slepkavoja garīdzniekus, nekādā veidā neattaisno baznīcas mahinācijas. Tad jau arī Hitlers būs jāattaisno, jo slepkavoja komunistus. Īstenībā komunistu terors pat veicināja reliģijas nostiprināšanos, jo padarīja to par aizliegto augli, bez tam komunisti noveda daudzus cilvēkus tādā izmisumā, ka tie bija gatavi turēties pie reliģijas, jo cita mierinājuma vairs nesaskatīja. Paradoksāli, bet tā tas ir. Arī pie Latvijas sabiedrības neiecietības un agresivitātes pret citādi domājošajiem, pie Ļedjajeva un līdzīgu afēristu popularitātes vainojami komunisti ar savu brutalitāti, nežēlību un neiecietību, kādēļ daudzi ticīgie ar savu naidīgumu un neiecietību pret ateistiem apzināti vai neapzināti grib apmierināt savu vēlmi atriebties ateismam kā tādam.

Nīče gan ēda savus sūdus trakomājā, bet ne viens vien baznīcas svētais visu mūžu nemazgājās un vārtījās sūdos, domādams, ka ar to taps tuvāks tam kungam. Nez, vai viņu rīcība vērtējama kā gudrāka? Piemērs: Svētā Ungārijas Elizabete. Tik viduslaikos trakonamu nebija, bet psihopātus nereti uzskatīja par dieva svētības skartajiem.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Pirmām kārtām nēsmu nekad dzirdējis,ka baznīca izvērstu aģitāciju pirms vēlēšanām.Neizslēdzu,ka kaut kur tas varēja arī būt noticis,bet tas nekādā gadijumā nekad nav bijais visas baznīcas oficiālais viedoklis,bet gan konkrētas personas viedoklis un te jau ir starpība.Tu vari aizbraukt uz ārzemēm un runāt ko gribi,bet tas būs tikai Tavs nevis LR viedoklis.
Otrām kārtām izšķirsim kas ir konfesija,kas sekta.Latvijā par konfesijām uzskata luterāņus,katoļus,pareizticīgos,baptistus,metodistus,anglikāņus un adventistus.Pārējos uzskata par sektām.Un to,ka Jaunā paudze pirms RD vēlēšanām aktīvi atbalstija LPP/LC un Šleseru un,ka sektās notiek visādas lietas ir fakts,bet viņi nav uzskatāmi par baznīcu.Par baznīcu uzskata tos kuri ir veidojušies gadsimtos un kur ir noteikti noteikumi,neiešu tagad visus sīkumus uzskaitīt.Bet ja cilvēks pēc kārtīga plosta redz vīziju,pasludina sevi par jaunas draudzes vadoni un to īstenās mācības sludinātāju un sāk pulcināt ap sevi cilvēkus,tad es saku nav tā nekāda baznīca.Protams tur arī notiek visādas lietas tai skaitā ar naudu saistītas,bet dēļ viena cilvēka nerunāsim par visiem.Ja viens anglis uzmīž uz Brīvības pieminekļa tas nenozīmē ka viņi visi ir tādi.Bez tam ja cilvēks kur iesaistās tā ir viņa brīva griba un neviens viņam to nevar liegt tik tālu cik netiek pārkāpts likums.Un ja kāds kādam atdod pēdējo kapeiku tā ir viņa darīšana un nejauksim te iekšā baznīcu.
Kas atiecās uz Darvinu tad būtu labi zināt,ka zinātnieku aprindās Darvina evolūcijas teorija sen ir apgāsta.Nesen Ilustrētajā Zinātnē bij publicēti jaunākie atklājumi kuri nu pilnīgi apgāž Dārvina uzskatus.Tā,ka Dārvinu ar visu viņa teoriju var norakstīt zinātnes vēsturē.
Kas atiecās uz to nelaimīgo mācītāju Kārli Marksu tad atļaušos atgādināt,ka savas dzīves beigās viņš vesalas dienas un naktis pavadija pie altāra lūgšanās,bet nesanāca un savas dzīves pēdējos mēnešus viņš skraidija apkārt kliegdams,ka viņš deg un lūgdamies,lai viņu apdzēš.
Ja runājam par viduslaikiem tad jāsaka,ka viduslaikos var atrast daudzas lietas un uzskatus kuri mums šodien liekās aplami un nepieņemami,bet toreiz cilvēkiem tā šķita pareizi un labi.Tas atiecās arī uz mazgāšanos.
Vēl palūgšu mani neapvainot,jo nekad nevienam savus uzskatus necenšos uzspiest vai piekarināt komunista birku.Tas jau ir apvainojums.Man patīk diskusija ar argumentiem un bez apvainojumiem.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

>>>Lions
Secinājums: kamēr mūsu sabiedrība laika gaitā neattīrīsies no reliģiozās domāšanas, tikmēr Latvijā nebūs ne labklājības, ne taisnīguma.

Jautājums man viens - ko tu noliec priekšā ?

Tava morale.... nauda? Rietumu demokratija, liberizacija, pederastizacija visatļautība... , kas ?
Vai arī, kā cietuma - blatjagas, tad sestie numuri, un ... tie tur.
Ko tu runa par Latviešu tautu..., vai vsp apjēdz, kam ta ir izgājusi cauri pēdējos 150 gados?
Un nu?
Maldu ceļi...no vieniem meliem uz otriem.
Bet aiz meliem neviens neredz patiesību...


>>>puks
Laika gars, jebšu Zeitgeist
filma ir tikai filma.
Gribi tici, gribi netici :)
Es neesmu uz to ieciklējies.
Vnk pēc 1. daļas radas interese par to, kas notiek apkārt ;)
Internets jau ar tik 2 gadus.
Pirms tam - tik oficiālā informācija, LA, NRA u.t.t. :)
Nu ja - pirms Zeigeist bija Bhagavadgita - interesanta lasamviela arī, un Klīves - "Ticības ceļos"

Jēga no tā visa?
Nezinu - man pašam ir :)
Es par dzīvi nesūdzos nemaz...
Un negaudoju,
"Kāāpēc man nav sarkans mersedess, rolex pulkstenis no zelta ..."
Un ari par krīzi negaudoju - man viņas nav...
Nu ja, :D:D, ja nu vienīgi pusmūža tuvojas :(

Nu ja, ko tad es te starp gudriem..., un ne tik gudriem ;)
/Zeitgeist Addendum pagriežas, un aiziet, pieverot durvis/

P.S. nu ja - par ticību - laikam daoistiem ir tas heroglifs - ceļlinieks pie vārtiem.
Дао (кит. 道, буквально — путь)
I like it - visa dzīve, kā ceļs, meklējot patiesību....

bb
gl
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Luudzu jums veel viens copy-paste. Speciaali tiem, kuri uzdodas par lielaakiem griekju valodas prateejiem neka citi.
From Wikipedia, the free encyclopedia

Atheism can be either the rejection of theism,[1] or the position that deities do not exist.[2] In the broadest sense, it is the absence of belief in the existence of deities.[3]

The term atheism originated from the Greek ἄθεος (atheos), meaning "without gods", which was applied with a negative connotation to those thought to reject the gods worshiped by the larger society. With the spread of freethought, skeptical inquiry, and subsequent increase in criticism of religion, application of the term narrowed in scope. The first individuals to identify themselves as "atheist" appeared in the 18th century. Today, about 2.3% of the world's population describes itself as atheist, while a further 11.9% is described as nontheist.[4] Between 64% and 65% of Japanese describe themselves as atheists, agnostics, or non-believers,[5][6] and to 48% in Russia.[5] The percentage of such persons in European Union member states ranges as low as single digits in Italy and some other countries, and up to 85% in Sweden.[5]

Atheists tend to lean towards skepticism regarding supernatural claims, citing a lack of empirical evidence. Common rationales include the problem of evil, the argument from inconsistent revelations, and the argument from nonbelief. Other arguments for atheism range from the philosophical to the social to the historical. Although some atheists tend toward secular philosophies such as humanism,[7] rationalism, and naturalism,[8] there is no one ideology or set of behaviors to which all atheists adhere.[9]

In Western culture, atheists are frequently assumed to be exclusively irreligious or unspiritual.[10] However, religious and spiritual belief systems such as forms of Buddhism that do not advocate belief in gods, have also been described as atheistic.[11]
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Ak tu SD! Re kur piemeers, kaa viens vai nu nekauniigi melo, vai arii neko nezin un ar savu muljkiibu plaataas:
" Kas atiecās uz Darvinu tad būtu labi zināt,ka zinātnieku aprindās Darvina evolūcijas teorija sen ir apgāsta.Nesen Ilustrētajā Zinātnē bij publicēti jaunākie atklājumi kuri nu pilnīgi apgāž Dārvina uzskatus.Tā,ka Dārvinu ar visu viņa teoriju var norakstīt zinātnes vēsturē."
Kaadu graamatu tad izlasiiji vai kaadu interneta saitu apmekleeji, kur Tevi taa paarliecinaaja. Kuri ir tie "zinaatnieki", kuru aprindaas Darvinu apgaaza? Vai Nobelu vinjiem nepieshkiira? Par taadiem atklaajumiem zinaatnee jau nu gan bija lielas preemijas jaadod un pa visaam aviizeem jaabazuunee. Ak shausmas, tagad buus visas skolu programmas jaamaina, skolu graamatas jaapaarraksta, baigie izdevumi valstij. Bet gan jau ietaupiisim uz biologijas instituutu un biologijas fakultaates likvideeshanu - kam vairs vajag - taa tak viltuszinaatne.

Auuuu! Ljaudis, kam tad Wikipedija domaata? Slinkums? Kas par probleemu, gruuti nospiest podzinju un palasiit?
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

"Kas atiecās uz to nelaimīgo mācītāju Kārli Marksu tad atļaušos atgādināt,ka savas dzīves beigās viņš vesalas dienas un naktis pavadija pie altāra lūgšanās,bet nesanāca un savas dzīves pēdējos mēnešus viņš skraidija apkārt kliegdams,ka viņš deg un lūgdamies,lai viņu apdzēš."
---------------
Jo taalaak, jo trakaak. Interesanti, kur taadus melus var uzzinaat, kuriir tie gudrinieki, kas Marksu taa apmelo. Par Volteeru jau arii maaciitaaji baumas izplatiija, ka vinsh mirdams greeksuudzi prasiijis. Tikai bija vinja naavei liecinieki, kas tos jezuiitu melus apgaaza. Bushs jau arii savaas runaas kaut ko murgo par ASV dibinaataaju, pirmo prezidentu, piem, Linkolna, religiozitaati. Lai gan jebkursh, kas tieshaam veelas zinaat, var izlasiit vinju darbus un paarliecinaaties, ka ljoti daudzi bija paarliecinaati ateisti vai Didro tipa deisti. Tas pats par Einshteinu.
Muusdienaas visaadiem New Age, spiritisiem un citiem trakajiem baigi patiik Einshteinu piesaukt, izraut no konteksta fraaazes, sagroziit, kaut ko piedzejot un izdot smuku graamatinju spiidiigos vaakos uz laba papiira, ielikt" Atlantiidas" bildi (nu vienalga kaadas drupas), noteikti da Vinchi cilveeku ar izplestaam rokaam un kaajaam, kaadu budistu dieviibu, inj-janj, piebaazt pilnu ar citaatiem, samest vienaa kaudzee pa druskai no hinduisma (bez reinkarnaacijas nu nekaadi nevar, arii bez chakraam un auraam neiztikt), budisma, kristietiibas, maijiem, modernaas amiishu self-help psihologijas. To visu eklektiko jucekli uzplaat uz vecaa labaa neoplatonisma baazes (rietumcivilizaacijas paarstaavis noriis negremojot, tas jau asiniis), paarliet ar cukursaldu pateetikas meerci, rakstiit peec iespeejas vienkaarshaakaa valodaa (vienkaarshiem teikumiem, bez komatiem). Nu un tad ir bestselleri, nauda ripo skaneedama.
-------------
Un taa visu laiku - dezinformaacija, dezinformaacija, dezinformaacija.
Cilveeki, pirms ko njemat par pilnu un izplataat informaaciju, PAARBAUDIET!!!
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Correze!Ir forši censties visu apgāst,bet vai Tu pats vari pierādīt to ko Tu runā?Es saviem apgalvojumiem varu minēt konkrētus avotus.Tikai neuzskatu,ka šeit būtu kāds zinātnisks darbs kurā atsauces uz pirmavotiem ir obligātas,šeit ir forums.Kur Tevī ir tāda aprobežotība,lai pateiktu,ka ja Dārvina teorija ir apgazta tad visa bioloģija ir pa galam?Cienītais atļaušos atgādināt,ka bioloģija nav tikai Dārvins un viņa teorija.Ja ir velme iesaku palasīt Ilustrēto Zinātni (viens no šī rudens nummuriem) kur ir atsauces uz citām vietām un internetresursiem.Kas atiecās uz Marksu tad ir grāmata (autoru neatceros)"Markss un sātans".Palasi pirms strīdies.Otrām kārtām tas vienkārši ir aprobežoti stulbi teikt,ka kaut kur kaut kas ir uzrakstīts nepareizi tāpēc,ka es tā uzskatu.Savi uzskati ir jāpamato.Ir jāmāk savam oponentam pierādīt savu taisnību,citādi jau tā nav diskusija,bet tukša vāvuļošana kurā neviens nevienu nedzird un nekad arī nesadzirdēs.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Jā,es reizēm kaut ko nocitēju no Zeitgeist.Bet kāds cits raksta daudz vairāk.Domāju ,tas ir labi, jo ne visi ir redzējuši filmu ,lasījuši materiālus vai tikušies ar Zeitgeist autoriem.Tur liela daļa ir acīmredzama taisnība,daļa -varbūt zinātniskā fantastika(nākotnes vīzija).Kaut arī viņi apgalvo ,ka tas ir zinātniski izpētīts.
Ceru, mēs visi saprotam ,ka nekas nav mūžīgs ,viss mainās .Katrā gadījumā -par sliktu nevienam nenāks ,ja izlasīs Zeitgeist.Protams,arī daudz ko citu.
Nav jēgas tikai gānīties vai visu vērtēt ar - patīk,nepatīk.Es ar interesi palasu gan to,ko saka vēsturi zinoši cilvēki,gan filologi( jo pats neesmu speciālists ).Interesanti ir arī populārā val.- zinātniski raksti.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Jā,es reizēm kaut ko nocitēju no Zeitgeist.Bet kāds cits raksta daudz vairāk.Domāju ,tas ir labi, jo ne visi ir redzējuši filmu ,lasījuši materiālus vai tikušies ar Zeitgeist autoriem.Tur liela daļa ir acīmredzama taisnība,daļa -varbūt zinātniskā fantastika(nākotnes vīzija).Kaut arī viņi apgalvo ,ka tas ir zinātniski izpētīts.
Ceru, mēs visi saprotam ,ka nekas nav mūžīgs ,viss mainās .Katrā gadījumā -par sliktu nevienam nenāks ,ja izlasīs Zeitgeist.Protams,arī daudz ko citu.
Nav jēgas tikai gānīties vai visu vērtēt ar - patīk,nepatīk.Es ar interesi palasu gan to,ko saka vēsturi zinoši cilvēki,gan filologi( jo pats neesmu speciālists ).Interesanti ir arī populārā val.- zinātniski raksti.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Pa kuru laiku tad darvinisms ir apgāzts?tas ,ka kaut ko papildina ,noprecizē,neapgāž zinātni pašos pamatos.Bet ''21.gs.''te izsakās ,ka bez reliģijas mēs nezinām no kurienes nākam -uz kurieni ejam.Ja uzsati ,ka no Ā'dama un viņa ribas vai no māliem (bībelē ir divi varianti ,kā radies cilvēks), tad vismaz nomaini niku ,pēti tālāk bībeles mītus par senajām Austrumu tautām un gatavojies pastarai dienai!
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

patika anekdote dr.lv :
- Ezītis - labrīt, lācīt !
- Lācītis - labrīt, ezīt !
Un tā, vārds pa vārdam, kamēr ezītis dabuja pa purnu.... :)

Par copy un paste.
viss jau kau kad ir pateikts...
Ja es atrodu kādu textu, kas atbilst tam, ko vēlos teikt, un cilveks ir izteicis labāk uztveramā formā - kapēc gan ne.
Zinu tik, ka jaunai paaudzei vairak par 2 foruma rindiņām trūkst pacietības izlasīt... :(

Par tēmu.
Man vnk grūti saprast ir cilvēkus, kuri uzliek sev kādus rāmjus... :(, bet cenšos... :)
Nu tas apm., kā zirgam klapes uz acīm...


>>>Materiālisms

Pēc materiālisma loģikas dzīves mērķis – mūžīga un baudpilna eksistence. Ja mērķi izdotos sasniegt, liekas, tas būtu tik labi, ka vairāk nav par ko domāt. Pilnīga svētlaime! Cilvēks nemirst, neslimo, nenoveco un papildus pie tā visa – izpildās visas viņa vēlēšanās. Tāda stāvokļa sasniegšana, pēc savas būtības, pielīdzināma vēstures beigām. Tālāk attīstīties vairs nav iespējams.

Kam gan mēle pakustēsies nosaukt materiālisma nolūkus par sliktiem? Bet ir šāda paruna: «ceļš uz elli bruģēts labiem nodomiem». Rodas nesapratne: kāpēc ar labiem? Kas gan slikts ir labos centienos? Ja labie nodomi ved uz elli, kur tad ved sliktie? Pēc «pretējās» loģikas – uz paradīzi. Bet tas ir absurds! Tieši labajiem nodomiem jāved uz paradīzi. Ja tā, tad kāpēc šeit minēta elle?…

Parunas jēga ir sekojoša: ne jau visi labie nodomi ved uz elli, bet tikai neapdomātie, neapzinātie visā savā pilnībā, radītie no maldīga atskaites punkta. Ateisms viscaur sastāv no labiem nodomiem, bet no tā izrietošā loģika nav apzināta līdz pat šim laikam. Intelektuālā aktivitāte aiziet līdz idilei un apstājas. Neviens nedomā par to, kas notiks tuvojoties idilei. Kārdinājuma tehnoloģija ir tāda, ka pats sliktākais atklājas tuvojoties nospraustajam mērķim. Tam jūs atradīsiet apstiprinājumus jebkurā nozarē. Kārdinātājs sākumā zīmē «zelta kalnus». Krāpšana atklājas nevis ceļa sākumā, bet gan tā beigās, kad cilvēks jau cenšas pieskarties apsolītajiem «zelta kalniem».

Visas krāpšanas bāzējas uz tā, ka apkrāpšanas upuris neizprot situāciju. Tā rezultātā cilvēks nepamana viltu. Tas attiecās gan uz mūsu ciltsvecākiem, kuri pārkāpa Dieva aizliegumu, neēst ābolu no zinību koka. Tas attiecas arī uz šodienas sadzīves blēžiem, kuri, galvojot par nākotnes laimi, izspiež naudu. Izsargāties no apkrāpšanas iespējams, ja redz ne tikai daļu no apsolītā, ne tikai pievilcīgo sākumu, bet visu kopumā un jo sevišķi – tā noslēdzošo stadiju.

http://www.aisbergs.lv/
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Jautājums tiem kuri tik spītīgi ieķērušies Dārvina teorijās.Kur ir pirmās matērijas pirmsākumi?Kāpēc evolūcija apstājās?Kāpēc daži dzīvnieki turpināja savu evolūciju,bet citi apstājās savā atīstībā un kas interesantākais neizmira ks būtu bijis loģiski?Mīļie draugi tikai neaizmirstiet,ka Dārvins un jo īpaši viņa sieva bij kristīgi cilvēki un izstrādājot savu teoriju viņš galvenokārt gribēja pierādīt,ka nēģeri ir cilvēki nevis dzīvnieki kā bija pieņemts uzskatīt tai laikā!
MIS MĀRPLA palūgšu forumā neizrādīt savu klaji naidīgo reliģisko neiecietību.Latvijā ir reliģiskā brīvība un katrs var ticēt kam tas vēlās.Ja Jums tīk Dārvina mīti kurus biologi sen ir apgāzuši (iesaku palasīt un painteresēties par apkārt notiekošo nevisdomāt tikai par savu kunģi un savu komfortu)tad dariet to,neviens Jums to neliedz,bet savus uzskatus nevajag uzspiest citiem un citus uzskatu cilvēkus uzskatīt par muļķiem.Nedzīvojam mēs vairs "laimes zemē"PSRS kur bij tikai viena patiesība-tā ko teica partija un visi citi bij nepareizi,maldīgi un apspiežami.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Kāpēc evolūcija apstājās?
------
Nekad nav apstaajusies, turpinaas visu laiku. Pasaule ir dinamiska, mainaas vide - notiek pielaagoshanaas un mutaacijas. Piemeers - sunju sugu daudzveidiiba. Apmeeram 10 000 gadu laikaa no kanis lupus izveidojaas tik dazhaadi sunji kaa rotveilers, puudelis, malamuts. Otrs piemeers - bakteerijas un viirusi. Sarezhgiitaaki organismi evolucionee leenaak, vienkaarshaaki straujaak, piem. viirusi mutee ljoti aatri. To tachu Tu redzi, ka katru gadu rodas jauni viirusi, ar cilveeka iejaukshanos vai bez. Bakteerijas arii evolucionee, piemeerojas - ieguust rezistenci pret antibiotikaam. Cilveeks arii turpina evolucioneet.
------------
Mīļie draugi tikai neaizmirstiet,ka Dārvins un jo īpaši viņa sieva bij kristīgi cilvēki un izstrādājot savu teoriju viņš galvenokārt gribēja pierādīt,ka nēģeri ir cilvēki nevis dzīvnieki kā bija pieņemts uzskatīt tai laikā!
--------
Wikipedia:
He considered it "absurd to doubt that a man might be an ardent theist and an evolutionist"[151][152] and, though reticent about his religious views, in 1879 he wrote that "I have never been an atheist in the sense of denying the existence of a God. – I think that generally ... an agnostic would be the most correct description of my state of mind."[79][151]
SD, ieej Wiki, ieraksti Charles Darwin, izlasi, ja nav slinkums. Ir arii iipasha nodalja Charles Darwin's views on religion. Iisumaa lieta ir taada, ka Darvins bija jauniibaa kristietis, veelaak kljuva par AGNOSTIKJI. Kas ir agnosticisms noformuleeja Darvina draugs Hakslijs, veelaak par agnosticismu un taa atshkiriibu no ateisma daudz rakstiija Bertand Russel.
Maacies, SD, maacies, lasi, meklee. Kas meklee, tas atrod. Graamatas un internets ir laba lieta, daudz informaacijas. Tomeer maacies atskirt nopietnu zinaatni un patiesiibu no pseidozinaanes un visaadiem izdomaajumiem.Kaa ir Ar graamataam var pateikt tiiri vizuaali, panjemot rokaas, atshkirot beigas. Ja ir garsh saraksts ar atsauceem, avotiem, tad viss kaartiibaa, arii populaarzinaatniskam drbam var uzticeeties. Ja taadas listes nav, tad jaapadomaa, vai autors nav savas teorijas izziidis no pirksta. Pietiek vienreiz kaadu zinaatnisku vai filosofisku traktaatu vai monograafiju izlasiit, lai justu atshkiriibu. Atceries - papiirs paciesh visu! Jebkursh var drukaat kaadas fantaazijas, ko veelas. Nav visam jaatic.
Re: Latvijas to sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

jauki spriežat,par kosmosu, Darvinu, un citam zinatniskam lieta. pilniba piekritu titul raksta autoram. var ticet augstakai varai, dievam, ka tads ir. bet nejau baznicai, vienalga kadai. kur to pashu geju pedofilu un citu parazitu pilns. cilveki tik 21 gadsimta saka atbrivoties no tas tikai parak leni.
teiksim tadu ka katolu baznicu vispar vajag aizliegt, jo pateicoties vinai bija 500 g tumsho viduslaiku, kur tika sadedzinati tik daudz gudru cilveku, piemeram Galilejs.
tie kas apgalvo ka jatic dievam lai pasak kas ir dievs
bibele dzejnieka sacerejums kuru baznica padarija par bezceleri.
ka cilvece vareja celties no adama un ievas, pilnigas blenas.
jo vairak ateistu un racionali domajoshu cilveku jo labaka dzive
Re: gaumes lieta :)

Ja pacietība ir un interese, varat izlasī visu rakstu, bet man nobeigums patīk vislabak :

http://www.liis.lv/astron/IE_version/Vielpas/Vielisk_pasaule.htm

<<
Un vēl pēdējais jautājums. Kā radusies matērija? Uz šo jautājumu, ko sauc arī par filozofijas pamatjautājumu, kā to jau sen ir apzinājuši filozofi, iespējamas divas atbildes, kuras abas nav pierādamas, bet ir līdzvērtīgi argumentējamas.

Pirmā atbilde - nekā , t.i., matērija ir primāra, tā nekad nav radusies, tā ir pastāvējusi mūžīgi, un tā arī mūžīgi pastāvēs, nemitīgi mainoties un pārveidojoties savās konkrētajās izpausmēs un eksistences formās. Cēlonis tam ir tas, ka šajā nemitīgajā kustībā un pārvērtībās nepārtraukti izmainās apstākļi un līdz ar to izbeidzas priekšnosacījumi vienu procesu un eksistences formu pastāvēšanai un rodas priekšnosacījumi jaunu procesu un eksistences formu pastāvēšanai, kas savukārt izmaina apstākļus utt. utt. Vecais atmirst, jaunais rodas. Viss plūst, viss mainās. Šīs patiesības nojautuši jau senie filozofi-materiālisti, un mūsdienu zinātne daudzas no tām apstiprina ar savu dzelžaino pierādījumu spēku kā vislielāko, tā vismazāko izmēru pasaulēs.

Laika gaitā, veidojoties arvien sarežģītākām un sarežģītākām materiālām sistēmām, rodas formas, kas spēj atspoguļot un izprast notiekošo, t.i., rodas dzīvība un saprāts. Respektīvi, pie labvēlīgas apstākļu sakritības var rasties gars - kā matērijas evolūcijas augstākais, bet, ar matēriju salīdzinot - sekundārs tās produkts.

Otrā atbilde - matēriju ir radījis kāds ārpus matērijas pastāvošs transcendents36) spēks - Gars. Šādā skatījumā Gars37) ir primārs, bet matērija - sekundāra, taču nozīmīgi ir tas, ka šāds skatījums, šāda nostādne ļauj sniegt atbildes uz daudziem ļoti svarīgiem jautājumiem gan attiecībā uz dzīvības un saprāta rašanos, gan arī uz tādiem, kā, piemēram, gandrīz katram cilvēkam būtisko eksistenciālo jautājumu par dzīves jēgu, par morāles normām un to autoritāti u.c., kuras materiālistiskā pasaules uzskata atbalstītājiem ir vai nu grūti formulējamas, vai arī, šīs atbildes formulējot, matērija faktiski tiek slēptā veidā “apgarota” (sīkāk par šiem jautājumiem var lasīt, piemēram: Hokings, 1997; Siliņš, 1999, kā arī Balklavs, 1998, 2000/2001 un 2001).

Izvēle starp šīm atbildēm, resp., vienas vai otras pieņemšana pēc būtības ir vairāk ticības nekā prāta jautājums. Taču interesanti ir tas, ka lielākā daļa Nobela prēmijas laureātu ir ticīgi cilvēki, t.i., atzīst ārpusmateriālas jeb nemateriālas dabas informācijas primaritāti pasaules - kā materiālās, tā garīgās - radīšanā un attīstībā. >>>
Re: gaumes lieta :)

Autors: Lions
Datums: 06.12.09. 17:21
Nu ja šis materiāls man mazliet atgādina šo:

http://www.aisbergs.lv/?p=9219

bet...no http://mosties.org/ieraksti/1084/ man patīk šis coments.

<<
OK, kā jau teicu, nepārzinu ētiku un tās definīciju tik dziļi, lai varētu diskutēt. Balstoties uz man zināmajiem faktiem un novērojumiem, nav absolūtu vērtību (labais/ļaunais). Tāpēc nav iemesla uzskatīt, ka tādas ir, kamēr nav pierādīts pretējais (neeksistence ir defaultais stāvoklis jebkam, kas nav pierādīts vai vismaz ticami loģiski pamatots). Tā nav ticība, tas ir uz pierādījumiem balstīts spriedums. Un, neskaitot pilnīgu agnosticismu (nezinu/vienalga), ir tikai divi varianti, kā attiekties pret kaut kā eksistenci – balstoties uz pierādījumiem, vai balstoties uz ticību. Es, piemēram, ticu, ka mēs ar savām domām, smadzenēm, varam izdarīt daudz vairāk, nekā šobrīd ir vispārpieņemts un zinātniski pierādīts (piemēram, vardarbīgas domas vairo vardarbību visā pasaulē, tā rupji vienkāršojot). Bet tāpēc es neiedomājos, ka valstij vajadzētu izsludināt par obligātu katram pilsonim vismaz stundu dienā veltīt pozitīvām domām, vai sodīt skolas, kam blakus karogam nav izkārts “Be Good” plakāts. Lielākā daļa kristieši, pat mērenie, gan uzskata, ka jebkurai valsts pārvaldei būtu jābalstās uz “dieva vārdu”.

Ne jau pasauli es nodalu, bet gan cilveku attieksmi pret to. Un dalās nevis “vienkārši zināt” un “acīmredzami”, bet gan “vienkārši zinu” (absolūtā ticība), “domāju, ka tā ir” (relatīvā ticība, varētu saukt arī par hipotēzi), “zinu, ka tā ir” (pierādīta, pamatota patiesība), “tā vienkārši ir” (praktiski jebkuram saprotama, neapstrīdama, objektīva aksoma, “a un b ietver a”, “a = a”, “a + b = b + a”). Tikai un vienīgi pēdējais no tiem ir absolūts, un arī tas tikai tiktāl, cik mums ir zināms (mājiens virzienā uz visādām paralēlo dimensiju un visumu teorēmām). Reliģiozam cilvēkam vienmēr ir vismaz viena lieta, attiecībā uz kuru pirmais arī ir tiek uzskatīts par absolūtu, lai gan ne acīmredzams un pārbaudāms kā pēdējais.

“Veselais saprāts” nudien nepiemīt vairumam, es ar to definēju attieksmi un vispār domāšanas procesu, kas maksimāli balstās uz loģiku un objektīviem lēmumiem. Tas, kā domā vairākums, ir “normālais saprāts”. Stumbrs viens, bet zari diezgan nesaistīti.

“Tas, protams, attiecas tikai uz tiem reliģiozajiem cilvēkiem, kas domā.” Tur jau tā sāls. Negribu izklausīties kategorisks, bet man ir grūti noticēt, ka tādu cilvēku ir daudz. Pasludināt par absolūtu kaut ko, kas balstās tikai uz cilvēku personīgo pieredzi, ir antidomāšanas paraugpiemērs. Mans pirmais jautājums jebkuram ticīgajam būtu — kā tu zini, ka tas viss nav vienkārši pasakas un fantāzija? Katrs var ticēt, kam vien vēlas, bet, tiklīdz tu savu ticību sāc uzskatīt par kaut ko ārpus savas galvas, mēģināt uzspiest citiem, tā tavs pienākums ir objektīvi un/vai loģiski pierādīt/pamatot, ka tas ir kas vairāk, kā tavas un varbūt vēl kāda (nav svarīgi, cik daudz) personīgās izjūtas un fantāzijas. Ja tu to vari, tad tā vairs nav reliģija, bet zinātnisks fakts, ja nevari — tā ir fantāzija, cerība, lētticība.>>>
Re: gaumes lieta :)

Kopš kura laika Kārlis Markss bija mācītājs? Tu vispār sajēdz, ko raksti? Varbūt ieraksti google "Kārlis Markss" un uzzini, ka viņš bija vēsturnieks un filozofs? Un iemācies beidzot Darvina uzvārdu rakstīt pareizi, kopš kura laika "Dārvins" ar garo "ā?"

Ja tu vispār lasīji to rakstu "Ilustrētajā Zinātnē," tad neko neesi sapratis. Teoriju ir ļoti daudz, bet nevienas pārliecinošākas par Darvinu bioloģijā pagaidām nav. Turklāt darvinisms pats par sevi jau neizslēdz dieva esamību. Ja dievs ir visvarens, kāpēc lai viņš nespētu vadīt evolūcijas procesu? Vai tiešām tu tici, ka cilvēks radīts no māliem, bet Ieva no Ādama ribas? Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās!

Un kādas tev ir tiesības aizrādīt Mārplai vai kādam citam, kam viņš drīkst ticēt un kam ne? Ja tu pats iestājies par reliģisko brīvību, tev pirmajam vajadzētu to respektēt, bet tur jau tā problēma, ka tu ienīsti cilvēkus, kuri netic dievam un vēlies vienkārši aizbāzt muti visiem, kuri tev nepiekrīt. Vai tas tevi padarītu laimīgāku, ja tev tas izdotos?
Re: gaumes lieta :)

Par Kārli Marksu ir ļoti daudz biogrāfiksu sacerējumu, bet atsaukties uz baznīcas propagandu vai dzelteno presi, vai tādu daiļliteratūru, kā "Sātans un Markss," tas ir tikpat kā Lieldienu zaķim vai "Da Vinči kodam" ticēt. Kāda vajadzība Marksam pēc sātana, ja viņš dievam neticēja? Vienīgie, kuri izjūt nepieciešamību pēc sātana ir ticīgie, kuriem viņš vajadzīgs kā biedēklis un kāds kuru vainot pie problēmām, kuru rada pašu vājums, muļķība vai bezspēcība.
Re: gaumes lieta :)

Lion!Ja pats neko nezini tad labāk paklusē!!!Diemžēl Kārlis Markss tev par prieku bija mācītājs un ar filosofiju sāka aizrauties tikai tad kad aizgāja no baznīcas,ja tu to nezini tad turi savu muti!!Ja tev bez Gogles citu avotu no kuriem gūt informācuju nav tad tā jau ir tava problēma un tas nepar ko labu neliecina.Aizej uz LU Vēstures un filosofijas fakultāti un tur tev ātri pateiks to kas nav tavā Goglē.Interesanti kas tad bij Josifs(Soso)Džukašvili pēc izglītības?Varbūt pateiksi,ka dzejnieks?.Ja tev patīk Darvina teorijas tad dzīvo ar saviem uzskatiem.Man LU viens bioloģijas profesors jau pirms 18 gadiem mācija,ka Darvina teorija ir sabrukusi kā kāršu namiņš,bet kas tad ir universitātes profesors pret visu zinošo Lionu,nu tāds mazs nieciņš,jo Lionam takš ir Gogle kur viss ir pareizāks nekā citur.Un nevāvuļo par reliģisko brīvību.Pats uzsāki uzbrukumu kristīgai baznīcai.Līdz šim neviens vēl to te nebija manīts darām.Kad kāds tevi nepaglauda pa spalvu tā kliedz kā aizkauta cūka,ka lūk te viņš nabadziņš tiek abižots un diskriminēts.Paskaties uz sevi spogulī un atceries,ka augstāk par savu pakaļu tu neuzlēksi.
Re: gaumes lieta :)

SD, beidz,nesmiidini tautu! Skaidrs, SD neatrodas uz taas pashas planeetas, kur citi, vinsh dziivo paraleelaa universaa, jo vinsh noteikti nemaaciijaas tajaa pashaa LU, fakultaatee, kur paareejie. Izskaidrojums viens - SD ir aarpuszemes civilizaacijas paarstaavis no cita universa. Iisteniibaa sheit vinja nemaz nav, ir tikai vinja "gars", kas kliist pa vadiem un kaut kaa ielavaas Latvijas internetaa, bet augstaak attiistiitas civilizaacijas paarstaavim jau tas tiirais nieks. Secinaaajums - tas pieraada visas eksistences - dieva, velna, marsieshu...
Re: gaumes lieta :)

SD, tu nelaimīgais, tu tieši runā ar cilvēku, kurš nesen beidza LU Vēstures un Filozofijas fakultāti! Neapvaino mūsu fakultāti, tur nestrādā tādi idioti, kas runātu tādas glupības par Marksu, kā tu te liec priekšā. Josifs Džugašvili (nevis "Džukašvili"kā tu raksti) gan mācījās garīgajā seminārā, bet viņu no turienes padzina. Mēs te par Marksu nevis Džugašvili runājam.

Nez kādu fakultāti tu esi beidzis, ja pat personu vārdus neproti rakstīt, elementārus faktus nezini, bet gribi apgāzt Darvina teoriju. Nosauc, lūdzu, tā bioloģijas profesora vārdu, kurš tev stāstīja, ka Darvina teorija ir apgāzta, viņš taču ir Nobela prēmiju pelnījis!


Abižotais nabadziņ, tu šeit esi palicis par vispārēja apsmiekla objektu. Aizver labāk pats savu muti, ej pastudē Marksa biogrāfiju un pamācies, kā pareizi raksta Darvina un Džugašvili uzvārdus, vēl pamācies labu uzvedību un kultūru, un tad nāc diskutēt.
Re: gaumes lieta :)

Lionam dusmas. Saprotu, tumsoniiba var traku pataisiit, mani arii kaitina. Iedomaajies, cik cilveeku, kam putra galvaa un kas negrib maaciities? Melnais tuukstotis! Cilveeki maacaas veesturi un briinaas, kaa vareeja notikt raganu dedzinaashanas viduslaikos, kaapeec pie varas ir bijis Hitlers un Staljins, kaapeec Latvijaa ir taada situaacija? Nav ko briiniities, cilveeki ir stulbi, neizgliitoti, pie tam ar savu nezinaashanu lielaas.
Re: gaumes lieta :)


Mana Delfu draudze! Es jūs lūdzu, neticat jele tiem meliem par to, ka Vatikana banka atmazgā naudu! Kā gan tā drīkst runāt par Dieva kalpiem, kuru rokās iraid dota vara piedot oder nepiedot mirstīgu bauru grēkus! Tie iraid kārtēji masoņu, komūnistu un Kristus slepkavu žīdu meli! Masoņi viltoja pasauls vēsturi, apmelojot Krusta karotājus un Svētu Inkviziciju! Masoņi arīdzan tagadiņ presē izplata melus par Baznīcas kalpiem,apsūdz tos paidophilijā un naudas atmazgāšanā.Neticat jele tam, kristieši! Jūsu pienakums iraid tam neticēt! Neskataities jele uz mūzu darbiem, klausaities mūsu vārdos!

Kristieši, kas spējat ticēt nevainīgai iejemšanai un miesas augšamcelšanai un mūžīgai dzīvošanai, kristieši, kas spējat ticēt AINARA ŠLESERA godīgumam un augstākai izglītībai, kas balsojāt par Latvijas Pirmo parteju un krājāt maišeļos savus sūdus, lai mestu tos uz Beliala vergiem sodomītiem, es vēršos pie jums, es klaudzinu pie jūsu sirdīm, pie jūsu ticības un cerības uz mūžīgu dzīvošanu, pie jūsu bailēm iz Elles mūžīgām gunīm! Kristieši, boikotējat visas avizes, televizijas kanalus, radiōstacijas, ij boikotējat pašu Delfu portāli par to, ka šie pārpublicēja tos žīdu uzpirktās preses melus! Kristieši, jūs tak tagadiņ neliegsat ziedojumus Svētajai Baznīcai un balsosat par tās sponsori AINARU ŠLESERU? Kas gan notiks, ja kāds sāks ķerties klātu arīdzan Latvijas Dieva kalpu financēm? Kādas šausmas tad gan atklātos! Tik AINARA ŠLESERA vara varētum mūs iz tā atpestīt!

Kristieši, lūgsam visi kopā Dievu, lai tā izmeklēšana pret Vatikana banku taptu jo drīzi nokušināta un noklusināta abet tie maitas, kas iedrīkstējās to sākt, lai drīzi krīt ar cūku oder putnu gripu oder Tas Kungs lai šos unsvatus sasper ar saviem zibeņiem un pērkoņiem! Kungs, palīdzi mums, Dieva kalpiem, nosargāt tās tiesības zagt un šmaukties, ko Tu mums esi devs, jo mēs esam starpnieki starp Dievu un cilvēkiem, mēs esam Debesu valstības diplomati uz šīs grēcīgas zemes un atronamies neba cilvēku abet Tā Kunga jurisdikcijā, mūs nedrīkst tiesāt un sodīt! Ja tā darīs, drīzi būs pasauls gals! Kungs, uzsūti jele tiem bauriem prāta aptumsumu un atmiņas zudumu, lai šamie uznsvati turpinātu mums ticēt un par mūsu sponosra parteju balsot, lai turpina ziedot mumsim naudiņu, lai mēs, Dieva kalpi varētum bez nodokļiem uz bauru darba rēķina lepni un treki dzīvot vēl ilgi! Amen
Re: Lions

Darvins pats pret radīšanu kā dzīvibas sākumu bija atvērtāks kā vairums vēlāko darvinistu. Par dzīvo būtņu tālāko pārveidošanos Darvins rakstīja:

"I am convinced that natural selection has been the main but not the exclusive means of modification." ( Es esmu pārliecināts, ka dabīgā izlase ir bijis galvenais, bet ne vienīgais modifikācijas līdzeklis)

Ticēšāna, ka "ka cilvēks radīts no māliem" ir, allegoriski, ateistu uzskatu pamatā. Gan ar dažādu lopu starpniecību, bet dzīvais ateistiem ir radies no nedzīvā! Tā kā "Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās!" ir adresējams ateistiem vispirms.
Re: Lions

Tikai pateicoties kristietibai pie varas vareja naakt taadi tiraani kaa Stalins un Hitlers!Kaa man teica viens baptists"Es neprotestessu,ja pie varas naaks kaads tiraans,taapeec,ka ssii vara vinjam ir dota no Dieva".
Re:

Vispār jau nākotne pieder daudzveidībai u arī daudzdievībai.Mazliet katoļu,pareizticīgo,mazliet musulmaņu.Un arī nedaudz ateistu var būt.Un galvenais,lai viss būtu bez parliekā fanātisma.Citādi tas jau ir bīstami.
Re: Lions

>>>Lions
:)
Nuūūūja, saka jau , ka strīdos dzimst patiesība... : , es te tā padomaju :), nu ja, katram sava ticība, ir kaut kādi principi noteikti, pēc kuriem dzivē katrs vadās, un ir tā, kā ir.
Taču pazeleju to tavu domu, padomāju, un esmu spiests piekrist tam, ka, kaut kur jau tev ir acīmredzot arī taisnība- vnk laikam es uzreiz ta īsti nepiedomāju, jo to textu uztvēru mazliet savādāk.
Meklēju ateistus ...., nu tādus izteiktus, savu paziņu vidū. Var jau būt, ka tādi ir, taču neviens jau neafišē.
Tapēc jau ar sekoja tie texti..., bet tad es paskatījos uz to lietu no citas puses.
Hmmm, atklāti sakot, mati sacēlās stāvus, nu ja , mazliet pārspilēju, taču, ja iedomājas visas Latvijas mērogos..,tad...
Vismaz starp maniem tuvākajiem draugiem un paziņām tiešām ir arī izteikti ticīgie - baptisti, svēdienas adventisti, jehovieši, un pat pazīstu labi cilvēku, kuram jumts ir nobraucis ar to "jauno paaudzi" - nu tas ir smagas gadījums. :(
Nu labi - vienam labam draugam problēmas bija ar alkoholu - pievērsās baznīcai, nu normālāk tomēr..., cilvēks atrada sevī spēku, un, atrada arī balstu, lai varetu dzīvot normāli tālāk.
Nav jēga runat par jebkuru tēmu ar viņiem, ja atbildes vietā saņem citātus no bībeles... :( .
Viss - tu runā, runā ar cilvēku, bet tiklīdz runas aiziet līdz kādai noteiktai robežai, tā, click, un tāda sajūta, ka runā ar citu cilvēku, nevienas reālas konkretas arbildes, tik citati no bībeles. VISSS...., nav cilvēka, liekas ka zombis runā.

Nu ir man tagad pa rokai viena grāmata, ko pa retam paskatu - no JAKOBS LORBERS sarakstīta - Lielais Jāņa evaņģēlijs.
http://www.garigums.lv/garigums_milestibas_maciba/vestnesi/jakobs_lorbers.html
Tagad jau populārs vārds ir - čenelings. Nu ja - atvērās cilvēkam širmis... :)

Gribi tici , gribi, ne. ;)

Nu ja - un kāpēc es to visu?
Kā jau esmu teicis, nu nevar dzīvot ar klapēm uz acīm.
Hmmm. var jau, bet tad nav ko gaudot, ka dzīve tāda vai šāda.
Krieviem tāds vārds - кругозор.
Nu un , ja tu, cilveks , ņem un to krugozoru paplašini - bilde cita.
Bet atkal jau - ja procesors pašvaks, vai operatīvā pa mazu :D:D:D
Tad rezultati ir tadi , kā ir. A priekš kam cietais disks ? :D

Viens otrs man ir teicis, ir aicinājusi viena vai otrā sektā - sak, ko tu mokies viens pats, kopā vieglāk u.t.t,
Es atbildu, sorry - tas ir MANS ceļš, man ir jāsaprot un, ko un kāpēc es daru.
Re:

Mazliet katoļu,pareizticīgo,musulmaņu,ateistu .........A kur paliek daudzveidīgie protestanti,
hinduisti,budisti,daoisti,neokonfucionisti ,jūdaisti ,totēmisti ,fetišisti utt.............?
Es kā hinduists teikšu ,ka visi gaļēdāji ir mežoņi un kanibāli.Pastāv dvēseļu reinkarnācija.Jo godīgāk tu dzīvo ,jo lielāka iespēja,ka tava dvēsele iemiesosies laimīgākā cilvēkā.Ja grēkosi- dzīvniekā. Varbūt tajā cūkā ,ko tu ēd ,ir iemiesojies tavas vecmāmiņas gars.....vai cita cilv.gars........Un varbūt arī tevi kāds tā apēdīs ,un tev uz visiem laikiem zudīs iespēja laboties citās dzīvēs līdz nokļūsti Nirvanā?Indieši ir hinduisti.Bet nu jau ,pēc angļu kundzības, netrūkst arī kristiešu ,un kur tad vēl muhamedāņi- pakistāņi .
Bet varbūt pareiza ir Zeitgeist ideoloģija - pasaule bez reliģijām. Atceraties filmas pēdējos kadrus.
Re:

Viss spēks un krāšņums ir daudzveidībā.Un ir jābūt dabīgam līdzsvaram.Ja tas dabiskais līdzsvars ir izjaukts,tad arī rodās daudz problēmas.Kaut neticu kautkā par varasvīriem altruistiem.Netis viņi lāgā nedz Dievam nedz velnam.Un dara visu greizi.
Re:zeitgeist addendum

Gudrus ateistus, filmas un graamatas, linkus uz dziiviem ateistiem, agnostikiem unn racionaali domaajoshiem atradiisi http://atheistmovies.blogspot.com, http:/elementi.ru, www.rigaslaiks.lv.
Vai konfuciju un Marku Aureeliju esi lasiijis? Tev dereetu, es domaaju, ka Tev ar vinjiem saskaneetu.
Ar to Zeitgeisfilmu gan uzmaniigi, tur ir patiesiiba ar meliem sajaukta, attieciibas filmas gaitaa mainaas, briizhiem ir meli piejaukti patiesiibai, briizhiem meliem piepilinaata patiesiiba. Pilniigi visam, ko apgalvo filmas autori, ticeet nevajag. Ievadam iesaku noskatiities antizeitgeist rutube vai youtube,ir arii blogs.
Re:zeitgeist addendum

Zeitgeist tiešām ir dīvaina filma, kurā aplamības nemitīgi jauktas ar patiesību, bet ir arī labas atziņas, kuras nevajadzētu ignorēt. Nav slikti, ja cilvēks tic kaut kam pārdabiskam, vienalga, vai tas ir dievs, horoskopi, Lieldienu zaķis vai kas. Slikti ir tad, ja viņš iedomājas, ka savas ticības dēļ ir labāks par citiem un mēģina to uzspiest vai ļauj baznīcai un visādiem sekantiem ar sevi manipulēt kā manis minētajos gadījumos. Pats esmu saskāries ar visai neiecietīgu attieksmi ne vien pret ateistiem, bet pat pret agnostiķiem Latvijā. Nelaime tam, kuram jāstrādā tādā kolektīvā, kur vairākums ir ticīgie, kuriem turklāt patīk runāt par reliģiju. Ja viņi uzzinās, ka netici dievam, automātiski tiksi uzskatīts par sliktu cilvēku un vairs nebūsi savējais. Protams, prom jau tāpēc nedzīs, bet attieksme tūliņ kļūs vēsāka un tev vairs neuzticēsies, pie pirmās izdevības dos priekšroku kādam, kuru uzskatīs par savējo tāpēc, ka viņš nēsā krustiņu un svētdienās aizvelkas līdz baznīcai.

Paši ticīgie uzsver, ka ticība cilvēku padarot labāku, bet es neesmu redzējis lielākus liekuļus, intrigantus un paštaisnākus, neiecietīgākus cilvēkus kā tos aktīvos baznīcā skrējējus, kuri piesauc dievu katra trešā teikuma galā un stāsta, cik viņi esot ticīgi, bez dieva vārda nevarot nevienu dienu dzīvot. Latviešu klasiskajā literatūrā ir ļoti spilgts tēls, kas tādus cilvēkus raksturo: Oļiņiete brāļu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki." Pieminēt Oļiņietes tēlu šo cilvēku klātbūtnē nozīmē padarīt viņus par saviem niknākajiem ienaidniekiem. Matīss Kaudzīte ir teicis: "Ja nesaprotu, tad kamdēļ lai ticu, ja saprotu, tad ar kamdēļ lai ticu?"
Re:zeitgeist addendum


Tikai pateicoties kristietibai pie varas vareja naakt taadi tiraani kaa Stalins un Hitlers!Kaa man teica viens baptists"Es neprotestessu,ja pie varas naaks kaads tiraans,taapeec,ka ssii vara vinjam ir dota no Dieva".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tas pats ļaunums slēpjas jebkurā reliģijā. Senajā Romā bija daudz asiņainu tirānu, kurus pielūdza un uzskatīja par dieviem,kamēr beigās tomēr piežmiedza un viņu vietā nāca citi (sk. Nerons, Kaligula). Kristietība radās kā protests pret šo tumsonīgo un asiņaino impēriju, taču, kļuvusi par vairākuma reliģiju, pierādīja, ka ir tikpat asiņaina un tumsonīga. Simti un tūkstoši upuru: katari, albiģieši, husīti un citi ķeceri, par burvestībās apsūdzētajiem nemaz nerunājot. Pāvests Rodrigo Bordža 15.gs. izslaktēja pusi Itālijas, jo gribēja iecelt savu dēliņu par Itālijas karali. Spānijas karalis Filips II 17.gs. sākumā sadedzināja tūkstošiem Spānijas ebreju un musulmaņu, kuri negribēja pieņemt katoļu ticību. Par krusta kariem es negribu atkārtoties. Islāms-tas vispār ir visīstākais ļaunuma un vājprāta kults. Citas reliģijas ir vēl briesmīgākas, to vārdā senās civilizācijas pat piekopa cilvēku upurēšanu un kanibālismu.

Secinājums: visas reliģijas, izņemot varbūt (?) budismu, daoismu ir asiņainas un atbalsta tirāniju. Pati demokrātija pēc būtības ir pretrunā ar jebkuru reliģiju, jo demokrātija balstās uz tautas vairākuma gribu, bet visas reliģijas aizstāv varu, kura "iedota no dieva" kaut vai ar zobena un pātagas palīdzību. Kaut ko tik mistisku, kā "Dieva griba" jebkurš var izmantot savā labā, lai attaisnotu visa veida varmācību. Totalitāro režīmu ideoloģiskā shēma ir līdzīga, tikai tur "dieva gribas jēdziens" tiek aizstāts ar "vēsturisko nepieciešamību". Tātad atkal uz kaut ko cilvēkam pāri stāvošu, kas ļauj attaisnot nerēķināšanos ar cilvēku un manipulācijas ar viņu. Tieši no tā cilvēkiem ir jāatbrīvojas. No jebkuras idejas, kas attaisno nerēķināšanos ar cilvēku, krāpšanu, manipulācijas, despotiju un varmācību. No jebkuras idejas, kas sevi nostāda uagstāk par cilvēku. Tieši to es vēlējos pateikt, un ceru, ka tagad man neviens vairs nemēģinās piekarināt komunista birku.
Re:zeitgeist addendum

Laikam janomaina niks :D:D:D
Bet par filmu...
Bet kāpēc tā - vnk es domāju, ka...
Nu ka lai to pasaka - tu vari cilvēkam skaidrot, skaidrot, kādam aiziet, kādam ne, cits vsp neņem aubē...
Filma - t.i. amp tā, kad izsit ķeblīti no kajapakšas - bāc, krīti uz pakaļas, un domā, kur pieķerties...
Ja kāds to uztver burtiski un, hmmm...tā viņa problēma - tāpat, kā ar baznīcu, bet domāju, ka vairums tomēr saprot pareizi, vnk sāk uz lietām raudzīties savādāk.
Man tads sitiens bij, kad noskatījos Jefimova lekciju par...
kr4, kas zin tas sapratīs, kas nezin, var paskatīt...
http://video.mail.ru/mail/marat200285/efimov/115.html
bet tas bija vēl pirms Zeitgeist..

Katram cilvēkam ir noteikts savs ceļš ejams, bet viņam ir izvēles iespējas.... :)
Variants :)

<<< Vadība (jebkurā jautājumā) vienmēr notiek pēc vienas un tās pašas shēmas un darbības algoritma. Pieņemsim, ka Ir kāda PATIESĪBA, kuru zina tikai izredzētie „A” (mūsu gadījumā – konceptuālās varas pārstāvji) un ir MELI, kurus arī viņi zina. Lai tauta (pūlis) neuzzinātu par šo dilemmu (kura no tām tiešām ir patiesība), meli vienmēr tiek sadalīti vairākos variantos (shēmā – meli № 1 un meli № 2), kas arī tiek pasniegti tautai „B” (pūlim).>>>

Nepielec ?

Domājiet paši !!!
Re:zeitgeist addendum

Jā autors diezgan maz ir pētijis un diezgan maz zin vispār! Piemēram ASV, laikam dolārus nav nekad savā mūžā rokā turējis, tad zinātu, kas tur rakstīts, par Dievu un ticību! Krievija Cara laikā viena no tīcīgakajām valstīm bij tieši tādā pašā līmenī, kā Francija vai Vācija, attīstīstīta un plaukstoša valsts, un kas notika sarkano laikā bez ticības??? Japāna ieteiktu autoram aizbraukt un pašam apskatīt tempļus.
Ticība Dievam nav tas kas cilvēku gremdē un padara nabadzīgu un neaptēstu, tas ir gara trulums, jo reliģija neaizvieto mūsdienu zināšanas, reliģija, tas ir tas, kas sakārto domāšanu palīdz noteikt prioritātes un tur īstenībā nav nekā mistiska, jo reliģija tikai nosaka pareizas dzīves postulātus, autoram laikam liekas nejedzīga reliģijas izvirzīto domu pareizība piemēram tāda domā, kā tev nebūs nokaut, tev nebūs svešu sievu vai mantu iekārot, tev būs savu māti un tēvu cienīt, jo visas mūsu dzīves problēmas rodās no no kaut kādām darbībā, kuras aizskar citus, nu nokāvi tu cilvēku, kas tālāk, cietums, salauzta dzīve, problēmas, iekāroji svešu mantu un tu nevari normāli dzīvot tāpēc, ka draugs ir nopircis jaunu mašīnu, un tu lamājies, es visu mūžu godigi strādāju nevaru sev tādu atļauties un šitais šmurgulis pa divi gadi nopirka, tu pārstāj normāli dzīvot un īstenot savu ceļu šājā dzīvē, iekāroji svešu sievieti vai vīrieti, uzzināja par to tās personas sieva vai vīrs, i sākās problēmas šķiršanās, asaras, lamāšanās utt.
Paralēli reliģijai ir arī sevi jāpilnveido ikdienienas dzīvē, ir jāstudē ir jāmeklē savs pasaules uzskats un tad, kad cilvēks atrod šo līdzsvaru starp pasauli ap sevi un pasauli sevī, tad reliģija neliekas, kā tas kas gremdē, tas būs tas ar kā palīdzību tu spēsi sevi sakārtot.
Jā un 15.gs Itālijā pāvests bija BORDŽIJA nevis BORŽA!!!!
Re:zeitgeist addendum

Bordžu pāvesta vārdu mēdz latviešu valodā rakstīt un tulkot dažādi, trīs varianti sastopami vēstures grāmatās: Bordža, Borža, Bordžija. Vecākajās grāmatās, kas izdotas Latvijas vai padomju laikā biežāk lietoti abi pirmie rakstības varianti:)

ASV dolārus esmu gana turējis rokās, zinu, ka tur rakstīts: "Mēs ticam dievam," taču turpat blakus iluminātu simbols, kā izsmiekls šim sauklim:)

Cik lielam melim vai muļķim jābūt lai carisko Krieviju salīdzinātu ar Francijas vai Vācijas iedzīvotāju līmeni? Krievija ar tās visvēlāk atcelto dzimtbūšanu, miesassodiem, ierēdņu brutalitāti un korupciju, zemnieku analfabētismu un nabadzību, milzīgo sociālo nevienlīdzību, lielāko visā Eiropā, atpalikušo armiju, kas nespēja sakaut pat japāņus, rusifikāciju, cenzūru, represijām pret etniskajām minoritātēm, šo valsti, kurā līdz 1905.g. nebija pat konstitūcijas, pielīdzināt Francijai vai pat Vācijai! Tā ņirgāties par vēsturi, ak tu mūžs!

Jā, Krievija gan bija visticīgākā valsts Eiropā, tas tieši pierāda manu tēzi par to, ka reliģijai visstiprākās pozīcijas ir valstīs, kur valda nabadzība, analfabētisms un nevienlīdzība. Pat Ļermontovs par Krieviju rakstīja: "Krievzeme, tu netīrā vergu zeme." Tai pašā laikā Francijā, kura bija visattīstītākā valsts Eiropā, reliģija jau bija strikti nodalīta no valsts.
Re:zeitgeist addendum

Kas notika sarkano laikā bez ticības? Nekas jauns, nekas tāds, kas jau nebūtu noticis cariskajā Krievijā Ivana IV Bargā, Pētera I Lielā, Katrīnas II Lielās, Aleksandra I, Nikolaja I laikā. Varmācība, despotija, asinskāre, neieicietība pret etniskajām minoritātēm, grāfa Ignatjeva lozungs: "Krieviju krieviem," kas atgādina Hitlera lozungu:"Vāciju vāciešiem!" simts gadus vēlāk. To pašu turpināja dzīvē īstenot Staļins, tikai pareizticību aizstāja ar komunismu, kas arī ir sava veida reliģija. Tā ka nesaki, ka sarkano varas laikā Krievijā nebija ticības, bez tam Staļins bija tas, kurš Otrā pasaules kara laikā reabilitēja pareizticīgo baznīcu un deva tai tādas brīvības, kā nevienai citai organizācijai.

Tieši Krievijas lielā reliģiozitāte un tautas tumsonība ir vainojama pie tā, ka komunisti tur varēja nostiprināties un ieviest dzīvē savu ideoloģiju, jo krievu tauta, lai viņi man piedod, ir pieradusi uztvert despotiju un varmācību kā normu. Tas ir raksturīgi visām reliģiozām sabiedrībām. Spilgts piemērs: musulmaņu zemes, kur pēršana, roku nociršana, sieviešu nogalināšana ir norma. Katoliskā Latīnamerika ar tur atdzimstošo komunismu mūsdienās ir spilgts piemērs tam, kā totalitārisms spēj iedzīvoties tautā tur, kur valda reliģija.

Visbeidzot: vislielāko militāro un politisko varenību Krievija (PSRS) sasniedza tieši komunistu diktatūras laikā, nekad iepriekš Krievija nebija bijusi pasaules mēroga lielvara. Ne velti krievi ar vislielāko nostaļģiju atceras Staļina nevis Nikolaja I laiku. Pēc tavas tēzes Krievijai vajadzēja kļūt par otro varenāko pasaules valsti carisma laikā, bet nekas tāds nez kāpēc nenotika.
Re:zeitgeist addendum

Staļins, protams, bija cūka.
Re:zeitgeist addendum

1. Musdienu rietumu civilizacijā cilvēkam drīkst būt jebkurš viedoklis, viņam nedrīkst būt PAREIZS viedoklis, tas tad arī ir individuālisma, morālā relatīvisma un vispār patēriņa civilizācijas strupceļa pamatā, jo nav kas norāda uz labu un ļaunu.

2. Jebkurai ģeniālai domai ir avoti, prieksteči un vēsture. Lidz ar to praktiski jebkuri prātojumi, lielākajā daļā gadījumu, reducējas uz citātu atlasi. Ne velti mūsdienās zinātnieka kvalifikācija galvenokārt tiek vērtēta pēc citējamības indeksa.

3. Kā jau iepriekš te, cita starpā, minēja sen zinātniski pierādīts, ka Dieva esamība vai neesamība nav empīriski pierādāma un ir tikai un vienīgi ticības jautājums. Vieni tic ka Dievs ir, otri ka viņa nav, lūk arī aksiomas uz kurām kā uz dazādām aksiomām par paralēlajām taisnēm balstās pilnīgi loģiskas Eiklīda, Lobačevska un sferiskās ģeometrijas, kuras visas ir pareizas noteiktos apstākļos.

4. Fizika, īpaši stīgu teorīja, apbrīnojami pietuvojusies viduslaiku sholastu sfēru mūzikai.

5. Ateisma stunda pēcrevolūcijas Krievijā

Skolotājs:
Dieva nav! Tāpēc, berni, visi kopā parādīsim viņam pigu. Pēterīt kāpēc tu nerādi pigu!

Pēterītis:
Skolotāj! Ja Dieva nav kam tad jūs to pigu rādiet, bet ja ir - tad kāpēc viņu kaitināt?
Re:zeitgeist addendum

cara laika krievija bija bagata nejau del religijas. tie gudrie kas te spriez lai palasa, ne papeta teologiju un vesturi. musdienu pasaule ir tads jedziens ka piramida, kas ir celusies tieshi no baznicas. ka jau zinams baznica ta ir lielaka melu armija, ta saucama religija.
ja cilvekam no dzimshanas kal ka ir tads dievs tad vinsh sak tam ticet, ja puisim stastis ka vinsh ir meitene tad ari ta domas. nejau bibele jalasa bet gan freids un jungs un citi psihologi.
JA GRIBI IZPRAST PASAULI, TAD NOSAKUMA IZPROTI SEVI! LUK VIS JUSU DIEVS UN RELIGIJA
Re:zeitgeist addendum

Latvieši bez reliģijas - izzaga valsti. Ja ticētu, nepārkāptu, nezagtu. Ko tas autors muld.
Re:zeitgeist addendum

Izzaga Šleserītis ar visu ticību. Izzaga Kalvītis, kas Aglonā gozējās. Un prezidents, kam katoļi goda doktora grādu piešķīra to visu akceptēja.
Re:zeitgeist addendum

Cien. dāmas un kungi ,jūs esat sentimentāli un romantiski ......Nu ja,latvieši dziedātāja tauta, dzejas ,teātra un kapu mīļi.
Bet ne jau tas ir noteicošais pasaulē.. Te nu mēs esam ...Tādus ''pūt vējiņi'' viegli pārvaldīt ,muļķot.Filozofējiet tālāk!
Re:zeitgeist addendum

Pareiz, kādēļ kādam ticēt, kādēļ mēģināt sevi padarīt labāku, ja var turpināt nepildīt doto vārdu, ja var neskatoties uz citiem īstenot tikai savas primitīvās vajadzības, ja var bez problēmām sevi pozicionēt, kā radības kroni, perfektāko no cilvēkiem un tādēļ visus citus par sīkākām radībām uzskatīt, tas ir vienkāršāk, nevar neviens no jums apgāzt šīs primitīvās patiesības, tev būs savu māti un tēvu godāt, tev nebūs zagt, tev nebūs nokaut, nu pasakiet, ka normālam cilvēkam šīm tēzēm nav jāseko??? Pasakiet, ka ir labi nerupēties par saviem vecākiem, pasakiet, ka ir normāli zagt, nogalināt, jo cilvēks ir radības kronis - Personība!!!
Tikai ļoti sīks prāts var domāt, ka ir tik attīstīts, ka tālāka attīstība tam nav vajadzīga, domāt ir vienīgais, kas visu saprot un var paskaidrot visuma eksistenci un savu vietu tajā, ir teiciens jo tu vairāk zini, jo tu mazāk zini, protams var lasīt Jungu un Freidu un iztēloties sevi par pārcilvēku, kā Freida grāmatā Tā runāja Zaratustra, bet mēs neesam pārcilvēki! Kādi mēs pārcilvēki, visatļautība, kas ir šī gadsimta nosaukums, mums katram liekas, ka esam kaut kas tikai tāpēc, ka ir izdevies piedzimt, ka esam personības un individualitātes, radības kronis un tāpēc vien esam apveltīti ar tiesībām lemt par citiem, lemt par viņu dzīvēm, izteikt savu vērtējumu, kā vienīgo un pareizo, kā dogmu un noniecināt tos, kas nav ar mums vienādās domās.
Visas mūsu problēmas rodas no tā ka mēģinam sevi parādīt, kā kaut ko augstāku par citiem.
Re:zeitgeist addendum

Grāmatu "Tā runāja Zaratustra" sarakstīja Frīdrihs Nīče 19.gs., Zigmunds Freids darbojās 20.gs. pirmajā pusē, kad Nīče jau bija miris. LOL:)

Kādu morāli tu gribi te sludināt, ja neēesi spējīgs atšķirt Nīči no Freida?

P.S. Tevis piesauktie desmit baušļi nav nekas unikāls, tās pašas ētiskās koncepcijas vairāk vai mazāk ir pazīstamas visās kultūrās, arī Senajā Ķīnā, kur reliģijā vispār nepielūdz nevienu konkrētu dievu, kā arī Senajā Ēģiptē, Indijā, Grieķijā, kur pielūdza daudzus dievus. Pret desmit baušļiem, izņemot pirmo, tiešām nevienam normālama cilvēkam nekas nav iebilstams, taču zīmīgi, ka kā pirmais un svarīgākais bauslis obligāti tiek izvirzīta viena dieva pielūgšana, zagšana, slepkavošana, nepatiesas liecības došana, laulības pārkāpšana u.tml. tiek uzskatītas par mazāk svarīgām.

Tā arī kristieši un jūdi, un musulmaņi ir gatavi piedot sav'jeiem visus grēkus, tikai ne to vienīgo, vienīgā dieva apšaubīšanu, vari visu dzīvi nodz'vot kā svētais, bet, ja neticēsi vienīgajam pareizajam dievam vai turēsi citus dievus viņa priekšā, tad obligāti degsi elles ugunīs:) Jūs, ticīgie laikam iztēlojaties dievu līdzīgu kādam Hitleram vai Staļinam?
Re: Lions

Pirmais bauslis takš ir priekšnoteikums ticīgo populācijas izdzīvošanai, bez tā viņi būtu tikai neorganizēts bars, kas mētājas no viena dieva pie cita. Centralizēta reliģija ar smagu birokrātisko aparātu bez tāda baušļa nevar būt.
Re: Lions

Tā arī kristieši un jūdi, un musulmaņi ir gatavi piedot sav'jeiem visus grēkus, tikai ne to vienīgo, vienīgā dieva apšaubīšanu, vari visu dzīvi nodz'vot kā svētais, bet, ja neticēsi vienīgajam pareizajam dievam vai turēsi citus dievus viņa priekšā, tad obligāti degsi elles ugunīs:) Jūs, ticīgie laikam iztēlojaties dievu līdzīgu kādam Hitleram vai Staļinam?
-----------------------
Lion, Tev kaa vienmeer taisniiba. Atcereejos vienu labu fragmentu no V.Pelevina "Chapajevs un tukshums", kas ironiskaa veidaa ilustree Tavu saciito. Pelevinam jau patiik pasmieties par religiju, izgaismojot religijas absurdo pusi. Vinsh nesaudzee nevienu religiju vai filosofiju, ironizee vienliidz par kristietiibu, budismu, da jebko. Konkreetais piemeers ir diezgan radikaals, "paartulkojot" religiozu spriedeleeshanu bandiitu valodaa, Peljevins ljoti izteiksmiigi paraada konkreeto religisko uzskatu absurdumu.

 – А как ты полагаешь, правда, что всем православным амнистия будет?
   – Когда?
   – На страшном суде, – сказал Колян тихо и быстро.
   – Ты чего, во все это фуфло веришь? – недоверчиво спросил Шурик.
   – Не знаю даже, верю или нет, – сказал Колян. – Я раз с мокрухи шел, на душе тоска, сомнения всякие – короче, душевная слабость. А там ларек с иконками, книжечки всякие. Ну я одну и купил, «Загробная жизнь» называется. Почитал, что после смерти бывает. В натуре, все знакомое. Сразу узнал. Кэпэзэ, суд, амнистия, срок, статья. Помереть – это как из тюрьмы на зону. Отправляют душу на такую небесную пересылку, мытарства называется. Все как положено, два конвойных, все дела, снизу карцер, сверху ништяк. А на этой пересылке тебе дела шьют – и твои, и чужие, а ты отмазываться должен по каждой статье. Главное кодекс знать. Но если кум захочет, он тебя все равно в карцер засадит. Потому что у него кодекс такой, по которому ты прямо с рождения по половине статей проходишь. Там, например, такая статья есть – за базар ответишь. И не когда базарил где не надо, а вообще, за любое слово, которое в жизни сказал. Понял? Как на цырлах не ходи, а посадить тебя всегда есть за что. Была б душа, а мытарства найдутся. Но кум тебе срок скостить может, особенно если последним говном себя назовешь. Он это любит. А еще любит, чтоб боялись его. Боялись и говном себя чувствовали. А у него – сияние габаритное, крылья веером, охрана – все дела. Сверху так посмотрит – ну что, говно? Все понял? Я почитал, и вспоминаю – давно, еще когда я на штангиста учился, и перестройка была, что-то похожее в «Огоньке» печатали. И вспомнил, а как вспомнил, так вспотел даже. Человек, значит, при Сталине жил, как теперь после смерти!
   – Не въехал, – сказал Шурик.
   – Смотри, при Сталине после смерти атеизм был, а теперь опять религия. А по ней после смерти все как при Сталине. Ты прикинь, как тогда было. Все знают, что по ночам в Кремле окошко горит, а за ним – Он. И он тебя любит как родного, а ты его и боишься до усеру, и тоже как бы любить должен всем сердцем. Как в религии. Я про Сталина почему вспомнил – стал думать, как так можно – бояться до усеру и одновременно любить всем сердцем.
   – А если ты не боишься? – спросил Шурик.
   – Значит, страха Божия не имеешь. А за это – карцер.
   – Какой карцер?
   – Там про это немного написано. Главное, тьма там и скрежет зубовный. Я как прочел, полчаса потом думал, какие у души зубы. Чуть крыша не съехала. Потом дальше стал читать. Так понял, что если говном вовремя назовешься, даже не назовешься, а в натуре поймешь, что всегда говном был полным, тебе амнистия выйдет – в рай пустят, к нему. Главный кайф у них, как я понял, на кума все время смотреть, как он на трибуне парад принимает. И ничего им больше не надо, потому что там или это, или зубами у параши скрипеть, и все. И главное, сука, главное в этом деле то, что другого и быть ничего не может – или на верхние нары, или в карцер. Короче, всю систему просек. Только не въехал, кто так придумал круто? Володин, ты как думаешь?
А я понял, – сказал Шурик. – Если бы Глобус о загробной жизни думать стал, он точняк эту твою брошюру себе бы и представил. Да и не только Глобус. Ты, Коль, сам подумай – у нас же страна зоной отродясь была, зоной и будет. Поэтому и Бог такой, с мигалками. Кто тут в другого поверит?
Re: Lions

Lion!Beidz murgot!Pa kādiem sapņiem tu Tvaika ielā beidzi universitāti?Ja cilvēkam slikti jāmeklē ārsts.Tavi apgalvojumi par to,ka esi beidzis vēsturniekus atgādina smagi slima suņa murgus,jo tu neko nezini un diskutēt arī nemāki,tev ir tikai internets nevis literatūra un to LU nemāca.Žēl,ka vairs nav obligātā dienesta citādi es tev iemācītu vecākus cilvēkus cienīt un tavus murgus no tavas galvas izsistu.Nebūtu tu pirmais un pēdējais.Uh kā man patīk tādi gailēni,īpaši piektdienas vakaros viņiem pielabot seju,super!
Re: Lions

Tas gan ir labais! Paldies, ar vārdnīcas palīdzību mocījos, kamēr iztulkoju, jo krieviski lasu slikti, bet bija to vērts!
Re: SD

Ar peedeejo komentaaru SD paraada, ka nav veerts ar vinju diskuteet, jo vinsh speej sarunaaties tikai tirgusbaabas liimenii "Dura! Sama ti dura! Poshla na.." un taa taalaak. Te nu ir spozha ilustraacija religiozu cilveeku neiecietiibai pret citaadi domaajoshajiem. Piektdienas vakaros pielabot sejas, gaileeni! Wow, tas ir ko veerts. Pie pirmaas izdeviibas dotos krusta karaa.
Vislabaak man patiik shis ",tev ir tikai internets nevis literatūra un to LU nemāca." Ko LU nemaaca? Literatuuru vai internetu? Skolaa nemaaciija latvieshu valodu, cilveeks neprot normaalu teikumu uzrakstiit, lai buutu skaidra doma.
Lai gan tas varbuut nav iistaa SD koments, ieprieksh vinsh rakstiija muljkiibas, bet nebija tik rupjsh.
Re: Lions

Tavi vārdi parāda, ka galvas ārsts jāmeklē tev pašam. Šeit forumā nav zināms, cik vecs katrs ir, rādās, ka tavu galviņu obligātajā dienestā būs riktīgi atsituši, ka tādas glupības jārunā un jādraud oponentam tikai tāpēc, ka nevari atspēkot viņa teikto. Arī par mācību procesu LU neko nezini, lielāko daļu informācijas referātiem studenti ņem tieši no interneta, jo ne jau par visām tēmām, ko pasniedzēji prasa, grāmatas ir Latvijas bibliotēkās pieejamas, bet to pasūtīšana no ārzemēm maksā naudu no paša studenta kabatas. Tāda pērle, ka "no interneta meklēt informāciju, to LU nemāca," vispār ir pelnījusi, lai to pirmajā aprīlī piekar sienas avīzē, ko tautai uzjautrināties:)

Uh, kā man patīk, kad kristīgs cilvēks parāda savu mīlestību un dievbijību! "Pielabot seju," "gailēni," šāda blatnoju leksika gan parāda tavu augsto kristīgo morāli, paldies, ka parādīji visai auditorijai reliģioza fanātiķa īsto seju, Kristus mīlestības sludinātāj!
Re: Lions

Patiešām, varbūt tas nav īstais SD, bet varbūt arī ir, jo gramatikas kļūdas tās pašas. Cilvēks grib uzdoties par vēstures un bioloģijas ekspertu, bet neprot latviešu valodā bez rupjām kļūdām vienu teikumu uzrakstīt. Ko citu tāds pelna, kā vienīgi izsmieklu:)
Re: Lions

Njem par labu. Peljevins ir BAIGI LABAIS. Viens no maniem miiljaakajiem muusdienu rakstniekiem. Ir tulkoti angliski gandriiz visi vinja darbi, arii vaaciski un spaaniski ir tulkoti ieveerojamaakie darbi. Lai gan buutu ieteicams lasiit originaalaa, jo tulkojumaa tiek zaudeeta valodas burviiba. Peljevins ir viens no gruuti tulkojamiem autoriem. Palasiiju nedaudz anglisko tulkojumu vienam darbam - nu nav tas. Lai gan tulkojums nebija slikts - idejiskaa zinjaa darbs neko nezaudeeja. Saka jau, ka Ervin Welsh arii esot netulkojams. Peljevinam liidziigi autori ir Beigbeders un Velbeks, Palanjuks (muusdienu sabiedriibas kritika). Peec manaam domaam Peljevins ir galvastiesu paaraaks, visniknaakais un radikaalaakais no visiem, arii filosofiski visdziljaakais, vissarezhgiitaakais - Milorada Pavicha, Umberto Eko un Borhesa liimenii.
Re: Lions

Jaa, es dodu priekshroku Alberta komentaariem - stilizaacijai bizmanju garaa. Ne vella no vinja nevar saprast, kad vinsh ir nopietns, kad aakstaas, bet rezultaats nav slikts, ir, par ko pasmieties.
Re: Lions

LION,cik neizsakāmi es gribētu tevi redzēt savā daļā!Būtu man vismaz viens grīdu mazgātājs un ar zobubirsti tolešu tīrītājs.Tā ka dodies uz rekrutēšanas centru un fiksi armijā,būsi vismaz cilvēks.Joka pēc varam tev noorganizēt ceļojumu uz Irāku,tur tādus prātvēderus ļoti,ļoti mīl,īpaši ja viņš sevi pasludina par ateistu.
Re: Lions

... Tiesam ta, uz teologisko religiju pamatiem bazeta ekstrema religiozitate ir sabiedribas sagraujosa un cilveka pazemojosa !
Re: Lions

Nabaga SD ir tam labākais piemērs, ja no sākuma bija dusmas, pēc tam gribējās smieties, tad tagad vienkārši paliek žēl cilvēka. Var redzēt, ka ticis smagi psiholoģiski traumēts. Nabags nevar pārdzīvot, ka viņam armijā seju "izdaiļoja,"" par "gailēnu pataisīja" un lika ar zobubirsti tualetes tīrīt. Tagad šis pazemotais, salauztais cilvēks izgāž savu bezspēcīgo naidu i-netā un draud ar citiem izdarīt to pašu, kas savulaik tika izdarīts ar viņu. Un pat kristīgā ticība viņam nav palīdzējusi pārvarēt savu naidu.
Re: Lions

LION nemurgo,jo nekad nesmu nolaidies tik zemu kā tu puišel te murgo,jo jau no sākuma nonācu pie normāla komandiera,kamēr pats tāds kļuvu.Pie manis tu gan puisīt redzētu,katrs tavs gailīša izlēciens tev maksātu 200 pietupienus,ja nesaprastu ietu pasēdēt gubā!Bet kas atiecās uz tevi var manīt,ka tu esi vienkārši provokātors kurš citiem cenšās uzspiest savu viedokli.Pats atdzinies,ka esi dusmīgs uz saviem oponentiem un nevajag vāvuļot,ka esi beidzis LU drīzāk jau fūrmaņu akadēmijas doktorantūru.Izglītots,inteliģents cilvēks prot runāt ar savu oponentu,bet tev gan ir probēmas.Bez tam tu atsaucies tikai uz gogli,kas liecina,ka diez vai kādreiz dzīvē esi izlasijis kaut vienu grāmatu.Un apstrīdēt,ka Kārlis Markss nebija mācītājs var tikai cilvēks kurš no vēstures ir tikpat tālu kā Z un D poli viens no otra.Tā,ka izdaru secinājumus!
Re: SD

Nervus labi nomierina silts piens ar medu un karsta vanna ar melisas vai lavandas ekstraktu pirms guleetieshanas. Arii vecais labais baldriaans lieti der. Aarsti saka ka dazhreiz cilveekiem truukst vitamiinu un mineraalvielu, taapeec tie kljuust kashkjiigi un nervozi. Te vainiigs ir B vitamiinu un kalcija truukums. Veel var ieteikt fizisku darbu, svaigu gaisu.
SD, Izej pastaigaa, paelpo dzilji svaigu gaisu, tad ieej vannaa un iedzer baldriaanus, tad fiksi gultaa.
Re:

Bez ticības dzīvot jau nevar.Labs piemērs no vēstures.Kad bija fašisma draudi,tad uzreiz spēja vienoties komunisti ar kapitalistiem.Idejiskie pretinieki.Ar vienu ticību,ka ļaunumu var iznīcināt.
Re:

Varbūt kāds man var paskaidrot kāpēc katoliskā Lieuva un Īrija ir stipri mums priekšā,ja jau cik var noprast no autora visa vaina ir katolicismā?Kāpēc tad sekulārā Latvija ir tādā dirdsā?
Re:

Varbūt kāds man var paskaidrot kāpēc katoliskā Lieuva un Īrija ir stipri mums priekšā,ja jau cik var noprast no autora visa vaina ir katolicismā?Kāpēc tad sekulārā Latvija ir tādā dirdsā?
Re:

Ļionam ir liela taisnība! Pretīgi skatīties kā mācītāji, blēži un pedofili sludina morāli, kuru paši pirmie neīevēro!
Re:

Lietuva nu nekur tālu mums priekšā vis nav tikusi, tagad krīze tur tāda pati, kā pie mums. Īrijā gan vairākums ticīgo ir katoļi, taču tur nav iedomājama baznīcas jaukšanās politikā un tādu ambīciju izvirzīšana, kā tas notiek Latvijā. Īrijā nav iedomājams, ka kāds mācītājs sāks no kanceles aģitēt vai baznīcā tiks dalītas kādas partijas skrejlapas pirms vēlēšanām. Īrijā, vismaz publiskajā telpā, netiek pieļauta atklāta naida paušana pret citādi domājošajiem un agresijas izvirdumi pret minoritātēm.
Re:

Apvienojās ar vienu nelabo, lai izdzītu otru. Nevis ticība, bet bailes un lielvalstu intereses tur visu noteica.
Re:

Ne velti psihologi uzskata, ka cilvēki, kas pārcietuši varmācību un pazemojumus, bet nespēj ar to samierināties, draud ar citiem izdarīt to pašu, bet paši metas to noliegt. Vislielākie mačo parasti ir vislielākie gļēvuļi, bet vislielākie sadisti, tie, kuri paši pārcietuši varmācību. Mana sirsnīgākā līdzjūtība, iesaku aiziet pie psihologa un parunāt par atejas tīrīšanu ar zobubirsti, pataisīšanu par gailēnu un citiem saviem pārdzīvojumiem, ko mums šeit atklāji. Vajag tikai atzīt problēmu, sirsnīgi parunāt un tad jau kļūs vieglāk, negribēsies vairs izgāzt i-netā savu agresiju uz citiem.
Re: par tēmu :)

Nemaz jau nav tik slikti palasīt bībeli ar reizēm.
Visādas atziņas var gūt.
Par pašreizējo valdību: :)

Salamana pamācības 25.19

" Cerība uz kādu neuzticamu cilvēku bēdu laikā ir kā sapuvis zobs un paslīdējusi kāja."

Par deputatiām ...

Salamana pamācības 29.20

" Ja tu vīru redzi, kam veikla mēle, tad zini, ka uz neprašu liekamas lielākas cerības nekā uz viņu. "

:D:D

un ko ta nu ???

Ijābs nr. 17 saka - nu nekā, easam , kur esam :((((((((((

1 Mans gars ir salauzts, manas dienas ir galā, tikai kapa vieta vien mani gaida.
2 Patiešām, tikai mēdītāji ir man visapkārt un uz viņu ķildošanos jānoraugās manām acīm!
3 Es lūdzu, ieliec jel pats pie Sevis ķīlu manis labad, jo kas gan cits kā galvinieks varētu man dot solījumu?
4 Jo viņu sirdīm Tu saprašanu esi apslēpis, un tādēļ Tu nevari atļaut viņiem arī uzvarēt.
5 Ja kāds savus draugus nodod, lai kaut ko iegūtu no viņu mantas, tad tādēļ izīgst viņa bērnu acis!
6 Un mani Viņš ir nolicis tautām par apsmieklu, un man jāpieļauj, lai man spļauj sejā.
7 Sāpju dēļ manas acis ir kļuvušas tumšas, un visi mani locekļi līdzinās vairs tikai ēnai.
8 Un tālab taisnie izsamist, un šķīstais ir sašutis par neganto.
9 Bet taisnais turas pastāvīgi uz sava ceļa; kam ir tīras rokas, tas arvienu pieaug spēkā.
10 Bet lai jau arī jūs visi atgrieztos pie manis; es lūdzu, nāciet, tomēr es jūsu vidū neredzu nevienu gudru.
11 Manas dienas ir aiztecējušas, mani nodomi ir sabrukuši, mani svētākie sirds centieni!
12 Manu nakti viņi taisās pārvērst par dienu, jo man taču gaisma esot tuvāka nekā tumsa!
13 Bet, ja jau es gaidu uz nāves valstību kā uz savu nākamo mitekli, kurā tumsa jau uzklājusi man guļasvietu,
14 ja jau es kapu esmu nosaucis par savu tēvu, bet tārpus par savu māti un māsu,-
15 jā, kur tad un kāda lai vēl būtu mana cerība, jā, tiešām cerība, un kas var to saskatīt?
16 Tā ved mani lejup pie nāves valstības vārtiem, kaut arī tur miesai pīšļos būs atdusa."


njāāāāāā...
Re: par tēmu :)

Bet varbūt ticība ir vajadz/iga lai pabalstītu nīkuļojošo organismu.Kamēr esi vesels un spēcīgs,tikmēr tas nerūp un arī ticība nav vajadzīga.Vairāk jau nākās debatēt ar vīriem, Nīkuļojošās Latvijas vājo dzimumu.Un tas dzimums paliek aizvien nīkuļojošāks.
Re: par tēmu :)

>>>pips

" Vairāk jau nākās debatēt ar vīriem, Nīkuļojošās Latvijas vājo dzimumu.Un tas dzimums paliek aizvien nīkuļojošāks."


te nu japiekrīt tev ir :), lai cik tas skumji nebūtu... :(((

Bet... " Pati nicināmākā vājība - žēlums pašam pret sevi." - tā Marks Aurelijs.

Mūžu dzīvo - mūžu mācies - to es , :D:D:D:D

" Vai mēs esam tādi,
kādus sevi domājam esam?
Igors Šuvajevs, Dr.phil.


Jautājums prasīt prasās pēc precizējuma. Es negrasos uzņemties nez kāda eksperta lomu, nosakot, vai esam tādi, kādus sevi domājam esam. Îstenībā jautājums ir domāts citādi, tikai tad gramatiski to ir gandrīz neiespējami izteikt pareizi. Vai mēs esam tie, kas domājam sevi esam? Šāds jautājums paredz, ka cilvēks ir tikai tad, ja viņš domā. Esamībā, bûtībā nokļûst domājot. Vai mēs esam? Tas nozīmē, ka jautājums ir nevis par to, ko un kā mēs domājam, bet gan par to, vai vispār esam. Tûdaļ pat iespējams iebilst - kā, mēs taču esam, paskaties taču! Jā, taču runa ir par domājošu bûšanu. Tieši par to arī ir mans jautājums. Taču atbildēt uz šo jautājumu es ļaušu katram pašam. Es tikai minēšu filosofijā izsenis praktizētus vingrinājumus, kas saistīti ar domāšanu un savas stājas izkopšanu. Domāju, ka šāds risinājums ir jēdzīgāks, jo tā katrs pats var izveidot savu spriedumu.

Sāksim ar pacelšanos pāri pasaulei. Šāda pacelšanās nodrošina atvērsto skatījumu, proti, tā ļauj domāt konkrēti, nevis abstrakti. Atvērstais skatījums ļauj galdā redzēt arī meža šalkas, nocirsto koku, meistara darbu, galda pagatavošanā izlietos sviedrus. Paceļas nevis virs pasaules, bet gan pāri pasaulei, lai visu aptvertu, lai, kā saka Platons, "izstaigātu visas debesis". Pamēìiniet apstaigāt debesis! Tāpēc dažkārt tiek runāts, ka tie filosofi jau pa mākoņiem vien lidinoties. Taču šāda "lidošana" ļauj skatīt visu kopumā. Šāda pacelšanās ir plašuma iegûšana. Marks Aurēlijs saka: "Cik lielu plašumu tu sev iegûsi, lai aptvertu ar prātu pasauli, savu dzīves laiku un padomātu, cik strauji mainās katras lietas kāda daļa un cik atvērts plašums ir bezgalībai." Šis plašums ir bezgalīguma aptveršana, turklāt šī aptveršana neļauj gût pārsvaru pārejošam.

Šāda pacelšanās ir horizonta vai, kā agrāk teica, redzes aploka paplašināšana. Cilvēks iziet no sev ierastā aploka. Turklāt šajā vingrinājumā mācās redzēt to, kas ir, nevis to, kas šíiet esam. Marks Aurēlijs raksta, ka barību vajag priekšstatīt kā zivs, putna vai cûkas līíi, ka "pārošanās ir iekšējo orgānu berze un gļotu atdalīšanās, ko pavada trīsas", jo šādi iespējams redzēt, kādas ir tās lietas. Tieši tādā pašā veidā vajag rīkoties arī attiecībā uz dzīvi kopumā, un tur, kur lietas šíiet uzmanības vērtas, tās vajag atkailināt un saskatīt to lētumu, un atmest nostāstus, kas ceļ to diženumu." Šāds skatījums ir skaudrs norēíins, tiesa, kurā tiek piespriesta īstā "vērtība". Tas attiecas arī uz sevi pašu. Māris Èaklais raksta: "Maziņš biju, neredzēju.../ Valodiņa, ai visa sedzēja!/ Meli. Liels tu bijis./ Liels biji, un visu redzēji..." Vai tikai neesam pārāk pieklājīgi? Vai tikai izmisīgi necenšamies neredzēt un nedomāt? Teiksim, cilvēks nodarbojas ar pašu "prastāko" zagšanu, bet tiek dēvēts par valsts pārvaldnieku vai pilsētas mēru. Esošo vajag "skatīt kailu" un, kā saka Aurēlijs, "pareizi nosaukt īstajā vārdā gan visu kopā, gan arī atsevišíās daļas". Pacelšanās pāri pasaulei ir arī ievingrināšanās parrēsiskumā, tiešā un atklātā valodā. Tiek daudzināta mīlestība, bet padomā ir tikai berzēšanās, kuru vēl nosauc par erotisku, toties patiešām erotisko nodēvē par pornogrāfisko.

Pacelšanās pāri pasaulei ir ceļojums. Cicerons stāsta par ceļojumu uz Piena ceļu. Šis ceļojums ļauj paskatīties "no augšas" un redzēt, cik īstenībā viss ir niecīgs un smieklīgs. Cilvēki dzīvo uz niecīga zemes pleíīša, bet iedomājas, ka tā ir visa pasaule, ka visai pasaulei ir nozīmīgas viņu problēmas. Antīkajā pasaulē tiek veikti ceļojumi uz dažādiem debesu spīdekļiem. Piemēram, Roma ir varena un plaša, bet, paceļoties kosmosā, redzams, cik tā niecīga. Muļíi, protams, var censties pēc tās paplašināšanas, lai tā sniegtos līdz Piena ceļam. Gudrākie kļûs pieticīgāki, atzīs arī citus, ar kuriem bûtu vēlams dzīvot mierā. Šādā ceļojumā var iegût distanci, kļût skeptisks attiecībā pret savu lielumu un dižumu. Piemēram, mûsdienās, ja dosieties līdzīgā ceļojumā, drīz vien atklāsiet, ka visa Eiropa ir sava veida Âzijas pussala. Latviju bûs visai grûti pamanīt. Taču tur ir tipi, kuriem visa pasaule, redzes aploks beidzas ap viņu degungalu. Var teikt, ka pacelšanās pāri pasaulei nodrošina globālu domāšanu. Mûsdienās populārs ir lozungs: "Think globally - act locally". Domāt - globāli, rīkoties - lokāli. Taču, skandējot šo saukli, īstenībā nereti rīkojas pretēji, t.i., domā - lokāli, bet rīkojas - globāli, ar vērienu. Savā labā, protams. Tiesa, ne vienmēr šādi globālisti prot pareizi izteikties angliski, tāpēc domāšanas vietā gadās pateikt "slīkšana". Un tā ir zīmīga pārteikšanās, jo šāda domāšana parasti ir slīkšana savās domās.

Pacelšanās pāri pasaulei ir distances izveidošana, tā ļauj "no malas" paskatīties pašam uz sevi. Tādējādi var apzināties savu niecīgumu un to, ka neesi dievs. Niecīguma atzīšana nepavisam neparedz nez kādu pesimismu vai to, ka vajadzīgs kāds aizgādnis. Tā ir pašrelativēšana. Šī pašrelativēšana ir nevis paššaustīšanās, bet gan tiesas spriešana. Seneka raksta: "Pildi vispirms apsûdzētāja pienākumus, tad tiesneša, visbeidzot - aizstāvja." Cilvēks tiek skaidrībā pats ar sevi un saprot, ka bez viņa dzīvo arī citi cilvēki.

Ceļojums kosmosā sajûdzas ar jûrasceļojumu. Ceļojums jûrā tiek attiecināts uz cilvēka eksistenci. Šādā ceļojumā atklājas jauni horizonti, taču tajā var piedzīvot arī vētru, katastrofu. Pat ļoti ticams, ka ceļojumā piedzīvos katastrofu. Tāpēc vērts pārdomāt to, ko ņemt ceļojumā līdzi, lai izglābtos, kā dzīvot, kā veidot dzīvi pēc katastrofas, ja, protams, izdosies izglābties. Šis vingrinājums var bût imaginārs, to var "risināt prātā". Taču tas var bût arī fizisks vingrinājums, fiziska došanās jûrasbraucienā. Šādi tiek gûta pieredze, ko var nosaukt par fizisku pieredzi. Šāds ceļojums nodrošina arī perspektīvu maiņu. Atrodoties svešumā, tiek gûta pieredze, kas ļauj paskatīties uz pašmāju dzīvi. Pati atrašanās svešumā ir vingrinājums. Dažreiz der pabût svešumā, lai patiešām redzētu to, kas notiek pašu mājās.

Viens no vingrinājumiem ir attiecību izveidošana pašam ar sevi. Var pat teikt, ka tas ir veselu vingrinājumu komplekss. Sāksim ar pašnovērtējumu. Šis vingrinājums paredz redzēt sevi tādu, kāds esi, nevis tādu, kādu sevi iedomājas vai kā novērtē citi. Šādi kļûst redzami gandrīz vai taustāmi trûkumi, kurus nu ir iespējams novērst. Pašnovērtēšana ļauj pazīt sevi, turklāt pazīt visdažādākajās dzīves situācijās. Tā ir nevis pasivitāte, bet gan aktivitāte, sniedzot norēíinu, kas tiek paturēts prātā. Var teikt, ka tā ir apzināti dzīvota dzīve, mazinot vai novēršot neapzināto. Platons, piemēram, arī došanos pie miega skata kā vingrinājumu. Šis vingrinājums neļauj sapņos parādīties nepiedienīgām iekārēm vai vēlmēm. Šis vingrinājums ir sevis savešana kārtībā arī sapnī jeb maksimālas apzinātības nodrošināšana. Platons uzsver, ka ilgstošs miegs nenāk par labu nedz miesai, nedz dvēselei. Rûpējoties par savas dzīves un sajēgas izmantošanu, vajag vairāk laika pavadīt nomodā, protams, nekaitējot veselībai. Runa ir par nomoda dzīvi, apzinātu dzīvi, tas nozīmē - neļauties nomoda sapņiem, neļaut dzīvei paiet kā sapnī.

Attiecībās ar sevi var ievingrināties līdzsvarotībā. tas nozīmē nodrošināt rāmumu un mērenību, neļaut "izsist sevi no sliedēm". Šis vingrinājums ir sevis paša terapija. Vienlaikus tā ir arī citu terapija. Senekam, piemēram, ir traktāts "Par dusmām". Tas ir ne tikai par dusmām, bet arī par to dziedināšanu; lasot šo darbu, iemācās neļauties dusmām. Rāmuma atgriešanās mûsu dzīvē tiešām bûtu vēlama, taču pats par sevi rāmums neatgriežas. Kņada, steiga, nodarbinātība jeb pašokupētība - mûsdienās par to sûkstās un laikam tāpēc arī aizmirst ievingrināties rāmumā. Rāmums ir līdzsvarota vērība pret notiekošo un pašvaras saglabāšana. Savulaik šāds rāmums tiek saistīts ar valdnieku vai, izsakoties moderni, politiíi. Viņš nedrīkst ļauties dusmām, savai "patoloìijai, tas nozīmē, ka viņš nedrīkst ļauties arī nepārdomātiem izteikumiem, proti, bezjēdzību gvelšanai. Ievingrinoties līdzsvarotībā, var bût rāms visās dzīves vētrās. Rāms cilvēks nav sīkumains. Vajag ievingrināties tādā eksistencē, ko neraksturo sīkumainība - dvēseles ļaunākais ienaidnieks. Cilvēks novērš sīkmanību un tādējādi skata veselo, skata visu kopumā. Viņam, kā senāk mēdza teikt, ir liela dvēsele, viņš ir augstsirdīgs.

Ievingrināšanās rāmumā un mērenībā ir arī ievingrināšanās nabadzībā. Vārds "nabadzība" ir apaudzis ar dažādu nozīmju kārtām, tāpēc labāk runāsim par ievingrināšanos pieticībā un vienkāršībā. Lai dzīvotu, nav vajadzīga nez kāda greznība un bagātība. Ievingrināšanās pieticībā ir liekā atmešana; tiek atmests tas, bez kā principā var iztikt, pat vairāk, liekā atmešana var darīt laimīgu, nodrošināt labu un skaistu dzīvi. Šāda ievingrināšanās gan var bût šíietamība, kā liecina Seneka, proti, bagātnieki nosaka zināmas dienas, kad atsakās no zelta un sudraba traukiem, ieturas no māla bļodām, sēžot zemē. Tā ir pielīdzināšanās nabadzībai, turpinot kultivēt savu izlutinātību. Turpretī ar pieticīgo, vienkāršo cilvēku ir citādi. Seneka raksta: "Kad viņam jādodas jûras braucienā, ostā nav nekādas kņadas, nedz drûzmas krastā, pavadot šo vienu cilvēku, un ap viņu nestāv vesels pulks vergu, kuru paēdināšanai vajadzētu cerēt uz labu ražu aizjûras zemēs." Ievigrināšanās pieticībā ir pašpietiekamības nodrošināšana.

Attiecības ar sevi, savu patību paredz, ka cilvēks vienmēr patur sevi vērā. To var izdarīt rakstot. Rakstīšana ir vingrināšanās. Minēšu uzskatāmāko piemēru, proti, Marku Aurēliju. Viņš raksta sev, viņš nepavisam nepopularizē noteiktus uzskatus un nenodarbojas ar to iztirzāšanu. Viņa darbu sauc "Pašam sev" ("Ta eis heauton"). Var pateikt "ta eis meauton", man pašam. Taču ne šādā nozīmē raksta Marks Aurēlijs. Viņš eksponē sevi, lai varētu koriìēt savu dzīvi, lai to varētu labāk veidot. Un šis "pašam sev" ļauj vingrināties arī citiem. Dekarts savās meditācijās izmanto vietniekvārdu "es", taču ar šo "es" ir domāts lasītājs. Lasošais vingrinās. Mûsdienās laikam bûtu labāk, ja iztiktu bez "es", jo pārāk daudz tas tiek skandināts, bet, ieskatoties vērīgāk, nekāda "es" nav. Drīzāk jau ir vis-es, nekādība. Runa ir par tiem, kas neprot bût paši, kaut arī iedomājas, ka ir personības un nez kas vēl. Savā iedomībā viņi nepamana, ka ir noteiktu viedokļu vai norišu marionetes. Nepatīgums tiek aizstāts ar "es", "personības" kultu vai kādu citu sadomātu elkdievību.

Pašuzturēšanā iekļaujas sarunas pašam ar sevi. Epiktēts uzsver, ka vajag prast sarunāties ar sevi, lai nerastos grûtības dzīvot savu dzīvi, lai pārdomātu savas attiecības ar citiem, lai redzētu savu attieksmi pret apkārtējo un to visu varētu izlabot. Iemācoties runāt ar sevi, vienlaikus iemācās runāt ar citiem. Ja nav ko teikt sev pašam, tad vēl jo mazāk ir ko teikt citiem. Saruna ir dialogs, t.i., caur runu veido attiecības ar sevi un citiem. Saruna ar citiem ir vingrinājums, izkopjot spriestspēju. Sarunas ar sevi ir gan rīta pārdomas, gan vakara atskaites. Teiksim, Epiktēts jau no paša rīta ieteic pārdomāt, t.i., atbildēt uz jautājumu "Kas es esmu?". Vai es esmu miesa, manta, slava, amats? Kas es pats esmu? Es esmu cilvēks. Bet ko nozīmē bût cilvēkam? Bût miesai vai amatam nav cilvēka bûšana. Tāpēc vajag tieši un skaidri atzīties: es neesmu cilvēks, jo esmu tikai miesa, manta, slava vai amats. Esmu vīrietis. Esmu sieviete. Ko tas nozīmē? Ko līdz kļût par sievieti vai vīrieti, ja nav cilvēka? Ko nozīmē bût cilvēkam?

Bet nu apskatīsim vingrinājumu kompleksu, ko var dēvēt par sagatavošanos pārbaudījumam jeb praemeditatio futuri mali, ievingrināšanos gaidāmajam ļaunumam. Dzīvē iespējami dažādi pavērsieni vai atgadījumi, taču cilvēks jau ir tam sagatavojies, viņu nekas nevar pārsteigt. Viņš dodas uz priekšu, kaut arī jûrā sagaidāma vētra un bojāeja. Viņs ir pārdomājis iespējamos ļaunumus un nostiprinājies sevī, viņš ir izveidojis sevī akropoli, kā mēdza teikt senāk. Viņs ir gatavs visam un droši dodas pretim briesmām, jo prot sevi sargāt un paciest likteņa triecienus. Tā nav rīcība, ko īsteno pēc principa "par spīti". Cilvēks rīkojas, neraugoties ne uz ko, tā ir uzdrošināšanās bût. Sagatavošanās pārbaudījumam sajûdzas ar praemeditatio mortis. Runa ir par sagatavošanos nāvei vai ievingrināšanos nomiršanā. Vai tiešām tas ir tik svarīgi?

Cilvēks piedzimst tikai vienu reizi. Viņš dzīvo tikai vienu reizi. Runa ir par cilvēka bût. Un bût, kā uzsver Aristorelis, nozīmē "just vai domāt", bet jušana ir baudīšana. Taču parasti cilvēks neprot nedz domāt, nedz baudīt, t.i., neprot dzīvot. Cilvēks nedzīvo savu tagadējo dzīvi. Viņš tikai gatavojas dzīvot, it kā bûtu vēl kāda dzīve, it kā dzimtu vēl otrreiz. Tā ir dubultošana. Marks Aurēlijs uzsver: "Atceries, ka ikviens dzīvo tikai tagadnē un šajā brīdī." Nav jēgas dzīvi atlikt uz nākotni, tad cilvēks dzīvo atliktu dzīvi. Nav jēgas dzīvi pārlikt pagātnē, tā ir pārlikta dzīve. Dzīve, bût ir tikai šeit un tagad. Ja iestrādāta šī atziņa, tad nenāk par ļaunu to sajûgt ar gatavību jebkurā brīdī aiziet. Šī gatavība aiziet nozīmē darīt visu tā, it kā to darītu pēdējo reizi mûžā. Nav taču nekādas garantijas, ka vēl bûs iespēja kaut ko darīt. Runa ir par spriegu dzīvi, kas norisinās šeit un tagad, kas tiek īstenota tā, ka nevajag nedz pielikt to, nedz arī atņemt. Tā ir dzīves maksimalizēšana. Marks Aurēlijs raksta "Redzi, cik maz vajag apgût, lai dzīves plûdums bûtu mierīgs un līdzinātos dievu dzīvei." Ja cilvēks gatavs jebkurā brīdī aiziet, tad viņš prot dzīvot šeit un tagad, viņš ir pilnīgi tagadnē. Turklāt viņš prot baudīt un priecāties. Seneka uzsver: "Ja dievs mums piešíirs vēl rītdienu, pieņemsim to ar prieku. Kas sagaida rītdienu bez satraukuma, ir vislaimīgākais cilvēks un droši pieder pats sev. Katrs, kas var teikt: "Esmu mûžu nodzīvojis," ik dienas mostas jaunam ieguvumam." Praemeditatio mortis ir ievingrināšanās īstā, pilnasinīgā dzīvē, tā ir nokļûšana bût režīmā.

Montēņs raksta: "Es neko šodien neesmu paveicis. Kā, vai tad tu nedzīvoji? Vienkārši dzīvot - ne tikai pats svarīgākais, bet arī slavenākais tavs darbs." Dzīvojot cilvēks no sevis veido, kā senāk mēdza teikt, skulptûru, proti, mākslas darbu. Cilvēks vingrinās, lai viņa dzīve bûtu mākslas darbs. Arī attiecības ar citiem tiek veidotas kā mākslas darbs. Pastāv tikai jautājums, vai esam to sapratuši, vai esam līdz tam aizdomājušies? Vai esam šodien dzīvojuši?

Akadēmiskā runa Spīdolas balvas pasniegšanas ceremonijā Jelgavā 1999. gadā 12. decembrī. "
Re: par tēmu :)

Bet iespējams mums dzīvi cilvēki vispār nav vajadzīgi.Būs roboti ar iepriekš ieprogramēto kodu.Un nekādas ticības un dvēseles nevajadzēs.Būs tiem nepieciešamas tikai mikroshēmas un rezerves daļas.
Re: par tēmu :)

Nu nav nav tik traki. :)
Ja sāc izprast visu lietu būtību...
Dzīvē viss plūst viss mainās...
Kalnā augša, no kalna lejā...

Nu ja - neatceros kurš teicis - Konfūcijs vai, ka nav neka trakāka pasaulē par to, kā piedzimt pārmaiņu laikos !
Tā nu ir laikam sanācis, ka mums ir jāpiedzīvo šīs pārmaiņas.
Un jāiziet tam visam cauri.
Re: par tēmu :)

Es ticu dievam augstākam spēkam, bet neticu baznīcai, ar visiem viņas pedofiliem macitajiem priekšgalā, baznīca tas ir bizness, lai kāda tā būtu, katoļu, luterānu, židu, kas tur vel bija kaut kādi orto-porto un citas tādas kā jaunā draudze. Katoļu baiznīcai vipār aiz kauna vajadzētu zemē ielīst, kāda viņai vēsture, un mūsdienu skandāli par redofīlijām. Tās ir manas domas, es tas nevienam neuzspiežu un kritiku nepieņemu.
Re: par tēmu :)

Tā jau ir pareiza doma! Slikti nav, ja cilvēks tic kam pārdabiskam, slikti ir tad, ja vņš ļauj, lai šo ticību izmanto pret viņu ar to manipulējot vai cenšas to uzspiest citiem. Ticību dievam var atstāt, bet reliģiju kā organizāciju vai baznīcu kā institūciju, kura ir tiktāl korumpēta un demoralizēta, ka nodara viarāk ļauna nekā laba, varētu ja ne pavisam atcelt, tad vismaz ierobežot, lai nelien politikā. Formāli šādi ierobežojumi, baznīcas nodalīšana Satversmē jau pastāv, slikti, ka Pujātam &Co valsts vara ļauj šo pantu pārkāpt un manipulēt ar cilvēkiem.
Re: par tēmu :)

Ateisms jau dod iepriekš ieprogramētu darbību.Reliģija to dod nespēj.Katram ir sava ticība.Arī alkoholisms ir sava veida ticība.Zaļam pūķim.Politika ir nemazāka mēra ticība.Kaut vai tādēl pie mums tik daudzi tic labam,gudram,godīgam un taisnīgam vadonim.
Re: par tēmu :)

pastulba diskusija. kad tad ir pieradīts, ka Darvina teorija aplama?
Re: par tēmu :)

Tāpēc jau es saku, ka fašisms un komunisms arī ir ticības, tikai kādu diktatoru ieceļ par dieviņu un tad metas viņu pielūgt un akli klausīt visam, ko viņš liek. Lūk, šāda sabiedrības tieksme būtu jāizskauž.

Nesapratu tavu tēzi, ka ateisms sniedz iepriekš ieprogrammētu darbību, bet reliģija ne. Manuprāt, dzīvē ir otrādi.
Re: par tēmu :)

Nav pierādīts, tie, kuri to apgalvo, ir baznīcas un līdzīgu organizāciju propagandas nozombēti.
Re: par tēmu :)

Palasu jūsu diskusiju un man mati ceļās stāvus.Varbūt cienītais LIONSa kungs būtu tik laipns un nepaskopojoties padalītos ar mani savās spožajās zināšanās visās lietās un vietās.Kāpēc mūsu ticīgie kaimiņi leiši kuri ir izteikta katoļu zeme nemaz nerunāsim par katolisko Īriju un reliģiozajiem austrumiem dzīvo 100X labāk par Latviju?Varbūt vaina ir nekā mūsu pašu nekā nedarīšanā nevis kādā pārliecībā?
Re: par tēmu :)

Vai tiešām leiši dzīvo 100x labāk par Latviju?:))) Tas, ka viņiem prese tik skaļi nebļauj krīzi kā pie mums, nenozīmē, ka tās nav. Pērn, kad mums krīze bija tikko nopietini sākusies, bet igauņiem to it kā nemanīja, biju Igaunijā, tikos ar cilvēkiem tur. Prasīju viņiem: "Kā ir, krīzes jums tiešām nav?" Viņi saka: "Ir, tikai pie mums prese tā nebļauj." Pieļauju, ka Lietuvā varētu būt līdzīgi. Protams, Lietuvai ir arī lielāki cilvēku resursi, cita attieksme pret savu valsti, u.tml.nevar jau visu reducēt uz vienu problēmu, es reliģiozitāti izvirzīju tikai kā vienu no problēmām, kuru kopums kavē valsts attīstību.

Īrija jau sen vairs nav reliģioza valsts, salīdzinot ar Latviju man šķiet, es reliģijas sadaļā jau rakstīju, ka tur baznīcas rupja jaukšanās politikā un tāda veida zombiju parādes kā Ļedjajeva sūdu metēji nebūtu cieņā. Īrijā vari mierīgi teikt, ka esi ateists, neviens tevi tur nenosodīs, nemēģinās '"pāraudzināt," vai distancēties, jo tur cilvēki ir ar pavisam citu attieksmi viens pret otru. Vismaz tādi iespaidi man radās, kad padzīvoju Dublinā.

Reliģiozie Austrumi, dzīvo labāk par Latviju? Ak, tu mūžs, par kurām konkrētajām valstīm tad tu runā? Vai par Indiju, kur ielas pilnas ar kārniem, netīriem, badainiem bezpajumtniekiem? Vai par teokrātisko Irānu? Vai par Ēģipti, kur pat piramīdu pakājē ubagotāji neliek mieru? Ja gribi redzēt, kas ir nabadzība, tad tiešām jābrauc uz musulmaņu valstīm vai uz Indiju. Izņēmums - AAE un vēl pāris naftas valstis, kuru bagātība ir naftas eksporta uzpumpēta, bet nevienu neinteresē, kā dzīvo indiešu, malajiešu, indonēziešu viesstrādnieki šajās valstiņās.

Bet tava pēdējā tēze ir pareiza. Ne jau konkrēta reliģija ir vainīga, bet cilvēku atieksme pret to un pakļaušanās korumpētajai un demoralizētajai institūcijai baznīcai, kura sevi pārdevusi politikas tirgū. Diemžēl Latvijas baznīca nav ieinteresēta veicināt demokrātiju, pinas ar politiskiem afēristiem, ŗīda tautu pret atsevišķām sabiedrības grupām, lai novērstu uzmanību no politiķu mahinācijām u.tml.

Es vēlējos pievērst sabiedrības uzmanību šai problēmai. Demžēl, ir skaidri redzams, ka Latvijas sabiedrības pietāte pret baznīcu joprojām ir pārāk liela, lai prasītu tās ierobežošanu vai atbildību par savām darbībām. Tieši tāda pati attieksme arī pret politķiem: šleseristiem, šķēlistiem u.c. ar kuriem baznīca ir vienā politiskajā nometnē. ja tauta turpinās izjust tādu pietāti pret baznīcu, viņi turpinās balsot par politiskiem afēristiem un oligarhiem, kuri iestāsies par "konservatīvām" un "ģimenes" vērtībām, kaut viņu reālajai darbībai ar to vis nav nekāda sakara. Īpaši ja pats kardināls turpinās par to aģitēt.
Re: par tēmu :)

Malacis, Lion! Tu visu patieci, kā naglai uz galvas, jābrīnās par tiem, kuri Tevi nesaprot!
Re: par tēmu :)

Bazniica sanjem nepamatotu cienju, nesameeriigu ar taas patiesajiem nopelniem sabiedriibas labaa. Kaa iisti ir Latvijaa, vai bazniica maksaa nodokljus no saaviem ienjeemumiem? Toties vinji nekaunas prasiit valsts paliidziibu sevis uztureeshanai, bazniicu remontam, lai gan vinjiem ir krietni ienjeemumi, iipashi katoljiem, kas sanjem naudinju no Vatikaana. Pie tam vinji neapmaksaa ticiibas maaciibu skolaas tiem, skoleeniem, kuru vecaaki ir izveeleejushies ticiibas maaciibu, nevis eetiku. Ticiibas maaciibai buutu jaabuut tikai bazniicas finanseetaas sveetdienas skolaas, kaapeec valsts par to maksaa? Tie ir milziigi izdevumi - skolotaaju algas, maaciibu materiaali.
Re: par tēmu :)

Lion!Par kādu valstī īzņemot Vatikānu kur ir teoktātija vispār iet runa?Beidz dzert un sāc strādāt!Tas pats atiecināms uz CORREZE.Beidziet dzert,tad dumības nenāks galvā!
Re: par tēmu :)

Nespried par citiem pēc sevis un ej izguli dzērumu, tad varbūt iemācīsies rakstīt bez kļūdām:))
Re: par tēmu :)

Latvijai kaklā iekārts parex, kas slīcina nost. Kargina sieva tā nolādējusi, ka visiem ministriem un prezidentam jāiet pie burvjiem, lai noņemtu lāstu, kas slīcina valsti. Repše varētu aiziet pie vudu burves - varbūt tā noņemtu lāstu.
Re: par tēmu :)

Baznīca ir krāpnieku un prostitūtu midzenis, kas vienmēr kalpojis varenajiem. Padomijā visi mācītāji čekistiem stučīja ar pašu Pujatu priekšgalā, nacistu laikā mācītāji tāpat stučīja gestapo, bet cara laikā ohrankai. Neprot dzīvot mācītāji bez pārdošanās. tautas stulbums-mācītāja maize.
Re: par tēmu :)

Nav pasaulē lielāku meļu, nodevēju un prostitūtu par mācītājiem, nekad netici melnsvārcim! Nav mācītājiem nekāda sakara ar Kristu un patieso viņa mācību, baznīca samaitājās, kad no tautas kustība pārvērtās par birokrātisku institūciju, kuru kompromitēja senie romiešu ierēdņi, kas arī izveidoja mūsdienu baznīcu. Īstie kristieši bija katari, bet tie tika iznīcināti.
Re: par tēmu :)

...sen nebiju tik interesantu diskusiju palasījusies!
Pievienojos tiem, kuri uzskata, ka nav nepieciešams eksluzīvais brokeris- baznīca.
Reliģija - opijs masām, manipulatīvs instruments, ne vairāk.
Apbrīnoju, kā mūsdienās vēl ir cilvēki, kas velk paralēles starp reliģiju un ticību, vai cilvēka iekšējo morāles kodeksu.
Re: par tēmu :)

Sapratu, morāles kodeks ir izveidojies pats no sevis un tam nav pilnīgi nekād sakara ar ticību.
Un jūsu personīgi izveidotie morāles kodeksi uz kā tie tiek balstīti uz kādām citām vērtībām, kā tās, kuras atrunātas Bībelē???
Jo ļoti daudziem arī tiem, kuru sevi pieskaita ticīgajiem, morāles kodeks tiek balstīts uz to kas ir izdevīgi viņiem, ir izdevīgi paņemt kādu lietu, naudu vai vēl ko, tad tas atbilst morāles normām, ir izdevīgi neturēt doto vārdu apčakarējot citu tādejādi gūstot labumu, tātad tas atbilst iekšējam morāles kodeksam. Tikai nesakiet, ka sabiedrība kopā nosaka šo kodeksu un cilvēkam tā vai tā tas ir jāievēro, mūsu sabiedrība ir ieslīkusi galējībā, kad tieši morāles ievērošana izsauc lielāku sašutumu, kā tās neievērošana.
Cilvēks pats sev nevar būt mēraukla ir jābūt ticībai, kaut kam kas ir virs mums, ir jātic kādam augstākam saprātam, kas ir noteicis šos vienkāršos principus mīli savu tuvāko, kā pats sevi, nedari citam to ko negribi, lai dara tev, tās ir mērauklas pēc kurām sevi jāmēra un nomērot var pateikt vai es konkrēti esmu darījis visu kas no manis atkarīgs, lai kļūtu par labāku cilvēku, lai ar savu piemēru kalpotu citiem.
Saeimā ir ievēlēti 100, kuriem vienīgā mēraukla ir viņi paši, tie ir cilvēki, kas netic ne Dievam ne velnam, vai tad ja viņi rīkotos saskaņā ar morāles principiem un atbildības sajūtu par katru valsts iedzīvotāju, kā arī NORMĀLI BŪTU jārīkojās, tad viņiem būtu jārīkojās daudz savādāk, būtu sev pirmajiem jānogriež ienākumi un tad tikai pārējiem, bet tie cilvēki vadās tikai un vienīgi no sava personīgā morāles kodeksa.
Mācītājs ir tikai cilvēks, kas pēc savām spējam un zināšanām traktē Bībeli, viņš var tikai norādīt ceļu šadiem neticīgajiem Tomiem, pārējais, lai iemācītos sevi sakārtot ar ticības palīdzību neticīgajam Tomam būs jādara pašam un tas ir pamatīgs darbs no kā neticīgie Tomi nereti nobīstas un aizmūk, bet pēcāk visiem stāsta, ka tās ir muļķības, lai neteiktu es sāku strādāt, bet līdz galam neizturēju.
Ticīgo paliek aizvien vairāk, aizejiet pastāgājieties pa Vecrīgu svētdienā ap 12 un ieejiet, kādā baznīcā, Domu baznīcā vai Pētera baznīcā varat arī Pareizticīgo baznīcā ieiet un redzēsiet, ka vietas nebūs kur nostāties, jo viss ir pilns, kaut gan baznīca savas pozīcijas laikmetīgajā pasaulē nav pēdējā laikā kareivīgi aizstāvējusi aicinot visus i ticīgos, i neticīgos.
Jo cilvēkiem ir vajadzīga sajūta, ka viņi nav vieni, teiksiet pietiek ar draugu, draudzeni, sievu, vīru, šiem cilvēkiem protams mēs stāstam par savām izjūtām un pārdzīvojumiem, bet ne par visu, kas mūs uztrauc, paliek kaut kas tāds, kas ir tikai mans un pārāk intīms, lai stāstīt par to skaļi, tāpēc mums ir ticība, lai ar tās palīdzību atbrīvotos no bailēm, kaut kādiem pārdzīvojumiem.
Re: par tēmu :)Sapratu, morāles kodeks ir izveidojies pats no sevis un tam nav pilnīgi nekād sakara ar ticību.
Un jūsu personīgi izveidotie morāles kodeksi uz kā tie tiek balstīti uz kādām citām vērtībām, kā tās, kuras atrunātas Bībelē???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions: Tieši tā, morāles kodeksu nenosaka kaut kāda ticība, bet veselais saprāts. Cilvēka interesēs ir izturēties pret citiem labi, lai pret viņu izturētos tāpat, turēt doto vārdu, lai nezaudētu pārējo uzticību un netiktu atstumts. Ticība var būt arī asā pretrunā ar morāli. Musulmaņiem ticība liek nogalināt kristiešus un ebrejus, senajiem maijiem ticība lika upurēt cilvēkus. Kristieši ticības vārdā ir sadedzinājuši uz sārta tūkstošiem cilvēku, kuru izpratne par baznīcas dogmām atšķīrās. Tu ietu nogalināt vai sist citādi domājošos, ja tavs baznīckungs tev pavēlētu un piesolītu svētlaimi debesīs?

Morāles kodeksus neviens neveido personīgi, tie balstās uz sabiedrības kolektīvajām interesēm un ir daudz senāki par Bībeli. Tie paši morāles kodeksi ir atrodami arī Senās Indijas vēdās un upanišadās, Senās Ķīnas, Senās Grieķijas filozofu darbos, Senās Ēģiptes "Mirušo grāmatā." Tie visām kultūrām un civilizācijām ir kopumā vienādi. Zagļi, slepkavas un cilvēki, kuri lauž doto vārdu nekur nav cieņā. Tā, ka redzi no vēstures, morāles uzturēšanai kristietība ne Bībele nav nepieciešama.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jo ļoti daudziem arī tiem, kuru sevi pieskaita ticīgajiem, morāles kodeks tiek balstīts uz to kas ir izdevīgi viņiem, ir izdevīgi paņemt kādu lietu, naudu vai vēl ko, tad tas atbilst morāles normām, ir izdevīgi neturēt doto vārdu apčakarējot citu tādejādi gūstot labumu, tātad tas atbilst iekšējam morāles kodeksam. Tikai nesakiet, ka sabiedrība kopā nosaka šo kodeksu un cilvēkam tā vai tā tas ir jāievēro, mūsu sabiedrība ir ieslīkusi galējībā, kad tieši morāles ievērošana izsauc lielāku sašutumu, kā tās neievērošana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions: Tu vari nosaukt kādu konkrētu piemēru, kad morāles ievērošana mūsu sabiedrībā izraisa lielāku sašutumu nekā tās neievērošana?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cilvēks pats sev nevar būt mēraukla ir jābūt ticībai, kaut kam kas ir virs mums, ir jātic kādam augstākam saprātam, kas ir noteicis šos vienkāršos principus mīli savu tuvāko, kā pats sevi, nedari citam to ko negribi, lai dara tev, tās ir mērauklas pēc kurām sevi jāmēra un nomērot var pateikt vai es konkrēti esmu darījis visu kas no manis atkarīgs, lai kļūtu par labāku cilvēku, lai ar savu piemēru kalpotu citiem.
Saeimā ir ievēlēti 100, kuriem vienīgā mēraukla ir viņi paši, tie ir cilvēki, kas netic ne Dievam ne velnam, vai tad ja viņi rīkotos saskaņā ar morāles principiem un atbildības sajūtu par katru valsts iedzīvotāju, kā arī NORMĀLI BŪTU jārīkojās, tad viņiem būtu jārīkojās daudz savādāk, būtu sev pirmajiem jānogriež ienākumi un tad tikai pārējiem, bet tie cilvēki vadās tikai un vienīgi no sava personīgā morāles kodeksa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lions: ja tu lieliski saproti, ka nevajag bāzt pirkstu ugunī, lai nepadedzinātos, vai tev jātic kādam austākam saprātam, kas tev aizliedzis bāzt pirkstu ugunī?
Es, protams, nezinu, kam tic vai netic un pēc kāda kodeksa vadās tie 100 iekš Saeimas, tas būtu jājautā viņiem pašiem, taču vismaz viena partija sevi ir atklāti identificējusi ar klerikāļiem un par savas politikas mērķi izvirzīja cīņu par "reliģijas un ģimenes vērtībām." Kāda cita partija baznīcā pie altāra zvērēja un paši šo zvērestu neievēroja. Kāda tad viņiem jēga no ticības, ja tā dod iespēju pārkāpt visiem morāles principiem?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mācītājs ir tikai cilvēks, kas pēc savām spējam un zināšanām traktē Bībeli, viņš var tikai norādīt ceļu šadiem neticīgajiem Tomiem, pārējais, lai iemācītos sevi sakārtot ar ticības palīdzību neticīgajam Tomam būs jādara pašam un tas ir pamatīgs darbs no kā neticīgie Tomi nereti nobīstas un aizmūk, bet pēcāk visiem stāsta, ka tās ir muļķības, lai neteiktu es sāku strādāt, bet līdz galam neizturēju.
Ticīgo paliek aizvien vairāk, aizejiet pastāgājieties pa Vecrīgu svētdienā ap 12 un ieejiet, kādā baznīcā, Domu baznīcā vai Pētera baznīcā varat arī Pareizticīgo baznīcā ieiet un redzēsiet, ka vietas nebūs kur nostāties, jo viss ir pilns, kaut gan baznīca savas pozīcijas laikmetīgajā pasaulē nav pēdējā laikā kareivīgi aizstāvējusi aicinot visus i ticīgos, i neticīgos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions: Es nešaubos, ka krīze, kas daudzus cilvēkus noved izmisumā, piepilda baznīcas un tādējādi nāk par labu tās biznesam. Tas saskan ar tēzi, kuru izvirzīju jau sākumā. Vismaz Latvijā baznīca savas pozīcijas aizstāv gana karevīgi. Visa tā jezga ap praidiem, aģitācija pirms vēlēšanām, mēģinājumi jaukties izglītības sistēmā lobējot ticības mācību, kas tas ir, ja ne cīņa par savām pozīcijām?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jo cilvēkiem ir vajadzīga sajūta, ka viņi nav vieni, teiksiet pietiek ar draugu, draudzeni, sievu, vīru, šiem cilvēkiem protams mēs stāstam par savām izjūtām un pārdzīvojumiem, bet ne par visu, kas mūs uztrauc, paliek kaut kas tāds, kas ir tikai mans un pārāk intīms, lai stāstīt par to skaļi, tāpēc mums ir ticība, lai ar tās palīdzību atbrīvotos no bailēm, kaut kādiem pārdzīvojumiem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions: hmm, laikam jau visiem nav paveicies ar draugiem un tuviniekiem tā kā man. Tāpēc jau jums jāizdomā sev kaut kāds neredzams visvarens draugs. Slikti tikai tas, ka šo jūsu fantāziju izmanto, lai ar jums manipulētu.
Re: ne par teemu

God wanted to have a holiday, so He asked St. Peter for
suggestions on where to go.
"Why not go to Jupiter?" asked St. Peter.
"No, too much gravity, too much stomping around,"
said God.
"Well, how about Mercury?"
"No, it's too hot there."
"Okay," said St. Peter, "what about Earth?"
"No," said God, "They're such horrible gossips.
When I was there 2000 years ago, I had an affair with a
Jewish woman, and they're still talking about it."
Re: ne par teemu

Jaunam mācītājam pirmo reizi jālasa sprediķis, viņš tā uztraucas, ka rokas trīc un valodu rausta. Vecāks kolēģis viņam iesaka pirms sprediķa nokāpt vīna pagrabiņā un mazliet iestiprināties.

Nākamajā dienā pēc sprediķa jaunajam mācītājam tā sāp galva, ka šis neko neatceras. Viņš prasa vecajam: "Kā tad bija?"

"Slikti," saka vecais,"tu pieļāvi trīs mazas un trīs lielas kļūdas."

"Kādas?" prasa jaunais.

"Sākšu ar mazajām: pirmkārt, tu nevis mazliet iestiprinājies, bet piesūcies kā cūka, otrkārt, sutana biksēs nav jābāž, treškārt, kancelē vajag cēli uzkāpt nevis uzrāpot."

"Ak, vai, kādas tad ir lielās kļūdas?" nobālis prasa jaunais mācītājs.

"Pirmkārt, dievmaizīšu trauks nav domāts vemšanai, otrkārt, sprediķī jāpiemin tikai Svētā Dievmāte nevis kāda cita māte, treškārt, Jēzus nav komunistu @!#$ un negaida Kremļa mauzolejā savu augšāmcelšanos."
Re: ne par teemu

...sākotnēji biju domājusi, ka tēmas autors pārspīlē ar virsrakstu...
Neviens jau neiebilst pret ticību kā tādu. Tici kādam augstākam spēkam vai turies pie savas ortodoksijas, tā ir katra brīva izvēle. Tikai ticība ir jāpierāda, nevis jādemonstrē. Patiesi ticīgs cilvēks ir gandarīts un laimīgs, viņam nav jāuzspiež citiem sava pārliecība, nav vajadzīga Bībele, lai noskaidrotu savas vērtības un tikumiskās normas.
Un Bībele, starp citu, nav nekāds ēbreju orģinālsacerējums vai svēta grāmata, bet gan priesteru darbistabas radīts pasaulīgs dokuments, kurš aizguvis daudzus nostāstus no šumēru mītiem un teiksmām.
Slinkums rakstīt garus palagus, bet esmu tiešām pārsteigta par dažu komentētāju tumsonību = reliģiozitāti...
Re: ne par teemu

Ne tikai šumeru, ber arī ēģiptiešu, persiešu u.c. šīs tautas dzīvoja kaimiņos tāpēc atradās savstarpējā mijiedarbībā. Tā, piemēram, ideja par ļauno garu, kurš pavedina Ievu ir aizgūta no persiešiem, no leģendas par ļauno Ahrimānu, kurš vīna laukā pavedināja pirmo sievieti, kamēr pirmais vīrietis gulēja. Grēku plūdu ideja aizgūta no šumeriem, varbūt senatnē tai reģionā lieli plūdi tiešām bijuši, vēlāk apauguši ar leģendām.

Protams, ka Bībele, konkrēti vecā derība ira tikai senebreju vēstures hronika jūdu priesteru interpretācijā, kur vēsture sajaukta ar mitoloģiju un fantāzijām. Citādi ir ar jauno derību, tā ir Jēzus mācekļu atmiņu/nostāstu krājums par šī sludinātāja dzīvi.
Re: ne par teemu

...........Kāpēc Lietuva un Īrija ir stipri priekšā mums?......

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kas tev teica ,ka Lietuva ir stipri priekšā mums? Bet Īrija jau sen ir ES. Neskatoties uz to ,vēl 80-os gados īri strādāja Rīgā celtniecībā.....Tā lūk!
Tik pat labi jau varētu prasīt - kāpēc dievs bijis tik vienaldzīgs pret latviešiem....
Vācu,krievu jūgs.Tikai 20 gadus pirmā brīvvalsts un 20 gadus tagad.....
Re: ne par teemu

Nevajag gan tik tālu meklēt.Pietiek apmeklēt Kapu Svētkus jebkurā Latvijas mazpilsetā,lai redzētu īsto LATVIJAS NBADZīBU.Un ka lai te bez ticības izdzīvot.Galu galā ticīgais cilvēks nekad nebūs mantrausis.Bezdieviba vienmēr ir vērsta uz mantrausību uz citu rēķina.
Re: ne par teemu

It kā ticīgie raustu mazāk:) Tu vispār esi redzējis ar kādām automašīnām katoļu prāvesti braukā? Vai viņi nedzīvo uz citu [draudzes] rēķina?
Re: morale

Cilvēku atbildība un sūtība ir būt morāliem. Dievu viņi neizmainīs, matēriju arī nē, bet būt par morālu saikni starp tiem ir tikai un vienīgi cilvēka loma.

Kāda ir "pareiza" morāle- reliģijas, baznīcas ( tas nav viens un tas pats) , zinātnes , veselā saprāta, vai kāda cita?

Pagaidām atbildes uz šo jautājumu nav. Skaidrs, ka reliģijas ir tai tuvāk kā zinātne, bet ņemot vērā radikāli atšķirīgo civēka rīcibas vai bezdarbības vērtējumā... patiesā izpratne par morāles Labumu vai sliktumu patreiz neeksistē.

Daži domā, ka šie jautājumi ir subjektīvi- kā man šodien ērtāk, tā labāk. Vēsture pierāda, ka ilgtermiņā šāda pieeja ir nulles vērta, nes zaudējumus tautai kas to piekopj.

Morāle ir objektīvāka kā zinātniski mērījumi, jo zinātnē visas skalas ir relatīvas.
Morāles skales ir absolūtas, tikai, kādas?


Šis jautājums nav veltīgs, jo , to uzdodot, atbildi var meklēt katrs individuāli. Neuzdodot šo jautājumu, cilvēks paliek amorāls, un tas faktiski vairs nav cilvēks.
Re: morale

Visās reliģijās morāle ir vispārīgos vilcienos vienāda, jo, neatkarīgi no reliģisjas paveida, dzīve jebkurā vietā un laikā diktē līdzīgas prasības: nedari otram to, ko pats nevēlies, lai dara tev, palīdzi citiem, lai pretī saņemtu palīdzību. Solidaritāte un kolektīvo interešu nostādīšana pāri individuālajām, lai sasniegtu kopēju mērķi, tas ir svarīgi visur. Tāpēc nav pareizi jautāt ar ko atšķira reliģiskā morāle no "zinātniskās" (zinātne pati par sevi nekādu morāli nedeklarē) vai veselā saprāta diktētās, jo tas viss ir viens un tas pats. Paliek atklāts jautājums, vai cilvēkam ir vajadzīga ticība kādai iedomātai pārdabiskai būtnei vai citai realitātei, kādai iedomātai dzīvei pēc nāves, lai motivētu viņu rīkoties saprātīgi/morāli pareizi. Es sliecos domāt, ka nav.
Re: Lions

Es domāju,ka cilvēkam vajag orientieri kam viņš tic. Ilgtermiņa skatījums (rīcibas sekas ilgāk kā viena paaudze, pēcnāves dzīve, absolūts piemērs) nav slikta ideja.

Es pie tā varu nonākt arī bez reliģijas. Reliģija jau tikai atspoguļo kādā griezumā vispārcilvēciskās, mūžīgās idejas kas ir un būs un ir bijušas neatkarīgi no reliģijām.
Re:

Viss jau būtu jauki,kamēr nākamā viļņa revolucionāri neiznīcinās iepriekšējos.Tas jau ir bijis vēsturē.Un tā mēdz atkārtoties.
Re:

Pateicoties Lionam un Correze - ļoti interesanti!
Ko tu,pip, te ar saviem veca opja spriedumiem( mans opis un ome gan bija prātīgāki ,kaut dzimuši tālajā 19.gs.
Re:Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

cik autoru tik viedokļu
mans viedoklis šajā jautājumā >> egucis.blogs.lv/2009/12/15/10-dienas-brivas-uz-ziemassvetkiem/
Re:Latvijas sabiedrības pārmērīgā reliģiozitāte kavē valsts attīstību

Reliģija ir pastāvējusi vienmēr, vienmēr ir pielūgti dievi, vienmēr tiem ir upurēts un ja reiz mūsu seņču seņči to ir darījuši, kāpēc, lai mēs pēkšņi pateiktu, ka šī ideja ir nevajadzīga, nekas nav pastāvējis tik ilgi, kā reliģija, kristietība attiecībā pret citām reliģijām vēl ir jauna reliģija, tā pastāv tikai 2 tūkstošus gadu.
Reliģija var mainīties pēc savas formas, dievi var mainīties, bet ticība kaut kam augstākam ir bijusi vienmēr sabiedrības nepieciešamība.
Mūsu zinātne un prāta spējas globālos vilcienos vēl ir ļoti zemā līmenī, kamēr mēs neiegūsīm infomrāciju no kā esam celušies, kas ir visums, kas notiek pēc nāves tikmēr pastāvēs reliģija, jo vieglāk ir pieņemt, ka tos spēkus kurus mēs nespējam saprast un kontrolēt vada kāds, kuru pielūdzot var ar šiem spēkiem sadzīvot, pasargāt sevi, pasargāt sev tuvos, tā sakot būt ar šiem spēkiem draugos.
Un tie kas te raksta, ka reliģija nav vajadzīga utt., sevi noteikti uzskata par evolucionējošiem subjektiem, kuri savās prāta spējās ir attīstītāki par citiem tādēļ var reliģiju atmest, kā novecojušu ideju, tad jūs katrs "evolucionējušais" pajautājiet sev, kas mēs īsti esam, kas mūs radījis, kāpēc tieši uz šīs planētas, kas ir kosmos, kas pastāv ārpus kosmosa, kādi spēki to visu ir radījuši, ja nevarat rast atbildes, konkrētas atbildes, pierādāmas atbildes tad nekur tālu neesat evolucionējuši no pārējiem un jūsu viendoklis ir drīzāk provokatīvs, lai izsauktu sabiedrības interesi par jūsu domāma un uzskatiem, tā sakot, tīri uzmanības piesaistīšanai un respektīvi, tas ir jūsu viedoklis nevis kādas sabiedrības grupas viedoklis, jūsu individuālais viedoklis ir par niecīgu, lai mainītu kopējo sabiedrības nostāju.
Protams revolucionāras idejas spēj gūt lielu masu atbalstu, bet tikai tādā gadījumā, ja tās dod reālu labumu šai masai, kas tās atbalsta, reliģijas pastāvēšanas jautājumos šādas masas neradīsies, jo noliedzot reliģijas nepieciešamību šīs masas neko taustāmu nevar iegūt, jo tīcība ir tikai paša indivīda izvēle un atsakoties no tās viņš nezaudē ne savu īpašumu, ne kādus citus labumus, kā arī neko neiegūst, ja atsakās no ticības.
Protams reliģijas noliedzēji ir tik pat seni, kā pati ticība, bez noliedzējiem nebūtu fanātiķu, bez fanātiķiem noliedzēju, jūsu darbības raktītie teksti stiprina reliģiju, jo ticīgie apvienojas pret draudiem, jo spēcīgāks spiediens no vienas puses, jo spēcīgāka pretošanās no otras puses.
Bez jums reliģijas un ticības noliedzējiem nepastāvētu arī pati reliģija un ticība, tākā uzsitiet paši sev pa plecu par labi padarītu darbu!
Re: es

par tiem noliedzējiem gan tu piedzejoji mazliet par daudz. Vēl nemaz ne tik sen noliedzēji bija ļoti rets izņēmums, uz kuriem skatījās kā uz frīkiem un īpaši par tiem nesaspringa, reālā problēma bija citas ticības. Reliģijas pastāvēšanai noliedzēji it nemaz nav vajadzīgi. Reliģijas iznīkšanai gan.
Re:

Reliģija ir un būs vienmēr, tāpat kā tās priesteri. Arī t.s. "zinātniskais pasaules uzskats" ir tikai reliģija jo tas ir mehānisks, inženierzinātņu dominēts pasaules uzskats kas noteikti nav tuvāks pasaules uzbuves izpratnei par jebkuru senu tautas ticību vai reliģiju.

Arī ateismas vai zinātniskajam pasaules uzskatam ir savi priesteri, kas cenšas ieņemt veco reliģisko priesteru vietu un saņemt par to statusu , varu un piķi. Ateisma augstākie priesteri bija KOMUNISTI, arī reliģīja, dogma, sekta, prātu kontroles un varas mašīna.

Piem, lielāka daļa zinātnieku kas saistīti ar globālās sasilšanas cilvēka ietekmes glorifikāciju - ir tikai priesteri , kas par to saņem labu naudu un padevīgu masu apbrīnas pilnus skatienus.
Re: es

Lielākā daļa civilizētās Eiropas jau ir atbīdījusi reliģiju perifērijā, turklāt liberālisms reliģijai paradoksālā kārtā izrādījās daudz nāvīgāks nekā marksisms. Ir taisnība, ka komunisti ar savu varaskāri un nežēlību drīzāk nostiprināja reliģiju, jo ikviena varmācība rada pretdarbību, bet liberāļi, kuri reliģiju neapkaroja, bet tikai izvirzīja tās kritiku vārda brīvības ietvaros, reliģiju sagrāva to varbūt pat negribēdami. Es nevēlos reliģiju ne aizliegt, ne vajāt ticīgos, vēlos tikai rosināt sabiedrību domāt paŗ šo problēmu. Sabiedrības kopējā nostāja sastāv no individuāliem viedokļiem, pat ja pieņem, ka ticīgie ir vairākumā, tad arī viņu pašu starpā nav vienprātības. Ir gan mēreni un saprātīgi ticīgie, kuriem baznīca nav vajadzīga, gan fanātiķi un idioti, kuru diemžēl Latvijā netrūkst.
Re: es

... Autoram: Nu tad domasim ! Vai nebus TAISNIBA tikai tad kad BEZABRENES VP ielugs Dievturus uz Lugsanas brokastim ? Vai ta neizpaudisies patiesa un taisniga un cieniga vina un cerams visu' religisko' personazaqs izturesanas pret savu Raditaju ...
... Ir gramata, 'Saruna ar Dievu' , kas norada bazisko problemu cilveka un Dieva attiecibas: ka mans Dievs ir tas istais un vienigais ... unnoved pie sabiedribas neiecietibas, skelsanas, pasapkarosanas utt.
Re: es

to Lion

Acīmredzot pēc Jūsu Eiropas redzējuma Itālija, Spānija, Polija, Lietuva nav Eiropas valstis un laikam arī pēc Jūsu domām neatrodas ar mums vienā kontinentā.
Tā nu sanācis, ka darba jautājumos ir nācies ļoti bieži būt šajās valstīs un ticiet man tur reliģiozitāte nav gājusi mazumā tieši pretēji, ticīgo pieplūdums baznīcās ir palielinājies un vispārējā sabiedrības nostāja ir kļuvisi daudz nosvērtāka, nopietnāka attiecībā uz ticību un baznīcu, tā kā nevajag prezentēt Nīderlandes sabiedrisko domu par reliģiju, kā vispār pieņemtu praksi VISĀS EIROPAS VALSTĪS!
Re: es

Spānijā premjerministrs Hosē Sapatero ir komunists, Spānijā ir atļautas homoseksuālistu laulības, tā ka šis tavs piemērs ir gaužām neveiksmīgs.:) Polija un Lietuva atrodas Austrumeiropā, tāpat kā mēs, viņi ir jaunās Eiropas valstis, kas nesen nokratījušas totalitārisma važas, tātad atrodas līdzīgā situācijā kā mēs.

Vienīgā tevis minētā valsts, kas kaut cik atbilst piemēram ir Itālija, taču pirms kāda gada Romas pāvests vaimanāja, ka musulmaņu kopiena Itālijā kļuvusi lielāka par katoļu kopienu, atceros to frāzi: "Pirmo reizi mēs vairs neesam vairākumā."

Itālijas dienvidos katolicisms patiešām ir ļoti stiprs, taču nabadzīgie un reliģiozie dienvidi ir kā akmens kaklā bagātajiem un liberālajiem Itālijas ziemeļiem, jo īpaši tāpēc, ka, piemēram, Sicīlijā katoļu baznīca ir saaugusi ar mafiju.
Re:autoram

Viss aplam!
Un būs smaga kritika!

"Nav noslēpums, ka reliģijas pozīcijas ir visvājākās valstīs ar augstu dzīves līmeni. Vissekulārākajā Eiropas valstīs: Skandināvijas valstīs, Francijā, Nīderlandē, Lielbritānijā. Šajās valstīs ir arī vislielākā demokra'tiskā brīvība un drošākā dzīve (salīdzinot ar Austrumeiropu), arī cilvēki kopumā ir laimīgāki. Pasaules mērogā vislielākais posts valda musulmaņu valstīs, hinduistu Indijā, katoliskajā Latīņamerikā, arī Krievijā, kur atkal pacēlusi galvu pareizticība. Uz to fona izceļas daudz sekulārākās Eiropa, Ziemeļamerika, Austrālija, Japāna ar savu augsto dzīves līmeni un lielo individuālo brīvību, stipro pilsonisko sabiedrību. Gribot negribot jāsecina: jo lielāka nabadzība, nevienlīdzība, analfabētisms, jo izdevīgāk tas ir visu reliģiju sludinātājiem un garīdzniekiem. Kadēļ tā?"

Viens no visaugstākajiem dzīves līmeņiem pasaulē ir Persijas līča valstīs- Sauda Arābijā, AAE, Katarā utt... Ja autors grib doties uz turieni un klātienē apšaubīt šo valstu dziļo reliģiozitāti, iesaku iepriekš apdrošināt savu dzīvību! Domāju, ka sieva viņu velti gaidīs mājās! Es saprotu, no kurienes viņiem tā labklājība, bet es saprotu, ka arī Norvēģijai viņa ir tieši no turienes. Es jau nerunāju par Angliju. Pastāstīt autoram, no kurienes Anglijas bagātības, vai labāk nevajag? Varbūt pietiks ar to, ka autors paskatīsies uz britu karalienes kroni un apmeklēs Britu muzeju? Nav viss tik vienkārši, kā tev gribas domāt!

"Vainīga pie sabiedrības morālā pagrimuma ir nevis kāda konkrēta reliģija, bet reliģioza domāšana, kā tāda, jebkura ideja, kas sludina cilvēka niecīgumu, aicina bez ierunām pakļauties kādai "augstākai" varai, uzticēties kādam "baltajam tēvam" vai pieciest netaisnību, nabadzību, varas patvaļu un melīgumu. Reliģija tieši veido šāda cilvēka psiholoģisko portretu, veido cilvēku par pazemīgu (lasi : gļēvu) un ticīgu (lasi: aprobežotu) kalpu, kurš dzīvo pēc principa "tik pacieties, debesīs labāki būs." Vislabāk to mēs redzam, kā baznīca pārdodas kādai zināmai partijai un bezkaunīgi aģitē par to pirms vēlēšanām, kas būtu neiedomājami jel vienā Eiropas valstī."

Nu, ja autors iedrošinās apgalvot, ka jelkāda reliģija ir vainīga pie sabiedrības morālā pagrimuma, tad man jāsaka- no comment!
Pilnīgs absurds!
Jau tikai šāds autora apgalvojums vien liek man izturēties ļoti piesardzīgi pret viņa tālākajiem izklāstiem! Nepiekrītu arī pārējiem šī paragrāfa izteikumiem, taču tie nav tik būtiski, lai pie tiem kavētos!

"Reliģija neveicina cilvēkos morāli, tieši otrādi to grauj. Morāle izriet no veselā saprāta, bet reliģija veselo saprātu un pienākuma apziņu aizstāj ar "pātagas un burkāna" politiku, liek cilvēku darīt labu nevis aiz apziņas, ka darot citiem labu viņš nodara labu sev, bet aiz bailēm no dieva soda vai cerībām izpelnīties mūžīgu dzīvošanu."

Nu, kā tad reliģija var graut morāli? Cik tās morāles līdz šim vēl ir palicis?
Un, ja tur vispār ir par ko runāt, tad tas ir palicis tikai no kristīgās baznīcas laikiem!
Vai autors meklē augsto morāli liberālos naktsklubos?

"Tai pašā laikā reliģija pieļauj un pat atbalsta nevienlīdzīgu attieksmi pret neticīgajiem vai citu ticību pārstāvjiem. Sevišķi liels naidīgums Latvijā vērojams pret ateistiem. Ja cilvēks godīgi pasaka, ka netic dieva eksistencei vai nav kristīts, uz viņu sāk raudzīties kā uz potenciālu ienaidnieku, kā a priori amorālu, vai cenšas pat visnotaļ agresīvā veidā pārliecināt par to, cik slikti un nepareizi ir viņa uzskati."

Zēn! Kurš tevi aiztiek? Man trūkst vārdu!...

-------------------------

"Secinājums: kamēr mūsu sabiedrība laika gaitā neattīrīsies no reliģiozās domāšanas, tikmēr Latvijā nebūs ne labklājības, ne taisnīguma. "

No comment!
Re:autoram

Un ko tik neizdomā kāmdēļ visiem ir jācieš.Kaut gan vienas sveces dēļ ticību nevar pazaudēt.Ja vien tā vispār ir.Jāiet ir baznīcā,nevis pie mācītāja.Jo mācītai arī ir tikai cilvēks,ar savām vājībām.Tas ir jāiegaumē.
Re:autoram

"Vēlme baudīt, dēvēta “ķermenis”, - mans ego, milzīga vēlme pēc baudas, kurai jāmirst manās acīs, jābūt apglabātai un jāsatrūd.
Savā dzīvē man jānonāk pie tāda stāvokļa, kad “labāk nāve nekā tāda dzīve”, kad esmu pārliecināts, ka man no šīs dzīves nekā nav un nebūs uz šīs zemes.
Man ir viss, bet nav dzīves jēgas, nav mērķa, kādēļ būtu vērts dzīvot. Tieši tas notiek pašlaik.
Cilvēkiem ir viss – mājas, uzturs un visi labumi salīdzinājumā ar tiem, kuri dzīvoja pirms tūkstoš gadiem. Kurš tajos laikos dzīvoja tādos apstākļos? Šķiet tikai ķēniņi.
Šodien tev ir viss, bet jādzer antidepresanti un divreiz nedēļā jāapmeklē personīgais psihologs.
Tas liecina par to, ka cilvēki atklāj, ka nav iespējams sevi piepildīt.
Iestājas it kā materiālās, dzīvnieciskās dzīves piesātinājums, bet mūsu iekšienē atklājas cilvēks – un viņš ir tukšs.Tas nozīmē, ka mans ķermenis satrūdējis kapā."
Avots: http://www.laitman.ru/crisis/11060.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo
Re:autoram

Par tām arābu valstīm gan tu mazliet pārspīlēji- Sauda Arābija,Apvienotie AE, Katara. Biju AAE. Arābu Emirātos arābi ir ticīgi(muslimi),bet viņu ir tikai 15%. Pārējie -no visas pasaules. Šķiet ka visi saprot angļu val. ,bet arābu -ne visi vietējie...
Šai valstī viss ir lieliski . Reliģiju kritizēt gan nedrīkst ,viņu reliģ.svētkos arī iebraucēji nevar nopirkt alkoholu, nedrīkst publiskās vietās apkampties,skūpstīties.
Dubaja -tīra pilsēta .Atskaitot pašu pludmali un veco pilsētas daļu- vieni debesskrāpji. Dubaju atzīst par Eiopas kultūras kulmināciju.
Re:autoram

Nu ko jūs te varat ņemties kā aptrakuši. Visos laikos cilvēki ir meklējuši atbildes uz šiem jautājumiem - un nav tās atraduši. Domājams arī, ka neatradīs.

1 Šie ir mācītāja, Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa, vārdi.
2 "Ak niecību niecība!" saka mācītājs. "Ak niecību niecība! Viss ir niecība!"
3 Kāds labums atlec cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš nododas zem saules?
4 Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricināta.
5 Saule uzlec un saule noriet un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec.
6 Vējš iet uz dienvidiem un griežas pret ziemeļiem; nepārtraukti visapkārt griezdamies un pūzdams, tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā.
7 Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka; bet pa to pašu vietu, pa kuru upes tek, tās tek arvien joprojām.
8 Visās vietās ir tik daudz grūtumu, ka neviens cilvēks to nevar izteikt; acis ir par vāju, lai visu to saredzētu, un ausis, lai visu to sadzirdētu.
9 Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules.
10 Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt: redzi, tas ir kaut kas jauns! - Tas jau sen ir bijis laikos, kas ir bijuši ilgi pirms mums.
11 No agrākiem laikiem nav palikusi nekāda piemiņa, un par tiem vēlākiem, kuri nāks, arī par tiem nepaliks nekāda piemiņa tiem, kas nāks pēc viņiem.
12 Es, mācītājs, biju ķēniņš pār Israēlu Jeruzālemē,
13 un es apņēmos savā sirdī, ka es ar gudrību visu izpētīšu un izdibināšu, kas zem debess notiek: šīs grūtās pūles Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar tām nomokās.
14 Es novēroju visus darbus, kādi tiek zem saules darīti, un redzi, viss bija niecība un vēja ķeršana,
15 jo tas, kas līks, nevar kļūt taisns, un, kas nepilnīgs, to nevar skaitīt par pilnvērtīgu.
16 Es domāju savā sirdī un sacīju: patiesi, es esmu gudrībā augsti cēlies un vairāk pieņēmies nekā visi tie, kuri ir bijuši pirms manis Jeruzālemē, un mans gars ir redzējis gudrības un ieguvis atziņu papilnam!
17 Un, kad es savā garā apņēmos izzināt, kas ir gudrība, un izprast, kas ir neapdomība un neprātība, tad es skaidri atzinu, ka arī tā ir vēja ķeršana;
18 jo, kur ir daudz gudrības, tur ir daudz nepatikšanu, un ar atziņas pieaugšanu vairojas arī vilšanās.
Re:autoram

Jēdziens mēs nekam neder.Katrs cilvēks,pats pa sevi ir neatkārtojams.Un visam un visur ir sava dvēsele.Bez ticības tad arī nav dvēseles,tikai tukšs ķermenis.Pat foruma nikiem ir sava dvēsele.
Re:Pukam

Pāris paragrāfus augstāk man tā gadījās pazaudēt vienu burtiņu... :)
Ir jau arī tādi, kas nekad nav pazaudējuši nevienu burtiņu. Tie tad lai met ar akmeni! Nāksies paciest.
Tēma ir ļoti saistoša un pārlasīju visu ar lielu interesi. Ļoti spēcīgi uzrakstīja Orvels. Principā piekrītu. Par to Lielo Visuma Klusumu runājot, gribētu pasvītrot vēl divas lietas. Pirmā ir tāda, ka, ja mēs sastapsim citu civilizāciju, tad elementārs aprēķins rāda, ka mēs būsim vai nu stipri no tās atpalikuši, vai stipri to apsteigsim, pie tam tik stipri, ka racionāls kontakts nebūs iespējams. Visa mūsu civilizācijas vēsture ir- nu 2000 gadi. Pret Zemes vēstures 4.5 miljardiem gadu tas ir mirkļa mikrons, piedodiet par izteicienu. Kas mēs bijām pirms 100 000 gadu? Un kas būsim pēc, teiksim, 10 000 gadiem, kas vispār ir mirklis kosmosa mērogā? Starp citu, cilvēces vēsturē jau bija divas reizes, kad mēs atklājām citas civilizācijas. Amerikā un Austrālijā. Kādas bija kontakta sekas? Šaušalas...
Otrā ir tāda, ka jau Dreiks ieviesa tādu jēdzienu kā civilizācijas dzīves laiks. Skaidrs, ka tas var nebūt bezgalīgs. Lai cik stipri progresē zinātne, tomēr ir skaidrs, ka vismaz fundamentālo zinātņu jomā (fizika, astrofizika, matemātika) mēs esam tuvu pie robežas. Tā robeža gan izrādījās drīzāk nevis kā krauja ceļa galā, bet gan kā absolūtā nulle, kam var tikai asimptotiski tuvoties. Lai izdarītu kaut kādu praktiski maznozīmīgu atklājumu šajā jomā mums jābūvē arvien grandiozākas celtnes. Un ko mums tas piemēram deva, kad mēs atklājām simetrijas nesaglabāšanos. Teorētiski jau šausminoša lieta. Izrādās, Daba zina, kur ir augša, kur apakša, un ir atšķirība vai tu rotē pulksteņa rādītāja virzienā, vai pret. Nu un tad? Lai tam kvarkam tur kaut desmit šarmi, no tā praktiski neizriet itin nekas un pat bērnam ir skaidrs, ka kodolfizikai vairāk naudu dot nevajag! Var izrādīties tā, ka fundamentālie dabas likumi ir apmēram tādi, kādus mēs viņus zinām patlaban un nekādu brīnumu tur nav un nebūs! Tad starpzvaigžņu ceļojumi ir neiespējami principā un mums ir lemts sagaidīt savu galu tepat pie vecās saulītes. Resursu jautājums arī nav nekāds nieks. Atvest resursus no citām planētām nav reāli. Pēdējos simts gados mēs esam uzdzīvojuši kā krogā. Ko darīsim nākamajos simts? Un tie ir tikai simts gadi...
Par to reliģiozitāti teikšu tā- ne tur tā lieta. Kāds ir reliģijas galvenais uzdevums? Manuprāt tas ir radīt sabiedrībā tabu sistēmu, kas to apvieno un pasarga no pašiznīcināšanās. Šo uzdevumu divtūkstoš gadus kristīgā baznīca ir pildījusi labi. Viss mūsu Rietumu civilizācijas sabrukums ir saistīts ar kristietības kā garīgā mugurkaula sabrukumu. Mums var būt miljons kodolgalvu un modernākie droni, tas mūs neglābs, ja mūsu dvēseles būs tukšas! Pēkšņi izrādīsies, ka droni lido atpakaļ un kodolgalvām izņemts detonators un tur ielikti svētie raksti. Pēdējos piecdesmit gadus mēs nodarbojamies tikai ar to, ka soli pa solim atspiežam atpakaļ visu to garīgo sistēmu, kas mūs saturēja un padarīja par pasaules valdniekiem. Tas bija tik interesanti un deva šīs sistēmas grāvējiem naudu un sabiedrisko stāvokli. Nu šī sistēma guļ drupās. Kas tam netic, atveriet jebkuru no miljons pornosaitiem internetā! TĀS TUR ir jūsu mātes, māsas un meitas, piedodiet par patosu! Kāds iebildīs?
Nē, ne pārmērīgā reliģiozitātē ir tā vaina, bet drīzāk tās pilnīgā trūkumā. Komunistu laikos vēl drusku glāba viņu pašu izveidotā pseidoreliģiskā sistēma, kas vispār nebija slikta. Tagad nav arī tās un mēs esam kā aitas bez gana. Katrs maita parāda auzu kulīti- mek, mek nāc šurp, še tev mazs kredīts. Atdosi trīsreiz vairāk, bet tas būs rīt, šodien, še ņem! Un aitiņa domā, ka šodien ņemt ir labi, jo, kā mēdz teikt, vakardienas nav un rītdienas var nebūt! Tad viss ir apēsts un pienāk skarbā rītdiena... Kā tur tajā kolosālajā Drēģera dziesmā- "vairs tālāk nestāsti par manu likteni...". Labi, pietiks! Jāļauj arī citiem ko parakstīt!
 Atbildēt uz šo ziņojumu
 Tavs vārds:
 Tavs e-pasts:
 Temats:
  
 
DELFI darbs
DELFI ceļojumi
Kontakti | Atsauksmes | Par Delfi | Komentāri portālā | Lietošanas noteikumi | Reklāma@DELFI | RSS | mDELFI | Delfi.ee | Delfi.lt | Delfi.ua
Copyright © AS DELFI. All rights reserved.