par islamu - muhamedānismu.

Islama reliģijas dibinātājs bija Muhameds, dzimis 570. pēc Kristus dzimšanas Arābijā , iespaidīgā Koreišitu ciltī Mekas pilsētā. Viņa tēvs bija pagāns , māte -ebrejiete.
Sākumā viņs nodarbojās ar tirdzniecību. Daudzajos ceļojumos, kārtodams tirdzniecība slietas, viņs iepazinā sar jūdaismu un arī ar Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem ar Nestora herēzijas garīdznieku starpniecību.Viņš neprata rakstīt. Par kristīgo ticību viņam bija daudzi maldīgi ieskati.
Būdams pārņemts ar riebumu pret daudzdievību, kurai bija nodevušās pagānu tautas, viņš gribēja iemācīt arābus godināt vienu vienīgo Dievu,apvienot visus arābus vienā valstī un pašam kļūt par tās it kā no Dieva sūtītu vadoni.
Tādēļ viņš 610. gada pasludināja sevi par "Dieva pravieti", apgalvodams, ka viņam ir parādījies erceņģelis Gabriēls un pavēlējis izskaust pagānu ticību un atjaunot pirmatnējo Abrahama ticību- islamu. Vārds "islams" nozīmē sevis veltīšanu , atdošanos Dievam .
Muhameds arī apgalvoja, kaviņš naktī ir ticis aiznests līdz septītajām debesīm, līdz pat Dieva tronim.Tur viņš esot sarunājies ar praviešiem, saņēmis atklāsmi un uz Dieva troņa redzējis uzrakstu :"Ir tikai viens Dievs (Allahs) un Muhameds ir Viņa pravietis".Viņš pieprasīja , lai visi tam ticetu bez kādām ierunam . Viņš slimoja ar epilepsiju.
Tā kā viņa cilts piederīgie viņu izsmēja un draudēja pat nonāvēt, Muhameds 622. gada aizbēga no Mekas uz Medinu, kur viņu ar prieku uzņēma , jo šīs divas pilsētas naidojās savā starpā.
Muhameds izsludināja sevi par politisku un reliģisku likumdevēju. Kļuvis par armijas virspavēlnieku,viņš pasludināja karu visiem , kuri domā citādi. Viņš uzstājās ar pretenzijām, ka viņa reliģijai jāiznīcina pagānu , kristīgo un jūdu reliģijas un pašai jāvalda pār pasauli, jo viņa- Muhameda- reliģija esot pēdējā un pati pilnīgākā Dieva atklāsme.
630. gadā Muhameds iekaroja Meku, kuru viņš padarīja par savas reliģijas ģeogrāfisko centru. Viņš noteica, lai katrs musulmanis lūgšanu laika nostājas ar seju pret Meku.. Katram musulmanim viņš uzlika par pienākumu vismaz reizi dzīvē apmeklēt Meku.
632 . gadā Medinā kāda ebrejiete Muhamedu noindēja.
Muhamedāņi iekaroja daudzas valstis, spaidu kārtā ievedot tajās islama ticību. Pēc kristīgās ticības musulmaņi ir visvairāk izplatīta ticība. Tai ir vairak kā 800 miljonu piekritēju.


Muhameda mācība

Muhameda reliģija sauca s"islams"(no arabu vārda salama- atdot sevi kaut kam , veltīt sevi Dievam ).
Muhameds mācīja, ka :
Ir tikai viens Dievsun Muhameds esot viņa pravietis.. Dievs radīja pasauli.Ap Dieva troni ir daudz eņģeļu.Cilvēka miesa esot radīta no zemes, bet dvēsele esot Dieva daļiņa.Visi cilvēki esot pakļauti aklam liktenim(fatum), tā ka viņu dzīves apstākļi un darbi esot jau iepriekš noteikti, tādēļ est negrozami.
Pirmais cilvēks ir sagrēkojis, bet viņa grēks neesot pārgājis uz viņa pēcnācējiem, tādēļ cilvēkam neesot vajadzīga pestīšana , bet tikai pamācība, kā vajag kalpot Dievam.Visi tie, kuri atzīst Muhamedu par pravieti un izpilda viņa norādījumus, tikšot mūžīgi atalgoti paradīzē, kuru Muhameds iedomājas rupjā veidā - kā miesas kaislību apmierināšanu. Neticīgie tikšot briesmīgi mocīti ellē. Pēdējā dienā visi cilvēki celsies no mironiem un tiks tiesāti.
Muhameda priekšraksti par tikumisku dzīvi (morāli) aprobežojas vienīgi ar ārējiem priekšrakstiem, neprasot nekādu iekšēju svētumu.
Saskaņā ar Muhameda mācību,galvenais cilvēka pienākums ir : lūgšana piecas reizes diena ar seju Meka svirziena , gavenis, sevišķi Ramadana mēnesī,svētceļojums uz Meku vismaz reizi mūžā. Muhameda ticībai ir raksturīga sievietes pazemošana un daudzsievība (poligāmija).Muhameda likumi atļauj katram turēt četras sievas, bez tam neierobežotu skaitu verdzeņu - blakussievu. Viņa pēcteču- kalifu- sievu skaits nav ierobežots.Galvenais Muhameda piekritēju pienākums ir piedalīties karā pret citas ticības tautām , kuras vajagot iznīcināt. Ienaidnieku mīlestības Muhameda ticībā nav .
Saskaņā ar viņa mācību visus , kuri neatzīst viņu par pravieti, vajag ienīst un iznīcinat.
Muhameda ticība prasa biežu mazgāšanos. Par svētdienu tiek uzskatīta piektdiena, taču strādāt tajā nav aziliegts. Apgraizīšana tiek uzskatīta par uzņēmšanas aktu musulmaņu ticībā . Tā tiek izdarīta trīspadsmit gadu veciem zēniem .
Sevišķas priesteru kārta snav . Svēto Sakramentu nav, musulmaņu dievkalpojumi ir vienkārši un vienmuļi.Viņu lūgšanu namos-mošejās-nav atļauts novietot gleznas vai statujas.
Muhameda reliģija- islams-ir pilnīgi pakļauta valsts varai. Valsts galva ir reizē arī reliģijas galva.tio
Galvenajos jautājumos islams līdzinās jūdaismam, tikai ar to starpību , ka muhamedāņi negaida Pestītāju. Kaut kasi slamā ir arī no kristīgās ticības. Daudzas lietas jūdu un kristīgajā ticībā Muhameds skaidroja nepareizi.
Starp muhamedāņiem nav pilnīgas vienprātības, tādēļ islama ticība ir radusies novirzieni, no kuriem galvenie ir sunnisms un šiisms.

Korāns

Pēc Muhameda nāves viņa runa ssavāca un sakopoja viņa sievastēvs abu- Bekrs(632-634), ka skļūva par pirmo muhameda pēcteci(kalifu). Šo Muhameda runu sakopojumu sauca apr "Korānu". Vārds "Korāns " atvasināts no arābu vārda al koran- lasīšana , grāmata.Muhameda reliģiskā mācība , kuru satur Korāns , būtībā ir jūdu reliģijas mācība, tikai bez pravietojumiem .Korāns kļuva par pamatu arābu literatūrai.
Korāna ir daudz pretrunu, kas kļuva par iemeslu daudzu musulmaņu sektu izcelsmei.
Musulmaņu dievnami saucas mošejas- "pielūgšanas vietas". Draudzes vecākie saucas imāni. Viņi uzrunā draudzi, skaita priekša lūgšanas. Vieta no kurienes tiek izsludinātas lūgšanu stundas, saucas minareti. Lūgšanu stundu sludinātāji -muedzini, augstskolas - medresas. Ļoti ticīgi musulmaņi, ka snabadzīgi ģērbjas, saucas derviši. Viņi ir musulmaņu mūki.. Musulmaņu sprediķotāji sauca sšeihi. Kajimi ir mošejas sargi.Ulemi - juristi.


Svarīgi ir atcerēties Muhameda vārdus: "Jēzus ir Dieva apdāvināts pravietis. Lai ir pazudināti tie, kas Viņu atzīst par Dieva Dēlu. Nav cita Dieva kā Allahs un Muhameds ir Viņa pravietis!" Tādēļ visās valstīs, kura sieņēma arābi vai turki- musulmaņi, kristīgā ticība tika iznīcināta. Arī tagad muhamedāņu valstīs kristīgie pa lielākai daļai tiek vajāti, arī nonāvēti.

Lai gan muhamedāņi tic vienam īstam Devam , tomēr viņiem , tāpat kā jūdiem, nepieciešama ir arī ticība Jēzum Kristum, bez kura nav grēku piedošanas un mūžīgās dzīves.Kristus teica apustuļiem:"Kas jūs klausa, tas Mani klausa; un kas jūs nicina tas nicina Mani; bet kas Mani nicina tas nicina To, kas Mani sūtījis."(Lk10,16)
Kamdēļ Kristus ir nācis pasaulē un miris par mums, ja bez Viņa varētu iemantot debesvalstību? Mēs nevaram atteikties no Kristus un saviem spēkiem iemantot mūžīgo dzīvi.
Par Jēzu Kristu sv. apustulis Pēteris ir teicis:"Un nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debess cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi varētu kļūt pestīti."( Apd4,12)

==========
c - Lic theol. Jānis Pavlovskis(Tēvs Andrejs, francuiskānis- kapucīns)"Katoļu Katehisms"1996.
Re: atvainojos

par neizlabotajām kļūšdām .
...

pēcis izdomājis pakašķēties un pakurināt starpreliģisko kariņu!

foršiņi!
Re:tiem brāļiem vai māsām

kristiešiem , kuri atrodas garīgas "komas"/ c- Sigita no zemāk esošās tēmas / stāvoklī, piedāvāju atcerēties aizmirsto vai arī beidzot uzzināt zemāk pieminēto Universālās Kristus Baznīcas Ticības apliecinājumu.


Nīkajas-Konstantinopoles simbols


Es ticu uz vienu Dievu,
visvareno Tēvu,
debesu un zemes,
visa redzamā un neredzamā Radītāju.
Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu,
viendzimušo Dieva Dēlu,
pirms visiem mūžiem
no Tēva dzemdinātu,
Dievu no Dieva,
Gaismu no Gaismas,
patiesu Dievu no patiesa Dieva,
dzemdinātu, ne radītu,
kuram tā pati daba, kas Tēvam,
caur kuru viss ir radīts
un kurš mūsu dēļ
un mūsu pestīšanas labā
ir nācis no debesīm,
iemiesojies caur Svēto Garu
no Jaunavas Marijas
un tapis cilvēks,
krustā sists par mums Poncija
Pilāta laikā ,
cietis un apbedīts,

trešajā dienā augšāmcēlies,
kā pravietots Rakstos,
uzkāpis debesīs,
sēž pie Tēva labās rokas
l
un atkal godībā atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos,
un Viņa valdīšanai nebūs gala.
Es ticu uz Svēto Garu,
Kungu un Atdzīvinātāju,
kas no Tēva un Dēla iziet,
kas ar Tēvu un Dēlu tiek vienādi pielūgts
un slavēts,
kas ir runājis caur praviešiem.
Es ticu vienai, svētai, katoliskai
un apustuliskai Baznīcai.
Es atzīstu vienu Kristību
grēku piedošanai,
gaidu mirušo augšāmcelšanos
un dzīvi nākamajā mūžībā.
Amen.
Re:mdog

nē. "tikai" tādēļ, lai manas Tēvzemes akmeņi nesāktu kliegt !
?

kāds sakars tēvzemes akmeņiem ar tām divām semītu mitaloģijām?
Re: ?

Tas nu gan ir murdzinsh, ko tas katolju "Lic theol. Jānis Pavlovskis(Tēvs Andrejs, francuiskānis- kapucīns)" savaarstiijis. Glupiibas katraa otrajaa teikumaa. Neviens ateists - religiju veesturnieks- taadu islama kritiku neatljautos. Shitie katolji melo, aciis skatiidamies. Laikam taadi tekstinji domaati cilveecinjiem, kas mucaa tureeti un pa spundi baroti, cerot, ka shie nekad nelasiis koraanu, religiju peetnieku darbus, taadiem, kuriem gariigaa mazspeeja neljauj lasiit un analizeet pashiem.
Labaak paskatieties dokumentaalo filmu "inside Koran". Labs piemeers objektiivai teksta analiizei. Ljauts izteikties gan dazhaadu virzienu musulmanjiem, gan Rietumu zinaatniekiem. Iipashs bonuss - nesen atrastaa visvecaakaa zinaamaa koraana manuskripta lingvistiska analiize.

Vai nebuutu labaak vispirms 7x nomeeriit pirms ievietot tekstu ar shaadaam "peerleem" :
paradīzē, kuru Muhameds iedomājas rupjā veidā - kā miesas kaislību apmierināšanu.
Muhameda priekšraksti par tikumisku dzīvi (morāli) aprobežojas vienīgi ar ārējiem priekšrakstiem, neprasot nekādu iekšēju svētumu.
musulmaņu dievkalpojumi ir vienkārši un vienmuļi. Ko, katolji cirku bzniicaa sagribeeja? Iegaaja franciskaanis mosheja un pamatiigi grlaikojaas? taas ir vinja probleemas. Bet araabiem nav garlaiciigi, vinjiem patiik.
Visas "peerles" nevar paarkopeet, tad jaapaarkopee vai viss teksts.
Re: correze

redz, es uzskatu katru vārdu tēva Pavlovska teikto par tīru, Svētā Gara ugunī kausētu zeltu.. šeit ir nedaudz, tikai īss , kodolīgs muhamedānisma būtības apraksts .
lai neapsvilinātos ar tik lielu vilšanos arī citureiz, iesaku manas tēmas pārrullēt nelasot.
Re:mdog

kavējos ar atbildi . jo, lai kaut nedaudz pieskartos būtiskajam , "jārok" dziļi , iespējams , ka te būtu jāpiemin pat baltu senvēsturi Plūdu aizlaikos, lai apzinātos , cik mazs atlikums esam mēs , mūsu tauta un kas esam mēs paši , ielikti dzīvot te un tagad , kura vēl runā vissenākajā indoeiropiešu valodā . un mūsu zeme ir vienīgā zeme pasaulē , kurai ir dots Terra Mariana vārds. tik Īpašs vārds ir tikai Svētajai Zemei, pa kuru reiz staigāja pats Dieva Dēls.
cik būs to , kuri izcīnīs un izturēs Kristū , tik liels būs mūsu tautas pārpalikums pēc Pārbaudījumiem , kuri , kā ir Atklāts , nāks pār mūsu pasauli vēl mūsu laikā.
bet cik grēku, cik nāves, ak vai!
teikšu godīgi...

ne vārda nesapratu no tava murgojuma! un kāds sakars semītu mitaloģijai ar baltu senvēsturi! un pričom nāves, grēki da pārbaudījumu!

pēci, nav laiks pie galvas daktera ieiet? čota pavisam nelabi ar tevi paliek no tās ticēšanas!
Re:mdog

tātad velti rakstīju. labi , mēģināšu vienkāršāk - mūsu tautas grēku slānis ir ļoti sens un biezs- tēvu grēki un visi tagadējie biezā slānī . mūs kā tautu neglābs ne kāda Koncepcija, ne Ideoloģiija , ne Likumdevēji, ne Valdība , ne Tiesiskums - neviena no visām šīs pasaules varām vai mācībām. mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus , Glābējs un Mīlestība , kas piedod un dziedina visu.
Re: ak, Pēci...

man diemžēl jāpiekrīt, - murdziņš, nekas vairāk. Nožēlojami vienpusīgs, sekls, vienos vārtos tendēts ķengu gabals... Kas, jūsu priesteriem tāda vispārēja tendence noķengāt pilnīgi visu, kas ārpusē, jeb tu speciāli atlasi tml. gabalus?


tad nāksies atkārtot:


Jānis Pāvils II. Ap. vēst. Novo millennio inuente – jaunajā tūkstošgadē ieejot:

Runājot par uzmanību, kāda jāpievērš Svētajiem Rakstiem, pāvests runā par jauno evaņģelizāciju, kurai jānotiek, “respektējot katras personas atšķirīgo ceļu un ar uzmanības pilnu cieņu pret dažādām kultūrām, kurās kristīgajai vēstij jāienāk tā, lai ikvienas tautas īpašās vērtības netiktu noliegtas, bet gan attīrītas un novestas līdz pilnībai” (nr. 40, 41. un 42. lpp.).jā, no mūsu viedokļa islamā ir daudz aplamību (tieši tādās pašās domās viņi ir par kristietību!), bet arī tas ir labāk kā nekas. Morāles likumi ir ļoti līdzīgi Jēzus dotajiem (tikai mazliet Mozus laikos aizkavējušies), tātad varam uzskatīt to par sagatavošanās posmu Kristus pieņemšanai, kas arī katoļu dokumentos tieši tā piefiksēts:

Baznīcas attiecības ar musulmaņiem. "Pestīšanas plāns tāpat aptver arī tos, kas atzīst Radītāju, un vispirms tie ir musulmaņi, kuri uzskata, ka apliecina Ābrahama ticību, un kopā ar mums pielūdz vienīgo, žēlsirdīgo Dievu, kas tiesās cilvēkus Pēdējā dienā." [334]
843
28
856
Baznīca atzīst Dieva meklējumus citās reliģijās, pat ja tie vēl joprojām noris "pustumsā un tēlos". Kaut arī Dievs vēl nav iepazīts, tomēr Viņš ir tuvu, tādēļ, ka tieši Viņš dod visiem dzīvību, garu un visu, un tādēļ, ka Viņš vēlas, lai visi cilvēki būtu pestīti. Tādējādi Baznīca uzskata, ka viss labais un patiesais reliģijās ir kā sagatavošana Evaņģēlijam "un ka to dod Tas, kas apgaismo katru cilvēku, lai visbeidzot viņam būtu dzīvība". [336]
/no katoļu katehisma/
tad nu Pēci, izdomā taču vienreiz, kam tu īstenībā pieslejies - savas konfesijas pamatnostādnēm, vai dažu paša iecienīto priesteru privātajai izpratnei par lietām...
Re:mdog

Pēci tomēr vieglāk lasīt, lai arī nepiekrītu viņa teiktajam, nekā sigitas murgojumus, no kuriem auksti sviedri jāsvīst, ja tā padomā. Tādai sigitai tikai šahīda jostu ap vidu un viņa vēl sadomās atbraukt uz Latviju un uzspert te visus, neticīgos gaisā.
Re: vēl

/Starp muhamedāņiem nav pilnīgas vienprātības, tādēļ islama ticība ir radusies novirzieni, ...
... Korāna ir daudz pretrunu, kas kļuva par iemeslu daudzu musulmaņu sektu izcelsmei. .../c/nu čja bi korova...
nu ko var svaidīties ar tml. zajavām, it kā kristieši visi tā nu būtu vienoti savos ticības jautājumos!.. nav sevišķi labs tonis savus pašu baļķus stūķēt acīs citiem..
Re: Lions

varbūt tev Panorāma iebarojusi, ka nelietīgie irākieši uzbruka Amerikai, un nevis otrādi..?

ja nebūtu šī (un citu - tikpat netaisnīgu karu), tad tie šahīdi nemaz nebūtu tik izplatīta parādība...
Re: Jona

go is esi saaskaitījusi kopā ar zirgiem ,bet aiz vienādības zīmes nez kādēļ esi uzrakstījusi vārdu "ēzeļi".
salīdzinājums par tavu izšķirspēju, atvaino.

manis citētais - īss , konspektīvs islama rašanās un mācības apraksts.
tevis citētais - mācība par attieksmi pret citām reliģijām un uzskatiem .
Re: Jona

mūsu priesteri ir mūsu priesteri, tā ka piebremzē klavieri!
Re: Pēcis

Kas attiecas uz izcelšanās aprakstu, tas varbūt daudzmaz arī atbilst, bet ir jau arī vērtējums... un viennozīmīgi negatīvs, kā lasu.

Savas klavieres varbūt piebremzējiet paši, jo esat nonākuši pilnīgā pretrunā paši ar savas konfesijas pamatdokumentiem.
Re: Pēcis

"...Pagātnes un tagadnes vajāšanām, kas vērstas pret jūdiem un musulmaņiem, ir sātaniska izcelsme. Dievs nekad mūs nav nošķīris. Visi tie, kas praktizē reliģiju, Dievam ir vienlīdz mīļi. Nepietiek ar piederību Romas katoļu vai ortodoksālajai Baznīcai, lai būtu pestīts. Tie, kas nepieder šīm Baznīcām, nav mazākas Dieva radības, kas veidotas pēc Viņa tēla. Pestīšana ir apsolīta visiem, kas paklausa Dieva baušļiem. Jēzus tika sists Krustā par visu cilvēci. No tā, kurš ir daudz saņēmis, Dievs prasīs vairāk. Tas ir īpašais kristieša esamībā. Tā nav privilēģija, bet papildu pienākums no viņu puses.
Kad viss ir pateikts, Dievs ir vienīgais Tiesnesis; Viņš ir Mīlestība, un Viņš tiesās pēc Mīlestības, kuru cilvēki ir parādījuši uz zemes."

/Vassula, Žaks Neirinks, "Vassulas mīkla"/
šis ir Dieva vārds, un nevis kāda priestera patvaļa & gānīšanās...
Re: Lions

Irāka gan Amerikai neuzbruka, amerikāņiem gribējās Irākas naftu, tāpēc izdomāja pasaku par masu iznicināšanas ieročiem. Neteikšu, ka amerikāņi ir eņģeļi, bet Huseins tomēr bija tirāns un slepkava-Fallūdžas ciematā ar indīgu gāzi nogalināja kurdus, arī sievietes un bērnus tāpēc man Huseina -tāda mazā Staļina-Hitlera nemaz nav žēl. Slikts ir karš, bet slikta ir arī tirāna un slepkavas valdīšana.

Afganistānai gan uzbruka tāpēc, ka tā atteicās izdot bin Ladenu, ko viņš izdarīja, to visi zin. Sliktākais ir tas, ka bin Ladenu nenoķēra un tagad paši nezin, kā ar godu aiziet.

Var jau ilgi un plaši strīdēties par to, kurš vainīgs pie kara, es nešaubos, ka amerikāņi ir tādi paši nelieši, kā visas lielvalstis. Valdība ir naftas magnātu un ieroču tirgotāju lobiju ietekmē, tāpēc arī rīko karus visā pasaulē, beti visas lielvalstis to vienmēr ir darījušas.

Tomēr teikšu, kā ir, lai cik skaista ir musulmaņu arhitektūra un tēlotājmāksla, lai cik ļoti man patīk Širāzī un Haijama dzeja un "Tūkstoš un vienas nakts pasakas" es negribu, lai islāms nostiprinātos Eiropā, jo īpaši Latvijā. Ar visām citām reliģijām var sadzīvot, bet, kur parādās muslmaņi, tur vienmēr sākas konflikti, jo viņi neakceptē to, ka arī citiem var būt savādāki uzskati. Ja musulmanis atmet islāmu, katram musulmanim ir tiesības viņu nogalināt, paša ģimene no vņa novēršas. Musulmaņu vīrietis drīkst precēt kristieti vai ebrejieti, bet musulmaņu meitenei nav tiesību iziet par vīru pie nemusulmaņa. Vācu prese nemtiīgi raksta par turku "goda slepkavībām" Turki nogalina savas meitas un māsas par to, ka tās grib iet par sievām pie vāciešiem.

Musulmaņi uzstāj, lai viņu sievas nēsātu parandžas staigājot pa Eiropas pilsētām, bet vai esi mēģinājusi pastaigāt bikini stingrā režīma musulmaņu valstīs? Es nerunāju par Turciju, Libānu, Ēģipti, Indonēziju vai MAroku. Protams, ka neesi, citādi pie interneta vairs nesēdētu.

Irānā pakar par "bezdievības sludināšanu," t.i.par mullu teiktā apšaubīšanu, Afganistānā un Somālijā nomētā ar akmeņiem līdz nāvei sievietes, kuras pārkāpj laulību.

Vienīgais pozitīvais, ko es islāmā redzu-aizliegums lietot alkoholu, taču par narkotikām nekas nav teikts, jo Muhameda laikā tās vēl nepazina. Tāpēc teokrātiskajā Irānā tauta nopīpējas opiju un hašišu. Ja netici"Panorāmai," palasi irāņu rakstnieka Sādega Heijādata stāstu krājumu "Aklā pūce." Tur pārliecinoši aprakstīts opija smēķēšanas posts Irānā jau pagājušā gadsimta 30.gados. Gluži kā pie mums alkoholisms.Tur parādīts, arī cik šaušalīgi beztiesīgas Irānā ir sievietes.
Re:Jona

Delperiādes jaunā sērija?
Re: Lions

Nu es jau arī saku, ka viņi aizkavējušies apmēram Mozus laikos. Kad bija jau labie likumi doti, bet paralēli tika pieļautas arī tīrās zvērības (no mūsdienu skatupunkta).
Re: Pēcis

Tu jau pats savas konfesijas katehismu ar Delperu jauc? :)

Baznīcas attiecības ar musulmaņiem. "Pestīšanas plāns tāpat aptver arī tos, kas atzīst Radītāju, un vispirms tie ir musulmaņi, kuri uzskata, ka apliecina Ābrahama ticību, un kopā ar mums pielūdz vienīgo, žēlsirdīgo Dievu, kas tiesās cilvēkus Pēdējā dienā." [334]
843
28
856
Baznīca atzīst Dieva meklējumus citās reliģijās, pat ja tie vēl joprojām noris "pustumsā un tēlos". Kaut arī Dievs vēl nav iepazīts, tomēr Viņš ir tuvu, tādēļ, ka tieši Viņš dod visiem dzīvību, garu un visu, un tādēļ, ka Viņš vēlas, lai visi cilvēki būtu pestīti. Tādējādi Baznīca uzskata, ka viss labais un patiesais reliģijās ir kā sagatavošana Evaņģēlijam "un ka to dod Tas, kas apgaismo katru cilvēku, lai visbeidzot viņam būtu dzīvība". [336]
/no katoļu katehisma/
Re: Lions

Islāma traktējums patiešām ir vienpusējs un subjektīvs, rakstīts ar mērķi, lai katoļus negatīvi noskaņotu pret islāmu. Ir jau arī islāma kultūrā daudz humāna un skaista, gluži kā jebkuras tautas kultūrā, taču manās acīs jebkura reliģija ir slikta, jo ļauj manipulēt ar cilvēku, vienalga, vai šo manipulatoru sauc priesteris, pops, mulla, guru vai rabīns.

Islāms manās acīs tomēr ir sliktākais no visiem jo musulmaņi šodien ir vienīgie, kuri gatavi uzspiest savu pārliecību ar ieročiem rokās.
Re: Lions

/... musulmaņi šodien ir vienīgie, kuri gatavi uzspiest savu pārliecību ar ieročiem rokās./c/

Diemžēl, to pašu Irākas masu slaktiņu uzsāka formālie "kristieši" - Dž.Bušs ir kristietis joprojām un nekādu īpašu nosodījumu no baznīcas puses vismaz es nezinu...

un, lai cik tas būtu nepatīkami, daudzu muslimu acīs tagad izskatās, ka viņu zemē iebruka slepkavas - kristieši... :(
tādējādi es nemaz nebrīnos par uzbrukumiem turienes kristiešiem ... nu ko tad var gribēt? esmu joprojām sašutusi, ka neesam skaidri norobežojušies no tā visa!
Re: Lions

nē ,ta tā izskatās tikai citējot te, mana vaina. kāpēc- augstāk jau paskaidroju.

kas attiecas tēvu Andreju, viņš mums bija brīnišķigs un izcils priesteris un teologs , par ko izcieta 10 gadus padomju nāves nometnēs . un izcils ir arī viņa sarakstītais Katehisms , skaidras definīcijas, lieliska valoda , īsts Evaņģelija "Jā un nē".:)
pielikumā - ir īsi apraksti par visām pasaules reliģijām un mācībām , sākot no jūdaisma , beidzot ar New Age un Ciānas gudrajiem - kodolīgi un analītiski apraksti, uzsverot galveno mācību saturā.
Re: Lions

asumi rodas , ja kāds sāk skaitīt govis un analizēt personības, cēloņus sajaucot sekām , un tamlīdzīgi.
šeit - asumam ir reāls pamats- islama mācībā ir ielikts aicinājums uz vardarbību. varbūt atceries , kadu pīli izpūta BBC musulmaņu pasaulē no Benedikta VI Rēgenburgas universitātē teiktās uzrunas-un tieši par to pašu .
ieskatam :
http://storico.radiovaticana.org/let/storico/2006-09/94893_pavesta_tiksanas_ar_kulturas_un_zinatnes_parstavjiem_regensburgas_universitate.html<\/a>
Re: Lions

Džordžs Bušs ir jezuīta cienīgs reliģiozā liekuļa paraugs. Savu jaunību viņš pavadīja pa krogiem dzerdams, kamēr viņa vienaudzī lēja asinis Vjetnamā. Iepriekšējās ASV prezidenta vēlēšanās, ASV prese rakstīja, ka studiju gados šis esot bijis kādas sātanistu sektas "Crain and Bones" (Galvaskauss un kauli) loceklis, citi gan apgalvo, ka "Crain and Bones" neesot nekādi sātanisti, bet parasts izvirtuļu klubiņš, kur sapulcējas bagāti jaunieši un dzerdami, zāli pīpēdami, nododas grupveida seksa orģijām. lai vai kas viņi nebūtu, tas daiļrunīgi atmasko Buša jaunākā šī "krusta karotāja" personību.


Lai cik ļoti man nepatīk reliģija, tomēr man jāatzīst, ka amerikāņi nespiež irākiešus pieņemt kristietību, kamēr dzīvot musulmaņu vidē un nebūt musulmanim, tā ir dzīve nemitīgā izolācijā, faktiskā beztiesībā un pat bailēs par savu dzīvību. Arī pāvests Irākas karu nosodīja.
Re: Pēcim

Nu, bikiņ tu kopā ar savu Pavlovski grāvī iebrauci. Varbūt viņš bij labs cilvēks, bet Korānu lasījis nebij. Tu arī laikam ne. Izlasi, iesaku.
Es lasīju.
Korānā par Paradīzi teikts, ka tā ir ēnains dārziņs strauta malā. Un nebeidzamas dzīres. Varbūt tas var izslāpušu beduīnu ieinteresēt, mani ne.
Viss pārējais (hūrijas, jaunekļi,utt) ir priesteru izdomājumi un leģendas.
Arī priesteru kārta viņiem ir - mullas. Un Imams nebūt nav laicīgs draudzes priekšnieks, bet augstākais garīdznieks , kaut kas līdzīgs bīskapam. Un imamam OBLIGāTI jābūt ar augstāko teoloģisko izglītību. Utt utt utt
Re: juju

labāk Evaņģēliju parlasi, brāl , ar atvērtu sirdi. un lai tevi svētī pats mūsu Kungs Jēzus Kristus!:)
Re: juju

Iisteniibaa jau Koraanaa ir aizliegumums apreibinaaties. Par to, kaadaa veidaa apreibinaaties, nekas nav tikts. Logiski domaajot, tas attiecas gan uz alkoholu, gan narkotikaam. Tikai glupie islamticiigie analfabeeti to nav lasiijushi, mullas vinjiem to nav skaidrojushi, un, luuk, rezultaats - alkoholu aizliedz, narkotikas lieto.

Tas pats attieciibaa uz sievieshu apgraiziishanu. Izgliiots islama teologs ar putaam uz luupaam skaidros, ka taa ir barbariska afrikaanju tautas parazha, kam nav nekaada sakara ar religjiju un peec Koraana un islama uzskatiem taa ir njirgaashanaas par sievieti, sievietespazemoshana, kas nav pieljaujama.

Koraanam ir taa pati nelaime, kas citiem sveetajiem rakstiem - laika gaitaa radushaas paarrakstiishaas kljuudas, veesturiski un nacionaali izveidojushaas interpretaacijas tradiicijas. Meerenais atradiis tur attaisnojumu miilestiibai un miermiiliibai, radikaalis - sveetajam karam.

Veelreiz iesaku filmu "Inside the Koran". Visiem skatiities, kas grib objektiivu, patiesu, daudzpusiigu informaaciju par islamu dazhaadaas pasaules malaas, par visiem virzieniem, graamatas tapshanu utt. Vienaa iisaa filmaa ir leerums informaacijas.
Re:

Par ko srīds,
3 ābramiskās reliģijas kuras ir celušās no ābraāma ir radniecīgas savā starpā.

No jūdaisma ir atšķēlusies pareizticība, islāms, vēlāk no pareizticības atšķēlās katolicisms.
Vēlāk vēl atšķēlās pareizticīgie vecticībnieki un protestanti.

Dažos novirzienos jūdaisms ir tīrākā citos apslēptākā veidā bet jūs esat un paliekat radiņi.
Re:Pēcis

Evaņģēliju pārlasu regulāri.
Bet bija izdevība, aizņēmos un arī Korānu izlasīju. Ļoti uzmanīgi. Kopējās izglītības labad.
Re:Pēcis

2 Autors: Correze
Datums: 11.01.10. 01:58

Pravietis (Korānā) ir teicis:

Vīnā ir nedaudz labuma un liels ļaunums.
--------------------------------------------------------------------------------------
VISS !!!

Un sieviešu apgraizīšana Korānā vispār nav apskatīta.

Kaut vai tāpēc, ka arābiem tādas tradīcijas nav un nav bijis. Un Muhamedam par to nebij ne jausmas.
Tā tradīcija ir dažām ciltīm ( ne arābu izcelsmes) tālu no Mekas.
Re:Pēcis

A man gan patika raksts ! Paldies,Pēci ! Tā kā lielākā daļa vienkāršo ļaužu Latvijā neko nezina par islamu,tad šeit īsi,vienkārši tas arī paskaidrots.

Nesen skatījos čečenu teroristu lapu kavkazcenter. Tur modžahedi gan paskaidro,ka karš ir allaham tīkams un ir par vairāk vērts nekā lūgšana.Tātad- karot esot pats cēlākais,ko tu varot darīt lai patiktu allaham.

Atceros,lasīju,ka Muhameds esot laupījis tuksneša karavānas,jo esot bijusi vajadzīga nauda. Diez vai es ticētu Jēzum,ja Viņš būtu bijis tuksneša laupītājs.

Islams ir un paliek asinskāra agresīva un bīstama reliģija !
Viduslaiku krustneši tad jau izskatās tādi forši džeki salīdzinot ar islama slepkavniekiem.Nuja,no vilka bēga,uz lāci uzskrēja !

Vatikāna flirtēšana ar islamu ir tikai diplomātiska stratēģija un liekulība. Pāvestam gan vajadzētu norobežoties,bet mīļā miera labad austrumos viņš iet ar tiem uz kompromisu.
Re:Pēcis

Un ko es teicu? Lasiit proti? Skaidrs, ka par sievieshu apgraiziishanu Koraanaa nekaa nav, un taa nav araabu tradiicija. Vispirms izlasi un tad komentee.
Re: citādi domājošais

/Viduslaiku krustneši tad jau izskatās tādi forši džeki salīdzinot ar islama slepkavniekiem/c/


mana cieņa pret tevi kā kristieti sāk gaist.... vai nu esi gaužām zaļš kadrs, vai arī - tā nav kristietība, ko tu tagad nes, bet tieši tas pats 'asinskārums, agresivitāte un bīstamība' , ko nule islamam pierakstīji.


Cilvēcinam, kas tādiem pa kājām netīši pagadījies, ir gaužām vienalga, kā nu kurš slepkavnieks nosaucies un tieši kādā veidā šo tagad nomušīt taisās! un ja tev liekas, ka islamā tomēr zvērību vairāk, tad palasi ziņās, kā USAs zoļļi ar saviem gūstekņiem izdarījās...
nupat nupat, pavisam vēl nesen... "kristieši", saproties...
Re: Jona

Nu ko tad amerikāņi tādu tur darīja ar gūstekņiem? Galvas cirta nost? ar akmeņiem nomētāja? Piesēja spridzekli un uzspēra gaisā? Vismaz kādu locekli nošķibīja?

Padomā mazliet pirms raksti.
jonam

tas,ko izdarīja ASV zoļļi nenotika allaha vai Kristus vārdā. Ja tu paskaties kavkazcenter video,tad radikālies islamisti ikreiz kad noslapkavo cilvēku kliedz '' allah akbar!''(allahs ir varens). Tie īstenībā slepkavo Dieva vārdā ! Tie īstenībā apgalvo,ka slepkavot Dieva vārdā ir ok ! Viņi apgalvo,ka slepkavošanu atbalsta Dievs !

Tas jau nav vairs krimināls,ko dara ASV ar ieslodzītajiem,bet jau apzināts sātanisms valsts ideoloģiskajā mērogā,līdzīgi kā fašisms un komunisms ! Jūti atšķirību !
Re: par gūstekņiem

http://www.delfi.lv/news/world/other/article.php?id=15465543<\/a> – ANO par Gazas sektora postu

http://www.delfi.lv/archive/article.phpid=15448273&ndate=1157490000&categoryID=605<\/a> – Buša meli par nelegālajiem Cietumiem

http://www.delfi.lv/news/world/accidents/article.php?id=15733092<\/a> http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=15396251&ndate=1156971600&categoryID=605<\/a> – ANO nosoda Izraēlu par kasešbumbu lietošanu Libānā

http://www.apollo.lv/portal/articles/17386<\/a> - Hanss Blikss: Irākas karš ir sliktāks par Sadāmu

http://www.apollo.lv/portal/articles/10783<\/a> - Pētījums: Irākas karš bijusi stratēģiska kļūda

http://www.delfi.lv/news/world/shock/article.php?id=12391456<\/a> – ASV karavīru zvērības

http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=12740668&ndate=1131487200&categoryID=605&com=1&s=1&no=20<\/a> – baltā fosfora lietošana Irākā

http://www.delfi.lv/news/world/other/article.php?id=13364931<\/a> – Irākā ik mēnesi iet bojā 3000-4000 irākiešu.

http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=14276468&ndate=1145998800&categoryID=605<\/a> - ASV fiziķi vēstulē Bušam lūdz neuzbrukt Irānai

un varētu ielikt vēl 10reiz vairāk, tak nevar jau cilvim visu ar reizi mutē ielikt, ja pats ziņas nelasa..
Re: citādi domājošais

/ Tie īstenībā slepkavo Dieva vārdā ! Jūti atšķirību !/c/


Jūtu, kā nu ne... bet tu VecoD esi lasījis? kur ARĪ ir tieša Dieva pavēle iet un iekarot un nevienu nesaudzēt, mm?
es tak jau kuro reizi saku, ka islams ir lielā mērā VD laikmeta reliģija.PS.
Jonai - siev. dz.
Re: citādi domājošais

/tas,ko izdarīja ASV zoļļi nenotika allaha vai Kristus vārdā./c/


Nus, Bušs gan pamanījās piekabināt savai Irākas iekarošanas vīzijai tieši Dieva Paša aicinājumu, kā tīri labi to atceros...
jonam

islams ir lielā mērā VD laikmeta reliģija.
--------------------------------------------------

Es neesmu islama eksperts,bet cik man zināms islams nav VD laikmeta reliģija. Tas ir Vecās un Jaunās derības hibrīds,vai aizvietotājs. Tajā darbojas Vecās un Jaunās Derības atsevišķi personāži,bet kopumā tas ir šo derību viltojums,klonēts hibrīds,kas cenšas aizstāt šīs abas derības ar ko citu- '' labāku''.
Re: Jona

Jautājums bija tieši par gūstekņiem. Ko tad amīši tik briesmīgu gūstekņiem dara, kam islamistu nevainīgās spēlītes pat tuvumā nestāv? Neaizsedzies ar linkiem, atbildi vien pati.
Re: par gūstekņiem

kas, tev viss ar karotīti jāiebaro, lasi tak pats arī! pārrakstīt te ziņas, vai zini, nav diez kads prāta darbs!

ASV karavīri pornolapā izvieto izkropļotu irākiešu attēlus

www.DELFI.lv
29. septembris 2005 15:10


ASV militārpersonas trešdien sāka izmeklēt informāciju par to, ka Irākā dienējošie ASV karavīri kādā Floridā izveidotā interneta lapā ievieto šausminošas nogalinātu irākiešu fotogrāfijas, arī tādas, kurās redzamas izšķaidītu cilvēku ķermeņu daļas, lai tādējādi piekļūtu pornogrāfisko attēlu maksas arhīvam, raksta ārvalstu prese.

Fotogrāfijas ir saniknojušas arābu un musulmaņu aizstāvības grupas ASV un likušas cilvēktiesību organizācijām sākt interesēties, vai tas nav arī Ženēvas konvencijas pārkāpums, raksta izdevums “The Independent”. Tiek paredzēts, ka šī būs kārtējā šokējošais apkaunojums Amerikas Savienotajām Valstīm un to armijai, jo oficiālajos paziņojumos tā sludina, ka rīkojas tikai un vienīgi vienkāršo irākiešu interesēs.

Dažas no bildēm papildina arī īpaši rasistiski komentāri no karavīriem, kuri tās ir ievietojuši. “Tā vajadzētu izskatīties katram irākietim,” rakstīts pie kāda attēla, kurā redzamas cilvēka līķis, no kura veļas ārā smadzenes un iekšējie orgāni. Vēl kādā attēlā redzami seši smaidīgi ASV karavīri, pie kuru kājām guļ apdeguša cilvēka mirstīgas atliekas, un pie fotogrāfijas pierakstīts – “Cepts irākietis”.
Interneta lapā tiek piedāvāta arī atrakcija uzminēt, kura ķermeņa daļa redzama attēlā. Interneta lapas īpašnieks Kriss Vilsons īpaši nekaunas par savu rīcību. Viņš stāsta, ka šī lapa, kurā apmeklētāji parasti ievieto attēlus ar savām sievām vai draudzenēm erotiskās pozās, tagad kļuvis īpaši populārs ASV karavīru vidū.
Aptuveni pirms gada, kad sāka pienākt sūdzības, ka karavīri Irākā un Afganistānā nevar iegūt kredītkartes un izmantot tās norēķiniem par pornoattēliem, Vilsons piekrita pieņemt norēķinus arī šādu šausminošu attēlu veidā. Šīs fotogrāfijas, atšķirībā no pornoattēliem, ir pieejamas jebkuram interneta lapas apmeklētājam bez maksas.
Vilsona interneta lapa ir reģistrēta Nīderlandē, tāpēc viņu neskar ASV likumi. Turklāt viņš ir paziņojis, ka nav militārpersona, tāpēc uz viņu noteikumi neattiecas.
Re: jonam

Interesanti ko jona darītu ar teroristiem? Ko tad amerikāņiem vajadzēja darīt? Gaidīt,ka Huseins uztaisīs ātombumbu un metīs uz ASV? Irāna jau to taisa ! Tas ir tikai laika jautājums.
Tiem idiotiem pašnāvniekiem jau prāta pietiks. Irānas prezidents šodien saka to pašu ko savā laikā Huseins. Pirmo bumbu viņš metīs uz Izraēlu,bet nākošo un ASV.Viņa sapnis ir tas pats kas Huseina ''sapnis''- noslīcināt visus izraēliešus jūrā ! Viņi to saka atklāti,neslēpjot un allahs atkal to atbalstot !?..

Bībele saka,ka Izraēls ir Dieva tauta un visa šī islamistu trakošana ir nekas vairāk kā trakošana pret Bībeles Dievu !
Re: citādi domājošais

Tu neatbildēji uz jautājumu - tad ir vai nav VD tiešas Dieva pavēles iet un iekarot un nogalināt?
Re: jonam

izlasīju par ''cepto irākieti''. Nu skaidris ka '' acs pret aci,zobs pret zobu''. Gan jau irākieši pretī ''uzceps'' arī pāris amerikāņus. Tā tas turpināsies. Ko darīt mums,kristiešiem?

Kādu pozīciju ieņemt? Jēzus ir Miera Ķēniņš.Viņš teica: '' Mana Valstība nav no šīs pasaules". Tomēr mēs kristieši dzīvojam pasaulē( lasi ļaunajā pasaulē). Mēs varam nedarīt neko.Izlikties,ka tas uz mums neattiecas- lai tā pasaule karo un iet bojā...

Kāds teica,lai ļaunums izplatītos,labiem cilvēkiem neko nevajadzētu darīt !...

Otra galējība ir kristiešiem saplūst ar pasaules procesiem un piedalīties karos un ''atriebībās''.

Varbūt jona mums var ieteikt- cik tālu kristieši var iet un kādu dalību ņemt šajā civilizāciju sadursmē?!
Re: citādi domājošais

vai tad tev nav zināms, ka izraēlai JAU SEN ir atombumba?? par tādu Mordehaju Vanunu tad varbūt paguglē?
Un šī valsts nevis tikai draud un lielās (kā tas pamuļķais Ahmedīnidžads vaikāviņtur), bet JAU SEN visnekaunīgākajā veidā terorizē visu pasauli.
kaut vai ar savām mūžīgajām holo-kompensācijāsm vien - it kā šie būtu vienigie un tie lielākie cietēji! un kurš tad kūda vislaik uzbrukt piem. Irānai? Bet tikpat labi un aiz tiem pašiem iemesliem kāds var uzbrukt Izraēlai, kāpēc ne?


Bībeles Israēls NAV mūsdienu izraēlieši, tb slepkavas - cionisti.
Israēls ir Dieva tauta, Dievam paklausīga tauta - tam visprecīzāk un vispilnīgāk atbilst Bībeles un šolaiku Svētie.
, bet piem. vārds Jēzus Kristus cionistiem ir lamuvārds... arī to droši vien nezināji, rādās, tu vispār daudz ko vēl nezini..
Re: citādi domājošais

/Ko darīt mums,kristiešiem?/c/


tieši to, ko Jēzus vēlējis darīt un neko citu! resp., vispirms pašiem ievērot JDerību, pašiem pieaugt ikdienas svētumā un tad - pievest arī citus pie Tēva.

un, vis vis svarīgākais - darīt to tikai un vienīgi mīlestībā, TIKAI UN VIENĪGI.

ja paši jūtam, ka mūsos ir vēl naids uz citu konfesiju brāļiem, uz citticīgajiem, vai vispar - uz jebkuru savādāku cilvēku, tad labāk atstāt evaņģelizāciju tiem kristiešiem, kuriem tā ir no Dieva dota misija. kā Vassulai piem.
Re: citādi domājošais

te jau pacentos reiz iekopēt, kas mums tātad jādara, par jebkādu naida kurināšanu (par kariem ij nerunājot!) tur nav ne vārda.... par ko tml. nav ne vārda arī nevienā citā šodienas atklāsmē..


http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=140073&t=140073<\/a>
Re: jonam

nuja,es te uzstādīju neatdamu jautājumu par kristiešu dalību konfliktos.

Ir divi viedokļi. Pacifisti saka,ka Jēzus bija 100% pacifists. Citi atkal domā,ka ir ok kristietim karot,ja tas karo aizstāvēšanās nolūkā. Jēzus taču neteica virsniekam pamest armiju,bet uzslavēja to par stipro ticību. Abiem viedokļiem ir pamatojums.

Tomēr visā šajā konflikta ar musulmaņiem es domāju,ka

vissliktākais ir tas,ka mums nav NEKĀDAS pozīcijas ! Mēs ''neesam ne ar vieniem,ne otriem''. Vai arī,ka mēs esam pa vidu starp kristīgo un islama kultūru- simpatizējam kā vieniem tā otriem ! Kā kāds teica- kurš atlaidīs man kredītus,tam kalpošu. Kā tāda prostitūta.

Man ir skaidra pozīcija par islamu. Es to varu formulēt un pamatot. Es domāju,ka ir ok aizstāvēt savu zemi arī ar spēku,jo es negribu baznīcu vietā redzēt mošejas.

Kāds te fanoja par to,ka musulmaņi neprasa kredītu procentus,tāpēc esot ''labie''. Es atbildēju- ja uz baznīcu tu varēji neiet ,tad uz mošeju gan tevi vedīs !
Re: jonam

jona,kas ir Vassula ? Neesmu par viņu dzirdējis.
Re: jona

Kāds sakars fotogrāfijām ar ceptiem irākiešiem ar gūstekņiem? Tu gribi teikt, ka viņi tika sagūstīti un tad cepti?
Tad kas gūstekņu turēšanas apstākļos pie amerikāņiemir tik būtiski briesmīgāks nekā pie musulmaņiem?
Re: jonam

Es reiz lidoju uz Izraēlu un lidmašīnā sarunājāmies ar ēbrejiem. Viņi man jautāja: '' Kā jūs domājat- kam pieder Izraēla zeme?'';'' Nu protams,ka ēbrejiem'',es atbildēju. Man tas likās pats par sevi saprotams,bet ēbrejiete tūlīt sauca par visu lidmašīnu,ka esot atradusi kādu,kurš mīlot ēbrejus ! Ap manu krēslu sastājās kāds bariņš ēbreju un es tiem skaidroju,ka esmu kristietis un lasu Bībeli,kurā ir rakstīts,ka Dievs to zemi piešķīris ēbrejiem uz mūžīgiem laikiem. Tā nav ANO piešķirta,bet paša Dieva- debess un zemes Radītāja piešķirta ! Tā nepieder arābiem,bet ēbrejiem ! Pēc ēbreju reakcijas varēja spriest,ka šādas atzinas no viena '' pagānu kristieša'' nav ļoti bieža parādība.

Kaut arī ēbreji neatzīst vēl pagaidām Jēzu Kristu, viņi tomēr ir Dieva tauta ! Un mums viņi par tādiem jāuzskata,kaut arī Kristus viņiem vēl nav atklāts.
Un nav viņi nekādi slepkavnieki ! Tādi paši ļaudis kā pārējie ! Vienīgais ko viņi vēlas - lai tiem ļauj mierīgi dzīvot ! Bet arābi jau kā tādi traki suņi uzglūn no visām pusēm un domā ka vienīgi viņiem ir tiesības uz to zemi,bet viss notiks tā kā Bībelē rakstīts- tā ir Ēbreju zeme un beigās visa pasaule pret tiem sacelsies un viņi tomēr atzīs Jēzu Kristu un visai pasaulei būs jāatzīst,ka Ēbreji ir Dieva izredzētā tauta !
Re: citādi domājošais

par tiem kariem:
btw, arī tāpēc ļoti ļoti svarīgi nenicināt šodienas atklāsmes (kā tas Bībelē arī piekodināts), jo, loģiski, ka galiliešiem nevajadzēja iedziļināties mūsu pasaules problēmās, nu priekš kam gan?
īpaši, ja Sv.Gars ir pilnībā spējīgs apgaismot par visu tieši īstajā laikā :)

vislabāk būtu patiešām kā Kalna runā prasīts - pagriezt to otru vaigu, ar to pašu visas ciešanas nekurnot uzņemoties... bet, protams, ja aizstāvēsim sevi no tieša nepārprotama uzbrukuma, tas vēl nebūs nekāds nāves grēks.


šajā muslimu jautajumā kā apr nelaimi ir tā, ka pilnīgi viss apgriezts kājām gaisā, un tie reālie iebrucēji izrādījušies esam mēs, no kristīgās nometnes. Visu cieņu Jānim Pāvilam II, kurš patiesām iestājās PRET karu - ne velti Jēzus viņu arī sauc par Savu pāvestu (sc!)!
no Racingera gan neesmu dzirdējusi neko, izņemot vispārēju ļurināšanu.. mūsu, protestantu, nostāja savukārt vispār bija tāda gļēvulīgi izvairīga, arī neko būtisku PIRMS šī kara sākšanas (kad tas vēl varēja ko mainīt) netik u dzirdējusi... :(
Re: citādi domājošais

Ne, Dieva izredzētie ir pilnīgi visās tautās, un tie ir kristieši. šodienas Izraēlu pārvalda cionisti, un viņi nav ne kristieši, ne arī visi ebreji... (par laimi).
paši izraēlas ticīgie, tb ortodoksi no viņiem dabūjuši daudz ciest, arī kristieši tur nepavisam netiek ieredzēti.

bet nu...domā taču kā vēlies, tad jau laiku beigās pats redzēsi, ja no ikdienas ziņām vēl neesi sapratis...
Re: citādi domājošais

par Vassulu te:

http://www.tlig.lv/<\/a>

daudz kas jau pārtulkots latviski, un ir vērts sākt ar videokasešu noskatīšanos, kas arī latviski - (sk. turpat, tikai bik zemāk).
Re: citādi domājošais

te par M.Vanunu , bet vērts pašam pameklēt vēl, netā ir papilnam:

http://www.apollo.lv/portal/news/articles/25075<\/a>tā neko "izredzētie", aha... nelieši un slepkavas, ar sev tik raksturīgo 'rokrakstu' - darbina tad, kad vēji pūš uz kaimiņiem... tfu!
Re: jona

Esmu palasījusi dažādu tautu mitoloģiju. Tā vairs mani neinteresē.
Bet mūžīgie kari gan satrauc. Skaidrs ,ka ne jau amerikņus interesē demokrātija Irakā ,Avganistānā.
Karš ir liels bizness karatehn. ražotājiem ,bankām ,kas valstij aizdod naudu šīs tehnikas iegādei. Par visu maksā tauta - gan naudā,gan graudā ( cilv. dzīvības). Panākt dažādiem līdzekļiem sev vēlamas valdības iecelšanu šais valstīs ,lai varētu saimniekot kā pa savu zemi ,tikai nežēlīgāk.
Pēc Zeitgeist informācijas - šdien varētu iztikt bez kariem - ir citi ietekmes veidi.
Re: Jona

Klau, kā tev kā atklāsmju speciālistei šķiet - kāpēc tomēr Dievs Muhamedam korānu atklāsmēs nodiktēja? Varbūt bija vīlies projektā "Kristus" un kristietības attistībā kā tādā ij Pāvila uzceptajā Trīsvienībā un nolēma piedāvāt kādu vieglāk saprotamu ceļu pie Sevis? :)
Re: Dz.

intereses pēc noskatījos to Zeitgeist - par reliģiju viņiem nav bijis nekādas sajēgas, tas uzreiz skaidrs, bet par pasaules pārvaldīšanu bija ka kulaks uz acs - tas jau principā sen zināms un
, es domāju, jābūt galīgi aklam, lai arī šodienas mūsu mīļajā mazajā Latvijā vēl klaigātu par Neatkarību.
vairāk kā smieklīgi, protams.
Re: Variants

es nemaz ar neesmu pārliecināta, vai tā nu nodiktēja.... augstākais varētu būt, ka daļu nodiktēja (to, kas pa taisno no Jēzus "nospiests"..), bet sev it kā pienākošos Laurus pats braši piedzejoja.
skaidri zinu tikai to, ka viņš ir pašpaaugstinājies elks un kā tāds kritīs vislielākajā nežēlastībā (bet ne ierindas muslimi, kuri, loģiski, nevar pārzināt visas tās debesu 'razborkas').

precīzāk - JAU ir kritis, jo Jēzus JAU ir uzvarējis.


VD jau ir diezgan līdzīgs vispārējais līmenis kā Muhamedam , tāpēc vien nebija nekādas vajadzības cept augšā jaunu reliģiju.... bet nuss, ja tik briesmīgi kārojas pēc VARAS, ka vai acīs cērt... ;/
Re: Jona

Tu mani mazliet apbēdināji - kad kāds grafomāns cep stāstus par kafijas kaitīgumu, kas uzkarsē ģenitālijas, tad tu tici, ka tas nodiktēts no augšas, bet kad neizglītots tuksneša iemītnieks lielā daudzumā porcijām sacer salīdzinoši augstas raudzes pantus, tad tu saki "piedzejoja" :(
Re: Dz.

Redzi, atškīrībā no tevis Zeitgeist radi'tāji ir daudz lasījuši un viņiem ir spēja analizēt,loģiski domāt . Vislabāk Bībeli skaidro itāļu zinātnieki.Domāju -materiālu viņiem netrūkst. Izanalizēta visa bībele - sākot ar - pirmā dienā gaisma radās....No kurienes gaisma ,ja saule ,mēness ,zvaigznes radās vēlāk utt.
Zinātne un reliģija ir nesavienojamas lietas. Reliģija prasa tikai ticēt - jo lielāks brīnums, mistika- jo vairāk jātic.Un viss. Neko nedrīkst apšaubīt. Agrāk par to bija inkvizīcija ,sārts. Senos laikos un vidusl. katolicisms pat aizliedza bībeli tulkot- par to draudēja nāves sods. Tikai protestanti sāka tulkot bībeli vietējās valodās. Kā rāda pieredze - ticīgie nemaz tā nekāro to lasīt. Lietuvā vēl šodien radīts aizliegto grāmatu saraksts...bet Skandināvijā baznīcās notiek koncerti,ierīko kafejnīcas ,dažas baznīcas pat pārvērstas par dzīvojamām mājām.
Re: Variants

tāpēc, ka Dievam nevar būt pretrunu principā.
tātad - vai nu , - vai nu.
Marija Valtorta nekādi nav grafomāns (tas fiziski nemaz nav iespējams), viņa ir vispusīgi pārbaudīta un arī teologu atzīta (un par to kafiju, ja kas, visu praktiski to pašu apliecina šodienas uzturzinātne).


par tiem augstas raudzes dzejas pantiem es nemaz nesaku, ka piedzejoja - to es saku par viņa pašpaaugstināšanos.
tml. gadījumi jau Bībelē tikuši aprakstīti - reps., kad Dievs svētības gan saņem, bet tad nenoturas un krīt nevājā lepnībā utt. utt.
variants

nu tu salīdzināji! tipa, mūsu cēlos izlūkus ar viņu derdzīgajiem spiegiem!!!
Re: Dz.

jā, bet atšķirībā atkal no zeitgeist, esmu Jēzu personiski piedzīvojusi. kā arī - Viņš mani ir dziedinājis. izrietoši - nekādi ateistu pūliņi manu ticību iedragāt gluži vnk NAV SPĒJĪGI :))

tas būtu tapat kā aklais pēkšņi sāktu man borēt, ka ārā nav diena, bet melna nakts ;)
Re: Jona

tā neko "izredzētie", aha... nelieši un slepkavas, ar sev tik raksturīgo 'rokrakstu' - darbina tad, kad vēji pūš uz kaimiņiem... tfu!
--------------------------------------------------------------------------------------

Tu to par ēbrejiem?

Tu pārmeti man,ka es nosodot muslimus....mums jāmīl visi u.tt...
Kāpēc tad tu te spļauj uz ēbrejiem?

Tad jau mīli visus- arī ēbrejus !
kas interesanti...

"kad Dievs svētības gan saņem, bet tad nenoturas un krīt nevājā lepnībā utt. utt."(c)

sanāk, ka tas kungs nemaz tā nelasa dvēselēs kā atvērtās grāmatās un svētības dod visādiem to necienīgiem ļautiņiem!
nu jā, un tad tam paliek žēl, ka šitā nolohojies ij saskumst savā sirdī! kā pirms tā saucamajiem grēku plūdiem!
Re:

Es domāju, ka Pēcis ir labs, godīgs katolis, kurš labi pārzina savas ticības pamatus

priesteris Pavlovskis ir atklāsmes pārzinātājs, apguvis teoloģiju, un māca cilvēkus
atbilstoši tai

Par šo rakstu:

Visumā var uzzināt šādus tādus pamatus. Pārējie, kā redzu konstatē kļūdas
Tad nu tā, priesteris Pavlovskis to rakstīja laikā, kad cilvēkiem vēl bija maza informācija, nebija citu grāmatu, Padomju laika attieksme pret reliģijām kā zināms - noliegt, apmelot, atrast visādus pamatus , lai noliegtu
Arī priesterim Pavlovskim nebija vajadzīgās literarūras

Mūsdienās var lasīt

L. G. Taivans, E. Taivāne ""Reliģiju vēsture""

Šo grāmatu droši vari izmantot apoloģētikai ( ticības aizstāvībai, vai vienkārši aprakstam), apraksti īsi, manuprāt pietiekoši īsi un skaidri ( vismaz islams jau nav tik sarežgīta reliģija)
mūsdienu globalīzētajā pasaulē vari to nopirkt
izdevniecība Raka kaut kur centrā

Tad vēl lasa Klīve '"Ticības ceļos"'
Tad var lasīt A. Mūrnieka "" Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē"" ( to iesaku ateistiem, protams arī citas) - kā veidojās kultūras, arī kāds tur ir reliģijas iespaids)


Taivans ir profesionāls ismanologs, kurš apmeklē katoļu baznīcu
Klīve šķiet luterānis ( varbūt), studējis reliģioloģiju
A.Mūrnieks arī atzīst , ka tieši Kristus nesis atklāsmi, grāmata objektīvs, neitrāls pētījums

Mūsdienās priesteri lasa šīs grāmatas ( un , ja nevēlas būt reliģiologi pie tā arī paliek, es domāju, jo arī tas ir daudz)


Vai jālasa korāns?
Šie pētnieki ir profesionāli autori, un jo sevišķi ,ja vēlas šauri studēt reliģiju, tad lasa visu, kas ar to saistīts

Bet mēs to varam apgūt pēc šo speciālistu īsiem materiāliem

Man pazīstot kristīgo ticību, aŗi iepazīsties ar šīm grāmatām rodas pilnīgs priekšstats , kas pamato manas ticības izvēli
Tā'deļ nav jālasa korāns, izņemot, ja ir kāda kulturāla, vēsturiska, reliģiska, profesināla, islamā specializ'ta dialoga interese, varbūt pat zinātniskā līmenī, tāpat, lai zina'tniski izpētītu, lai raksturotu nespeciālistiem


Par 2. Vat. koncilu
Pavlovskis ir vecs priesteris ( miris), kurš labi nepārzināja koncilu, Viņa māčiba ir aytentiska, taču bez papildus koncila mūsdienu skatiena. Par koncilu informāčija ir mūsdienās
Re: citādi domājošais

man tur bija SKAIDRS links, par kuriem tieši ebrejiem es to domāju - PĀRPRAST tur varēja ja nu vienīgi tīšuprāt!

zini, ja tu vēlreiz kko tikpat nejēdzīgu..... pārtraukšu vnk atbildēt.

nav vērts tērēt laiku ar tādu, kurš pat sarunbiedra dzimumu, pat pēc skaidras norādes, nav spējis iegaumēt.
Re: Jona

Pašlaik skatos Vassulas liecību. Izskatās,ka viņu pieņem dažas draudzes latvijā.

Izskatās,ka viņa tomēr ir viltus praviete. Īstu pravieti tu nekad neredzēsi starp budistiem!

Īstu pravieti īsti budisti tikai ienīdīs un neko vairāk ! Bet šai budisti pat dod godarakstus !

Izskatās pēc pievilšanas !!! Sorry,jona !
Re: citādi domājošais

/Tad jau mīli visus- arī ēbrejus !/c/varbūt tad pašu sātana k-gu arī pie viena?


"... Pēc Vanunu rīcībā esošās informācijas, reaktors Dimonā strādā tikai tajā laikā, kad vēji pūš Jordānijas virzienā. ..."
Re: citādi domājošais

/Īstu pravieti tu nekad neredzēsi starp budistiem!/c/

Tu jau mani sāc nogurdināt... ja nezināji, Sv.Garam nav problēmu uzrunāt nevienu, - ne Saulu, ne budistu, ne komunistu, ne ateistu!
21 Tad Viņš man sacīja: dodies ceļā, jo Es sūtīšu tevi tālās pagānu zemēs!"
/Ap.d.22/
Re: Jona

kāpēc tomēr Dievs Muhamedam korānu atklāsmēs nodiktēja? Varbūt bija vīlies projektā "Kristus" un kristietības attistībā kā tādā ij Pāvila uzceptajā Trīsvienībā un nolēma piedāvāt kādu vieglāk saprotamu ceļu pie Sevis? :)
------------------------------------------------------------------------------------------

nu tas nebija īstais Dievs,bet tas dievs,kurš paslēpa ragus,nagus un asti,kad nāca pie Muhameda.
Re: Jona

Svētajam Garam IR problēma uzrunāt citas reliģijas ! Jēzus teica ; '' Es esmu durvis! Ja kāds citur kāpj iekšā,ir zaglis un laupītājs!''

Redzi,vienīgi Jēzus ir Durvis un ne buda un kas cits ! Svētais Gars darbojas TIKAI caur Jēzus Kristus Personu !
Re:dz

bībeli netulkoja, jo uzskatīja senās valodas par īpašām
Lutera laikā radās
iespēja iespiest grāmatas, ko pirms tam pavairoja mūki pārrakstot

Baznīcas uzdevums bija saglabāt ticību autentisku un to arī mācīt

Mācibas pamati Sv. Rakstos un tradīcijā, pie kā pieturas katoļi, un kā redzi viņi arī pēc Lutera saglabā uzticību savai reliģijai

Svētos Rakstus lasu katru dienu, izlasītais pants - lūgšanas pamats , man tā

Baznīca katru misi lasa Sv, Rakstus

Teologi apgūst ekse''gezi un arī visu dogmu pamatotību rakstos un tradīcijā

ticība un zinātne savienojuma
Balstīšanās ticībā, jo iet runa par atklāsmi praviešiem un Jēzū, ko saglabāja apustuļi
Tic;iba un prāts nav prerunā
Re: citādi domājošais

/Svētais Gars darbojas TIKAI caur Jēzus Kristus Personu !/c/bērniņ.... varbūt ej tomēr un papriekšu tos Rakstus kārtīgi IZLASI, ja gribas spriedelēt?

ja tavuprāt, caur Saviem praviešiem Jēzus un Sv.Gars ne-darbojas, tad man vairs pat naff ko piebilst....
Re: Jona

Kur var modernajās uzturzinātnēs par kafijas kaitīgo ietekmi uz ģenitālijām palasīt? Man neizdevās atrast.

Par Muhamedu - es šoreiz ne par pašpaaugstināšanos, bet par infu, kas caur viņu tika iesūtīta (tu tās par svētībām nosauci, ja es pareizi sapratu)!
Re: Jona

Ak, jā, es jau te stāstīju, kā Akslēpijs Epidaurā man plecu izdziedināja. Un ko nu, Olimpa dieviem jāpievēršas, jo plecs nesāp joprojām?
Re: citādi domājošais

te tev ierosmei, kā Dieva Gars darbojās jau VD laikos, un par JEBKURU cilveku, kā nu Viņam kuro reizi vajadzēja:6 Un Tā Kunga Gars nāca pār Simsonu, un viņš saplēsa lauvu, itin kā kazlēnu saplēš, un viņa rokās nebija nekā ...
/Sģ.13/
6 Kad Sauls šos vārdus dzirdēja, tad Dieva Gars nāca pār viņu un viņš iedegās ļoti bargās dusmās.
/1.Sam.11/
6 Un Tā Kunga Gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku.
/1.Sam.10/
13 ... Un, sākot no šīs dienas, Tā Kunga Gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā.
/1.Sam.16/
20 Tad Dieva Gars nāca pār Zaharju, priestera Jojadas dēlu, un viņš nostājās kādā paaugstinājumā tautas priekšā un sacīja: "Tā saka Dievs: kāpēc jūs pārkāpjat Tā Kunga baušļus? Tas nebūs jums par labu! Ar to jūs esat To Kungu atmetuši, un Viņš atmetīs jūs!"
/2.Lk.24/
Re: Jona

Ja tā formāli pieiet lietai - kur ir garantija, ka Dieva Gars un Svētais Gars ir viens un tas pats? Varbūt Fāterim ir ne tādi vien gari azotē?
Re: Variants

Nu? Dievs var iesūtīt infu caur jebkuru, pat caur bērnu, kāpēc gan ne caur Muhamedu?
Ir bijuši diezgan daudzi tādi, kuruiem Dievs kaut ko uzticējis, bet šiem sakāpis galviņā un...


/... kā Akslēpijs Epidaurā man plecu izdziedināja.../c/

zin, palūdz šim vēl kaut ko... parunājies katru dienu lūgšanā... vēl palūdz kadu līdzejošu Zīmi drošības labad :D ;)
Re: citādi domājošais

nu tad arī palieku tas ''bērniņš'' kā tu teici,ja tev nav ko piebilst !
iešu lasīt Rakstus !

bet ja nopietni,tad:

Augstprātība un pievilšana ir tavas māsas ! Viena iet tev pa labo roku,otra tur tevi kreisajā rokā !

Jūs tur esat pievilti ar to Vassulu ! Diemžēl,bet fakts !

Esi iepīta maldus mācībā ! Man žel !

Ieteiktu griezties pie priestera Andra Kravaļa,ja esi katoliete,lai iegūtu paskaidrojumus.

Nedomāju,ka katoļu baznīca oficiāli atzīst Vassulu ! Varbūt daži priesteri. Interesanti,ka arī luterāņi arī ir ieinteresēti ! Interesanti,ko Vanags par to saka?

Te jau atkal briest kaut kāds konflikts baznīcā !
Re: Variants

šoedienai off, laika vairs nafff...
Re: Jona

Akslēpijs mani ir dziedējis, Jēzus nav. Zīmi nav devis ne viens, ne otrs. Ko nu? :)

"Nu? Dievs var iesūtīt infu caur jebkuru, pat caur bērnu, kāpēc gan ne caur Muhamedu?" (c)
Nu es tak visu laiku par to pašu! Kā tu domā, kāpēc sūtīja? Vai tu arī kā "citādais" domā, ka tā ir infa no astainā?
jona

Sv.Garam nav problēmu uzrunāt nevienu, - ne Saulu, ne budistu, ne komunistu, ne ateistu!
------------------------------------------------------------------------------------------

Redzi,jona, Saulu pirmoreiz uzrunāja ne jau Svētais Gars,bet Jēzus !(lasi Rakstus,Jona) Sauls vispirms kļuva par kristieti- iepazinās ar Jēzus Personu un tad tikai Svētais Gars ņēma dalību viņa dzīvē !

Budistam vispirms būtu jākļūst par kristieti,lai Svētais Gars viņu uzrunātu! Budistam būtu jāatmet kalpošana budam(elkam,kas ir ļaunais gars) un jākļūst glābtam caur Kristu! Tikai tad Svētais Gars vadīs viņa dzīvi !

Cik saprotu Vassulas ''svētais gars'' atstāja budistus tādus pašus- ''gars'' pārdomāja un nolēma atstāt budistus par budistiem.

Tevis pieminētie piemēri par Simsonu,Dāvidu ir ok.Vecajā Derībā Svētais Gars runāja tikai Izraēla tautā,bet ne pagānu vidē(piem.budistiem u.tt).Svētais Gars darbojās tikai pie Izraēla(ne pagāniem),un tad tikai pie īpašiem atsevišķiem praviešiem(izredzētiem).

Šodien Svētais Gars mājo arī pie pagāniem,ja šie pagāni ir pieņēmuši Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju un ir atpirkti ar Viņa Asinīm !

Nav cita legāla varianta uz atklāsmēm,Svēto Garu kā VIENĪGI caur Jēzu Kristu!

Tā ir kristīgā aksioma un pamats ! Ja netici,pajautā tuvākās draudzes mācītājam. Kaut gan var jau atrast visādus mācītājus....

Domāju,ka tavas atziņas nesader ar kristīgās ticības pamatiem un ir noraidāmas kā herēze un pievilšana.

Nu labi,arī es šodien aizrāvos te par daudz. Nezinu vai rīt būšu. Attā!
Re: Jona

Tu man kādreiz prasīji skraidrojumu par vassulām utt

Tad lūk vēl kas

Katoļu Baznīca doktrīnu pamato tikai ar atklāsmi, kas noslēgusies Jēzū
Tā ir atspoguļota Svētajos Rakstos un Tradīcijā

Kas attiecas uz privātām apstiprinātām atklāsmēm, tad tās der garīgajai dzīvei

Piem. sv. Terēze no Bērna Jēzus ir pasludināta pa Baznīcas doktori, un tas tiešam ir oficiāli, taču teoloģija neizmanto viņu, lai pamatotu dogmas
, bet otrādi apskata, vai atbilst dogmām, mačībai

Un kāpēc Tereēzes uzskatus tā ciena, jo viņa atgādināja ikdienas garīgajā dzīvē aizmirsto patiesību par želastības nepieciešamību, cilv. tai laikā visu gribēja darīt paši ( Bet tā piem. izteikta Tridentas koncilā - Dievs debesīs kronēs sava paša nopelnus)

Neesmu vasulas lasījusi, Latvijā neko neraksta par tām
acīmredzot , ja oficiali ( imprimatur ) izdots- drīkst lasīt, salīdzināt ar doktrīnu, smelties garīgi
te mācot mačību jāpamato doktrīnā, bet atklāsmes varam lasīt paši
Jo nevar neko ne nonēmt , ne pielikt, ne pamatot šīs papildatklāsmes

Un ja tu saki pēcim skaties, ko saka Vasula , ne priesteris , tad tu maldies
Priesteris māca oficiālo Baznīcas mācību, tikai ššis mirušais priesteris nepazina 2. Vat. Konc, un par to arī jārunā, ne Vassulu
Re: citādi domājošais

Ja atceries, tad viens no galvenajiem Lielās Šizmas teoloģiskajiem cēloņiem bija diskusija par to, vai Sv. Gars nāk tikai no Tēva, kā to domā pravoveri, vai arī no Tēva un Dēla, kā tas labpatikās katoļu zaram, no kura šo tēzi pārmantoja arī protestanti.
Versija, ka tikai no Dēla un tikai pie Kristiešiem vai Izraēļiem ir svaigs tavs pienesums šai sarežģītajai tēmai! :)
Re: citādi domājošais

OM MANI PADME HUM .
variants

Es te neko jaunu nepateicu.
Es esmu protestants un pievienojos Nikajas ticības apliecībai,kas saka,ka Svētais Gars no Tēva un Dēla iziet...

Seit dažas Rakstu vietas par Svētā Gara sūtīšanu:

7 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.
Jņ16.7.

13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
15 Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
Jņ.16. 13-15

26 Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.
Jņ.15.26.

Šī Rakstu vieta nepārprotami saka,ka Svētais Gars iziet arī no Tēva.


Bet ne jau par to Jona runāja.

Jona teica,ka Svētais Gars varot runāt arī caur budistiem,kas kristīgās dogmatikas izpratnē ir klasiska herēze.

Es zinu,ka tie ir tā saucamie new age kustības centieni ''apvienot visus zem viena jumta''. Baznīca daudzās vietās vairs nesludina Kristu,bet humānismu,lai būtu labiņi visiem !
Ir dzirdēts,ka kristieši rīko kopīgas sanāksmes,kur dejo kopā ar budistiem,krišnaītiem,gnostiķiem.Palūdz te Kristu,te budu,te uzdzied ''harē krišna'' u.tt.
Tie ir tie,kas grib iepriecināt gan Dievu , gan arī velnu vienlaicīgi- lai viņiem labi klātos no abiem ! Taču patiesība tāda,ka tiem nav labi ne no viena,ne no otra !

Ir rakstīts,ka Apustuļi sludināja Kristu,bet baznīca šodien sēž vienā solā ar budistiem un slavē viens otru ! Laikam Apustuļi kapā otrādi apgrieztos !

Nu ja var laulāt pediņus,kāpēc nevar slavēt budistus? Apmainās goda rakstiem !
Tā teikt - samierināsim Dievu ar velnu- varbūt izlīgs....

Ir sacīts Atklāsmes Grāmatā,ka pēdējos laikos būs viltus pravieši un viņu darbība būs ļoti tuva oriģinālam,tā ka būs ļoti grūti pat atšķirt viltojumu no oriģināla.

Bet velnu jau nevar noslēpt.Kaut kur jau tas izlec ārā,ka to var skaidri redzēt.
Ir viltus pravieši,kuri sevi nodod tūlīt,bet ir tādi,kas ir rūpīgāk nomaskējušies.Ar tiem jāpasēž ilgāk,bet vienalga kaut kur jau tā maita izlec,ka to var redzēt.

Tas pats bija ar to Vassulu.Sākumā likās viss ok.Saskan mācība,arī atklāsmes tādas ''kristīgas'',bet notikums ar budistiem viņu nodeva un atmaskoja.

Nav laika man sēdēt ilgāk.Ja paraktos vēl nedaudz dziļāk,noteikti vēl kaut kas nesaderīgs atklātos.

Bet kristieši,nabadziņi skrien klausīties ''atklāsmes''.Dažreiz jāpabrīnās- gudri cilvēki,ar vairākām augstskolām un tik vienkārši ļauj sevi apmānīt (neteikšu ''apčakarēt'' kaut gan gribētos)

Esmu gandrīz vai pārliecināts,ka oficiālā Katoļu un Luterāņu baznīcas vadība Vassulu arī uzskata par herētiķi.

Nu tagad jāgaida Jonas ''dusmas'',bet nu tā jau šeit tāda pierasta lieta. Internets jau tam domāts,kur var izdusmoties pēc sirds patikas !

Nu šis bija tāds garāks,jo nezinu vai rīt varēšu šeit ko rakstīt. Aizņemtība,draugi !
Re: citādi domājošais

SAULU UZRUNĀJA JĒZUS???? NU GAN TU MULDI PA DEVIŅI MĒMI!!! PALASI TIEŠĀM, KAD DZĪVOJA SAULS VECĀS DERĪBAS PERSONĀŽS, KURA ZNOTS BIJA GOLIĀTA UZVARĒTĀJS DĀVIDS UN KAD JĒZUS, KURŠ TOREIZ DZIMIS NEBIJA!!! ABUS PERSONĀŽUS ŠĶIR VAIRĀKI GADSIMTI!
lions

tērga par saulu, kurš pēcāk nomainija kļičku uz -pāvils.
Re: citādi domājošais

Kā ateistu mani īpaši nesatrauc, kurš ir īstais, kurš viltus pravietis, bet man nāk prātā, ka visdrošākā viltuspravieša pazīme ir tā, ka viņš runā pilnīgas muļķības, pat savus svētos rakstus sagrozot pa savam un pārceļot Zaulu vairākus gadismtus uz priekšu pa laika asi, kā to šoreiz dari tu;)
lionam

SAULU UZRUNĀJA JĒZUS???? NU GAN TU MULDI PA DEVIŅI MĒMI!!! PALASI TIEŠĀM, KAD DZĪVOJA SAULS VECĀS DERĪBAS PERSONĀŽS, KURA ZNOTS BIJA GOLIĀTA UZVARĒTĀJS DĀVIDS UN KAD JĒZUS, KURŠ TOREIZ DZIMIS NEBIJA!!! ABUS PERSONĀŽUS ŠĶIR VAIRĀKI GADSIMTI!
---------------------------------------------------------------------------------------

Nu tu ne to Saulu domā ko es ! Es domāju Jaunās Derības Saulu,kas ir Apustulis Pāvils.
Sauls ir viņa vecais vārds. Atceries,Apustuļu Darbos '' Saul,Saul,ko tu mani vajā?''
Ok,tūlīt sameklēšu neta Bībelē precīzāk.
Re: citādi domājošais

Luterāņu mācība arī ir herēzija, Benedikts XVI paziņoja, ka vienīgi pareizticīgos var atzīt par baznīcu, bet protestantus ne. Tā ka man smiekli nāk, lasot, kā luterānis saukā katoļu priesterus par herētiķiem:)
lionam

1 Bet Sauls, vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie augstā priestera
2 un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālemi.
3 Bet, viņam ejot, notika, ka, tuvojoties Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm,
4 un, pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: "Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?"
5 Viņš jautāja: "Kas Tu esi, Kungs?" Bet Viņš atbildēja: "Es esmu Jēzus, ko tu vajā;

Ap.D.9.1-5

Nu šeit tas stāsts par Saulu( jaunajā vārdā Pāvils) no Apustuļu Darbiem.

Zīmīgi,ka viņu uzrunāja Jēzus pats,nevis Svētais Gars.
Re: citādi domājošais

Aplam, brāli, aplami! Svētais gars atradīs ceļu pie ikviena, kam skaidra un žēlsirdīga, labu darīt griboša sirds, lai viņš būtu kristietis, budists vai pat neticīgs, tik neticīgais tad neapjautīs, ka viņu uzrunājis Svētais gars un domās, ka to sirdapziņa liek darīt, vai ar prātu ko citu sakonstruēs, lai izskaidrotu. Kristus, Buda, Konfucijs un visi pārējie, aks mācīja cilvēkus darīt labu, bija Dieva svētīti cilvēki, pat ja visi to neapzinājās. Un nejautās tev tavs Radītājs, kam tu esi ticējis, bet tik to, ko tu esi darījis, cik laba, cik, ļauna. Uz svariem taps svērta tava dvēsele, lai redzētu,,cik tajā patiesas mīlestības, žēlsirdības, godīguma, tā ka durvis pie sava Radītāja ir atvērtas visiem, kas dara labu un vēl labu saviem līdzcilvēkiem.
Re: lionam

tu neesi gadījumā pilnā,Lion ! ko tu te nes !

Baigais tvans nāk no tevis .Vai tu normāli arī māki runāt ! Redzi pats,ka Bībele nav tava stiprā puse !

Tev kad tik uzbraukt kādam! Nu traki,lion,ko lai saka !
bij.disidentam

Nuja,ka uzrunās Svētais Gars ! Bet tad arī izmainīs Svētais Gars ! Un neatstās Svētais Gars budistu atkal par budistu un krišnaītu par krišnaītu,bet darīs tos par Kristus mācekļiem !!!

Es nepazīstu savādāku Svēto Garu,kā vienīgi To,kas Kristu ceļ godā,nevis budu,muhamedu vai ko citu !

Nevar budists palikt vairs budists,ja tas sastopas ar Svēto Garu !!!
Re: bij.disidentam

Svētais gars ir viens, tak viņam var būt tūkstoš formu kā parādīties, jo katrai tautai ir sava mentalitāte un sava pieredze, kādēļ Kristus nevarēja atnākt pie ķīniešiem vai indiešiem, bet tik pie ebrejiem, jo austrumu tautas viņa vēsti vienkārši nesaprastu, tāpat Buda nevarēja atnākt pie ebrejiem , jo viņa vēsti tie nesaprastu. Tāpēc Dievs sūtīja katrai civilizācijai savu skolotāju, kas centās to mācīt uz labu atbilstoši katras civilizācijas izpratnei, tādi skolotāji bija Jēzus, Muhameds, Buda un Konfucijs. ja Muhameds atnāktu pie ķīniešiem vai Eiropas tautā, tie viņu nesaprastu, bet arābi saprata. Labā avots visām reliģijām visām kultūrām ir viens, tik kultūras ir dažādas, jo tās iespaido vietējie apstākļi un vēsturiskā pieredze, mentalitāte. Godā vajag celt labdarību, mīlestību, žēlsirdību un iecietību, nav vajadzības pāraudzināt budistu vai musulmani, ja viņš atzīst šos postulātus, bet pazušana lemta kristietim, tāpat jebkuram, kurš nedzīvo saskaņā ar tiem, jo nekāda pestīšana nebūs tam, kurš sirdī ir ļauns un dara ļaunu, lai cik stipri viņš arī kam neticētu.
Re: bij.disidentam

Jēzus nevarēja ne uz vienu runāt, jo viņš tad jau bija miris, kad Pāvils pa pasauli šiverēja:)

Ja cilvēks runā ar dievu, to sauc par reliģiju, ja dievs runā ar cilvēku to sauc par šizofrēniju.
Re: bij.disidentam

Cit. domājošam. Kristus ir viens no trim Dieva aspektiem - Mīlestības aspekts. Kristus ir sinonīms Dievišķās Mīlestības aspektam un šis aspekts potenciāli mājo katrā cilvēkā, tikai ne visi to spēj attīstīt. Jēzum no Nācaretes tas izdevās, tādēļ viņš sevi pacēla līdz Dievišķajam līmenim. To var teorētiski, ja ne šajā, tad nākošajās reinkarnācijās, visi cilvēki - Dieva bērni. Kristus potenciāli mājo jebkurā cilvēkā(budistā, musulmānī, kristietī, ateistā - dajebkurā nemirstīgā garā - Dieva bērnā. Tāpēc arī ir teikts, ka tikai caur Kristu var katrs tikt Debesīs. Bet ne jau caur to cilvēku - Jēzu no Nācaretes, kas dzīvoja pirms 2000 gadiem, bet katra iekšējo Kristu - Dievišķās Mīlestības principu.
Re: bij.disidentam

Cit. domājošam. Katra reinkarnācija ceļ mūsu garīgo kapacitāti, - iedod vērtīgu pieredzi, attīsta talantus. Un tikai garīgi augot un apgūstot visus trīs Dievišķos aspektus - Mīlestību, Viedumu, Spēku Dieva bērni var aizvien vairāk līdzināties Radītājam un iegūt Debesīs augstāku sociālo stāvokli.
jona

Vēl jonam rītdienas pārdomām iesaku pārdomāt par trīsvienību.

Tēvs,Dēls un Svētais Gars ir nedalāmā vienība. Kur Svētais Gars,tur arī Dēls un Tēvs ir klāt !
Noteikti,ka pie Saula atgriešanās Kristus klātbūtnē darbojās visa trīsvienība- arī Svētais Gars un Tēvs.
Tomēr Kristus ir trīsvienības centrs un bez Kristus mēs nevaram iepazīt ne Tēvu,ne Svēto Garu !


Svētais Gars nebiedrojas ne ar vienu citu,kā vienīgi ar Kristu un Tēvu !Viņam nav nekā kopēja ar budas,vai kādu citu personu,bet vienīgi ar Kristus Personu un Tēvu ! Viss cits šeit ir herēze un maldu mācība !

Atkārtošos,ka Kristus ir durvis(vienīgās legālās durvis)

Seit Rakstu vieta,kur tas rakstīts:

1 "Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs.
2 Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans.
3 Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā.
4 Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.
5 Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi."
6 Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko Viņš uz tiem runāja.
7 Tad Jēzus atkal sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ES ESMU durvis, kas ved pie avīm.
8 Visi, kas priekš Manis nākuši, ir zagļi un laupītāji; bet avis viņus nav klausījušas.
9 ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Jņ.10.1-9

Tātad,gan budas,krišnas,muhameda un citas personas ir zagli un laupītāji,kas ir nelikumīgi iekšā kāpēji pār sētu.Vienīgi tas,kurš ieiet caur Kristu,ir likumīgs Dievam !
lionam

lion ! priecīgu šizofrenēšanu !
Re: lionam

Cit. Domājošam. Bet, piemēram, Buda simbolizē Dievišķo Viedumu. Kristus - Dievišķo Mīlestības Principu. Vēl ir arī trešai Dievišķais princips - Spēks, bet tas pagaidām cilvēcē nav plaši pārstāvēts, ar to cilvēce strādās nākošajās reinkarnācijās.
Re: lionam

Cit. Domājošam. Tās durvis uz Debesīm - Kristus ir katram Dieva bērnam - cilvēkam iekšā, saproties, tāpat kā sirdsapziņa, intuīcija, instinkti u.c. un tas Kristus nav jāmeklē kaut kur ārpusē.
epāā

izskatās pēc gnosticisma,bet es to uzskatu par maldiem un runāju no bībeles pozīcijām.es neticu reinkarnacijai. ir vajadzīgs tikai VIENS un tas ir KRISTUS ! Viņa ir viss- gan mīlestība,spēks un viss cits labais ! Man neko citu nevajag,kopš iepazinu Viņu !
Ja ādam vajag vēl kaut ko,tad viņš Kristu vēl nav iepazinis,ko novēlu visiem iepazīt Kristu ! Ar to būs pietiekami ! Personīgi pārbaudīts !

Ok,esmu noguris.
Šovakar atvados ! Paldies visiem ! Uz tiksanos nakošajās sarakstēs ! Lai Dievs svētī !!!
Re: epāā

Kristus zināja tikai vienu ceļu, jo vairāk vēstīt viņam nebija uzdots. Kalna virsotnē pie Radītāja ved dažādi ceļi, kalnā var uzkāpt no četrām debesspusēm, var arī uzkāpt pa spirāli. Katra reliģija ved pa savu ceļu, tik ne visi ir gana nobrieduši, lai kāptu pa lēzenāko kalna pusi dažam ir jārāpjas pa stāvāko, pa līkumotāko ceļu, jo katram no mums ir pieejams savs ceļš pie Radītāja-caur savu sirdsapziņu.
Re: epāā

Reinkarnācija ir visa pamatā, bez tās nenotiktu attīstība, - minerāls paliktu par minerālu, augs - augu, dzīvnieks - dzīvnieku, cilvēks - cilvēku, eņģelis - eņģeli utt., labāk sakot, Dieva bērni - nemirstīgi gari vienmēr paliktu, teiksim, minerālu valstībā, jo bez reinkarnācijām viņi nevarētu pāriet uz augu, dzīvnieku, cilvēku, eņģeļu, erceņģeļu un vēl augstākām civilizācijas pakāpēm, - tuvāk Radītājam.
Re: epāā

Katrs embrijs mātes miesās parāda savas iepriekšējās attīstības stadijas - reinkarnācijas. Bet pie cilvēka tā attīstība neapstājas, ir vēl augstākas evolūcijas pakāpes, tikai tās pagaidām vidusmēra cilvēks nespēj konstatēt.
Re: Variants

/Kā tu domā, kāpēc sūtīja? Vai tu arī kā "citādais" domā, ka tā ir infa no astainā?/c/
ka pilnībā no astainā - tā es noteikti nedomāju, bet - skatāmies Rakstos:

19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
22 Atraujaties no visa, kas ļauns.
/1.Tes.5/


KAS LABS, PATURIET.
tātad - visur, kur Muhameds runā atbilstoši Dieva likumiem, man nav iebildumu (atceries, te nāca muslimu meitenes un sakopēja daudz analogu vietu!), - toties kur paaugstina pats sevi, noliek Jēzu utml. - loģiski, ka to es nevaru pieņemt.
vai un cik lielā mērā Korāns ir dievišķa dzeja, es nepavisam nemācēšu izspriest, jo nemāku arābiski, bet paši muslimi uzstāj, ka jebkurš, pat vislabākais tulkojums ir absolūta nulle ;)

nu tātad - lai visa tiesāšana paliek Dieva ziņā.

uz mani šī reliģija nekādi neattiecas, bet es respektēju Vatikāna II koncila atziņas par Dieva meklējumiem citās religijās - tas pilnībā atbilst manis pašas sirdsapziņai/veselajam saprātam, Bībelei, šodienas atklāsmēm...
arī citās reliģijās sastopam gan mīlestību ,gan labos augļus - bet tā arī ir īstā mēraukla visam un visiem.
Re: citādi domājošais

/Jona teica,ka Svētais Gars varot runāt arī caur budistiem,kas kristīgās dogmatikas izpratnē ir klasiska herēze./c/
nu tā es gan neteicu, bet - jā, var arī tā teikt - kā nekā Dievs ir radījis VISUS cilvēkus, gars kā dievišķā daļina arī ir VISOS cilvēkos, bet Sv. Gars kā vējš pūš kur gribēdams... uzrunā pēc Savas izvēles...

ir vesela mācība teoloģijā, kas apskata t.s. 'anonīmos kristiešus', lūdzu, papūlies izlasīt visus manus komentārus!

http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=173982&t=173982<\/a>tad nu "herēze" tā ir tikai akmnescietos pauros un/vai ledusaukstās sirdīs.. (kuras atzīst vislielākos masu slepkavas par izredzētajiem, bet visus godīgos ne-kristiešus gatavi ellē nokurināt..)...
Re: Varīte

/Un ja tu saki pēcim skaties, ko saka Vasula , ne priesteris , tad tu maldies/c/es gan zinu, ko saku Pēcim - mēs abi esam atzinuši Vassulu par Dieva pravieti un izrietoši - tātad nemaldos vis! :)
jebkurš priesteris VAR maldīties un arī IR smagi maldījušies (ja vien viņš nav Svētais, kā tēvs Pio), kurpretī pravieši runā tikai Dieva spēkā un Dieva uzdevumā./Priesteris māca oficiālo Baznīcas mācību, tikai ššis mirušais priesteris nepazina 2. Vat. Konc, un par to arī jārunā, ne Vassulu/c/

Nu, ja no šī priestera citē ko TIK aizvēsturisku, tad es tā arī pasaku. es jau nenolieku šo cilvēku kā tādu, visu cieņu, ja viņš ir bijis represēts, saglabājos uzticību Jēzum utml., tak ne jau par to runa!
turklāt šis nebūt nav pirmais gadījums, kad no katoļu nometnes atskan tik dinozauriska tumsonība... tad varbūt tomēr ievērojiet paši savus koncilus, pirms citiem uzbrukt?
es, redz, nebūdama katole, JP II visnotaļ respektēju... ;)
jona

ir vesela mācība teoloģijā, kas apskata t.s. 'anonīmos kristiešus', lūdzu, papūlies izlasīt visus manus komentārus!
------------------------------------------------------------------------------------

Palasīju komentārus.

Herēze. Garīgums balstīts emocionālismā nevis Sv Gara atklāsmē.

Kaut kur esmu dzirdējis par ''anonīmo kristiešu'' herēzi. Līdzīgs new age. Mēģinājums apvienot '' visus zem viena jumta''- arī citas reliģijas.

Bīstama herēze,kas slēpjas zem mīlestības un vienotības maskas !

Domāju ka jūsu herēze ir bīstamāka pat par ateismu,jo nav uzreiz atpazīstama kā herēze.
Tā cenšas sagraut Baznīcas tradīciju un mācību no iekšienes ! Dara to lēnām,ar neatlaidību un ar pašas baznīcas ''ieročiem''.

T ā nāk gaismas eņģeļa izskatā,bet iekšienē ir dēmoniska.

Varētu jau par jums vienkārši pasmieties,bet redzu,ka esat jau iegājuši katoļu un luterāņu baznīcās.Tad jau tā lieta izskatās nopietnāka.
Re: jona

Interesanti,ka šai forumā vieni herētiķi salasās !

Nesen kāds man stādījās priekšā kā ''gnostiķu kristiešu'' pārstāvis un teica,ka esot vasela gnostiķu pagrīdes kristiešu kustība baznīcā.

Tagad jona ar ''anonīmajiem kristiešiem'' uzstājas.

Intereanti,kas tik mums te viss latvijā nav ?! Varbūt vēl kāda ''gnoze''(lasi diagnoze) pieteiksies ?

Ar to jau šis forums man liekas interesants....
Re: citādi d.

ēmm.... un kurš tieši būtum tas Dēmoniskais Herētiķis - sv.Justīns, sv.Augustīns jebšu katoļu Lumen Gentium? :D


kā pats redzi, visas pārējās, t.i., šolaiku atklāsmes Sv.Garā to visu tikai APSTIPRINA.

jeb varbūt tev neiepatikās citāti no M.Valtortas? pāvesta Jāņa Pāvila II un JMarijas Medžugorjē apstiprinātie? :)
Re: citādi d.

nus, tev tak ir visas iespējas uzrādīt šepat un tūlīt savas, minētos Svētos pārspļaujošās kvalifikācijas!
btw, Rakstos ir skaidri uzskaitīts, kādas tieši līdzejošas Zīmes pavada Tā Kunga praviešus.... Vassulai tādas ir, Valtortai ir, Lašansam...


tātad...? :D
Re:cit. domājošais

nepārsteidzies ar pārsteidzīgiem secinājumiem , brāl , pieņemot rezumē ar izsaukuma zīmi galā .
šeit katrs pārstāv tikai un vienīgi pats savus meklējumus, uzskatus, pārliecību un ticību.
Re:cit. domājošais - paturpinot

kas attiecas uz mani, es esmu katolis , pilnīgi pakļaujos manas Baznīcas Autoritātei pilnīgi visos ticības jautājumos. es zinu , ka manas Baznīcas Ticības Mācība mani pasargā no jebkādas herēzes apdraudējuma .

Baznīca mani sargā no vieglprātīgas mešanās kādu " sensacionālu jaunumu" meklēšanā - atgādinot , ka jebkuru privātu atklāsmi / kā visi zinām , tādu ir ļoti daudz / vajag uzlūkot , ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

tas nekādi neierobežo manu brīvību pašam visu izvērtēt.

ko esmu darījis vienmēr, arī attiecībā uz še pieminēto Vassulas fenomenu. vēstījumus lasot es neesmu atradis neko, kas ir pretrunā ar Svētajiem Raktiem. tur netiek pielikts nekas klāt, tur netiek izmainīts nekas Atklātais, tur tiek teikts un slavēts visusvētais Trīsvienīgais Dievs- Tēvs , Dēls , Svētais Gars.

jebkuram kristietim , kurš pats nejūtas drošs par savu izšķirtspēju, iesaku palikt mūsu Kunga Jēzus Kristus mierā un paklausīt mūsu Baznīcas teiktajam - šādas privātā s atklāsmes tiek pārbaudītas rūpīgi jo rūpīgi.
Re:cit. domājošais - paturpinot

Herēze ir tik tā, kas māca uz ļaunu, kas attaisno ļaunumu: melus, vardarbību, nežēlību, netaisnību piesedzot to ar cēliem mērķiem un lozungiem. Daudzi Romas pāvesti, inkvizitori, krusta karu rīkotāji, kuri laupīja, spīdzināja un nokāva it kā Kristus vārdā, savā sirdī bija sātanisti, jo kalpoja savām kaislībām, savai mantrausībai un ambīcijām, tie piesmēja Kristus vēsti. Arī šodien visās baznīcās ir daudzi, kuri kalpo Mamonam un Belialam nevis Kristum, taču tas nemaina Kristus mācību, kura bija un ir, un paliks tīra. Nevar būt pretrunā ar Dievu tas, kas māca uz labu, lai kā vārdā nesludinātu. Daudziem tas netīk, jo tad tie vairs nevarēs attaisnot savu paštaisnību un mantrausību. Šādus cilvēkus Kristus sauca par farizejiem. Tādi ir arī mūsu baznīcās.
Re:cit. domājošais - paturpinot

Neticiet nevienam, kurš attaisno vardarbību, nežēlību, netaisnību vai nepatiesības teikšanu, pat ja tas būtu pats pāvests, jo ikviens, kurš attaisno ļaunu, runā no sātana, kas pārņēmis viņa sirdi. Un nevienam nav tiesību savu baznīcu vai ticību turēt augstāku par citām, kas māca uz labu, jo tās visas nāk no Dieva, tām visām ir viens labā avots. Sekojiet savai sirdsapziņai, dariet citiem, to, ko vēlaties, lai dara jums un jūs būsiet uz pareizā ceļa, neklausiet nevienam, kurš sludina jebkādu pārākumu vai attaisno ļaunu, jo tāda ideja ir lepnība, kas nāk no sātana, kas, tāpat kā dievs, ir katrā no mums. Katrā no mums ir lepnība un cietsirdība un egoisms, ko sauc par sātanu.
Re:cit. domājošais - paturpinot

Jēzus bija tāds pat cilvēks kā mēs visi, tikai vairāk garīgi attīstīts - cilvēces garīgais vecākais brālis. Jēzus rāda priekšzīmi, kā pareizi sevi attīstīt Dievišķās Mīlestības aspektu. Gautama Buda un citi vecākie brāļi, kas sasnieguši Dievišķā Vieduma aspekta līmeni, savukārt var pamācīt, kā apgūt Dievišķo Viedumu.
par vassulu

Ok,paskatījos vikipēdijā par Vassulu.

Jā,populāra personība. Nav vienotas atziņas par viņu baznīcas iekšienē.Citi domā,ka viņas atklasmes ir oriģināls,citi turpretī,ka viltojums.Viņai 1995gadā bija liegts saņemt komūniju.Rancingers arī mēģināja kaut ko darit viņas labā,bet opozīcija joprojām ir stipri pret Vassulu. Tā ka šķēpi tiek lauzti viņas dēļ pašu katoļu vidū vēl šodien. Citi uzskata,ka viņas raksti nav dievišķa atklāsme,bet noderīgi tikai kā ētiska pamācība u.tt.

Nelikšu te anglu teksta palagu,jo jūs jau paši par viņu labāk ziniet.

Lasot viņas liecību man ir iebildumi un es pateikšu kādi.(personīgs viedoklis)

tomēr ielikšu kaut ko no vikipēdijas,jo te daudz ko komentēt:

Vassula claims that an invisible being, who identified itself as her “guardian angel Daniel”, contacted her. The entity manifested itself by moving Vassula’s hand without her being able to control it forming words and drawings. By these means, Vassula started to receive "messages" in English, usually about 4 to 6 hours of guided "dictation" per day.

Three months later, she experienced the brief intervention of another being, who identified himself as “God the Father”. The “guardian angel Daniel” then submitted her to a purification week, which was followed by the substitution of the “guardian angel Daniel” by an entity who identified itself as Jesus. This entity also uses the guided dictation of the messages to communicate, calling the messages the “True Life in God”. Other personalities also sporadically intervene: the Virgin Mary, Michael the Archangel, St Padre Pio, the Devil, etc.


1. Vassula’s hand without her being able to control it...

Nepareizi ! Vēstītājam vienmēr saglabajas paškontrole ! Viemēr var kontrolēt to ko dara.Saglabājas bīvā izvēle !Jau kaut kas mūs liek kaut ko vēstīt ''piespiedu kārtā'',tad tas nav Dievs. Arī muhameds savas '' atklāsmes'' saņēma no 'eņģeļa'' un eņģelis burtiski spieda viņu uzrakstīt.

2. 4 to 6 hours of guided "dictation" per day.

Nu tas ''eņģelis'' gan bija dikti runīgs ! Runāja 4-6 stundas dienā ! Bībelē gan eņģelis pasaka dažus teikumus,bet ar Vassulu,redz runā stundām !...

Bija man arī reiz pazīstams viens,kurš rakstīja tā saucamās ''atklāsmes'' grāmatām- 100-tiem lappušu. Nekā vairāk par ūdens liešanu tur nebija.

3. “guardian angel Daniel” by an entity who identified itself as Jesus.

Sargeņģelis vēlāk uzdevās par Jēzu !

Ak šausmas ! Tad vai nu Jēzus vai eņģelis?! Redzi,Jēzus ir Jēzus un eņģelis ir eņģelis.Nekur ne bībelē,ne arī kristīgajā pieredzē tas nav bijis.

Ja kādam atklājas Jēzus,tad cilvēks zina ka tas ir Jēzus! Dievs nekādas paslēpes ar cilvēkiem nespēlē! Velns gan spēlē paslēpes !


4.Other personalities also sporadically intervene: the Virgin Mary, Michael the Archangel, St Padre Pio, the Devil, etc.

Parādās Marija,ok,vēl erceņģ.Michaēls nu pieņemsim...bet kad parādās tēvs Pio,tad gan vairs nav labi. Bībele mums aizliedz kontaktēties ar mirušo gariem!

5. Vassulas vienotība, es saprotu, paplašina robežas - arī iekļaujot šajā vienotībā ne tikai kristiešus,bet arī nekristīgās reliģijas.

Reliģiskais universālais kokteilis manuprāt ir noraidāms un neatbilst Bībeles mācībai principā !

Nu labi,pagaidām pietiks. Visi šie ir mani iebildumi un dara mani skeptisku attiecībā uz Vassulu kā Dieva pravieti.
Re: par vassulu

"Parādās Marija, ok, vēl erceņģ.Michaēls nu pieņemsim... bet, kad parādās tēvs Pio, tad gan vairs nav labi. Bībele mums aizliedz kontaktēties ar mirušo gariem!"

Vai tad Marija nav mirusi? Pat saskaņā ar jūsu, kristiešu, koncepciju, augšāmcēlās tikai Jēzus:D

Ja kādam rādās eņģeļi, svētie, dēmoni, mirušo gari un citi brīnumi, to vajag ārstēt. Ir speciāls medicīnas novirziens, iestādes, dakteri, kas ar to nodarbojas. Man kādreiz bija kaimiņš, alkoholiķis, kuram ne vien enģeļi, bet pats sātans rādījās un visi mirušie radinieki, un pats Staļins piedevām, kad sadzērās lēto krutku:)

Kaimiņa sieva sauca palīgā un skrēja pie mums saukt policiju, jo pašai mājās telefona nebija, tikpat vērtas, kā šī dzērāja murgi, ir arī visas Vassulas atklāsmes, bet vēl jo dīvaināki liekas cilvēki, kas analizē šīs halucinācijas un nopietni diskutē, vai tās radījis dievs vai velns:)
Re: par vassulu

lion:

varetu tacu vienreiz apklust..man jau krit uz nerviem tavas letas runas,teksti...
saproti to ka.labie cilveki var redzet i englelus,i visu ko vini no sirds velas...
Dievs zina kurs ir labs,tam ari so iespeju dod...
nevajag nemaz dzert,lai redzetu..
vajag sirdi ticet...
Re: cit. domājošais

kāpēc tu rocies pa wiki, ja netā ir pieejams nu jau ļoti bagātīgi par Vassulu?
man nav laika ne patikas visus šos second-hand atgremojumus izlabot! nu nav tā, ka sargeņgelis par Jēzu uzdevies būtu!

Dieva atklāsmēm nedrīkst pieiet TIK pavirši, galu galā tā var iekulties Sv.Gara zaimošanas grēkā.


unarī gala secinajumus nav spieta lieta izdarīt tik ātri kā tu to dari, baznīca vēl ilgi visu pārbaudīs, un tev kur jāsteidzas?

par to, ka ne visi priesteri atzīst, tas taisnība. visi nekad arī neatzīs un nebūs vienisprātis, mana pieeja - ja nu reiz iespaidoties no kāda, tad pēc iespējas no Svētiem cilvēkiem! no Īsteni Svētiem, kuru svētums apliecināts nevainojamos Darbos, plus vēl - pavadošās apsolītās Dieva Zīmes.
Re: cit. domājošais

un zini, bija reiz tāds Galdnieks Galilejā, kurš arī - sabatu pārkāpa, ar muitniekiem draudzējās, no sievu pienesumiem pārtika (liekēdis, johaidī), da vēl beigās svešu ēzelīti piesavinājās!
ko es gribēju pateikt - ja toreizējie zvejnieki būtu klausījuši visus farizejus, kuri paši melnu no balta neatšķir, mēs vēl šodien uz Evaņģēlijiem gaidītu.
Re: cit. domājošais

/bet kad parādās tēvs Pio,tad gan vairs nav labi. Bībele mums aizliedz kontaktēties ar mirušo gariem!/c/
aizliedz, ka tik ne arī...


1 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu,
2 un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.
3 Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu. ...
9 Un, no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: "Par šo parādību nestāstiet nevienam...
/Mt.17/
Re: cit. domājošais

Jona, ar mirušo gariem kontaktēties nav labi vieglprātīgu motīvu dēļ, speciāli tos izsaucot ar spiritismu. Bet domās, telepātiski mēs varam apmainīties ar informāciju ar ko tikai vēlamies. Ir gadījumi, kad augsti gari paši kādu uzrunā, tad tas nav vieglprātīgs spiritisms, kad cilvēks pats uzbāžas garu pasaulei. Bet vienmēr ir uzmanīgi jāpēta kur ir patiess kontakts ar kādu svētu un augstu būtni, kur šizofrēnija vai apsēstība, vai zemākās medijisma formas.
jona

Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu ( Jēzu).
--------------------------------------------------

Mozus un Elija nerunāja ar Pēteri un Jāni,vai Vassulu,bet ar Jēzu ! Tur tā atšķirība.

Pēteris nerunāja uz mirušajiem,bet ar Jēzu,kad redzēja šo parādību.

Šajā notikumā nav mācekļu kontakta ar mirušiem,bet vienīgi ar Jēzu. Tāpat Mozus un Elija kontaktējas vienīgi ar Jēzu,nevis ar Pēteri un Jāni.

4 Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: "Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam."
5 Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja, un redzi, balss no padebess sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt."

Tur nav tieša kontakta ar mirušajiem !

Jēzus šajā notikumā ir tas starpnieks,kurš runā kā ar mirušajiem (Mozu un Eliju) ,tā arī ar dzīvajiem (Pēteri un Jāni)

Tas ir Jēzus apskaidrošanas notikums,nevis tikšanās ar mirušajiem notikums !
Re: jona

kas attiecas uz pravietojumiem,harizmām,mistiķiem,tad man simpātiskāka un autentiskāka liekas Damaskas Mirna (katoļu mistiķe)

Tur ir līdzejošas redzamas zīmes- eļļa no svētbildēm un ķermeņa(rokām),stigmas,arī Marijas parādīšanās(bez mirušiem),pravietiskas atklāsmes,ekstāzes,slimo dziedināšana.
Redzu,ka Mirnai ir lielāka piekrišana no baznīcas puses,kaut arī droši vien nertūkst oponentu.

Var apskatīties šeit: http://soufanieh.com/
Re: jona

citādi domājošs. Simpātisks, autentisks, lielāka piekrišana no baznīcas puses... Tevis minētie kritēriji nav nopietni argumenti, bet subjektīvas simpātijas, kas var bieži balstīties uz maldiem vai apmātību. Apmātība nāk no nepareizām emocijām, bet maldi no nepareizām domām. Galvenais kritērijs ir pareiza dabas likumu izpratne un veselais saprāts. Dabas likumi ir tie paši Dieva likumi.
Re: epāā

/ar mirušo gariem kontaktēties nav labi vieglprātīgu motīvu dēļ, speciāli tos izsaucot ar spiritismu.../c/es nudien nepropagandēju spiritismu :) mana liela autoritāte šajā ziņā un vispār ir, sk. šeit:


"Spiritisms ir mirušo cilvēku garu izsaukšana.... Spiritismu pieļaut nedrīkst. Nevienam bez Dieva Svētības nav ļauts ar aizgājējiem sazināties. Debesu pasaulēs cilvēki dzīvo pēc Debesu pasauļu likumiem. Tās no Zemes ir neaizsniedzami tālu un nodalītas. Vienīgā saikne starp dzīvajiem ir garā, caur cilvēku sirdīm.
Vienmēr lai ir ticība, ka cilvēki Debesīs ir dzīvi, un, novēlot sirdī labu, droši viņus pieminiet. ...
Cilvēkam aizgājušais tuvinieks ir jāpiemin kā dzīvs, bet nevis kā miris. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. ..."

http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=172736&t=172736<\/a>
Re: cit. domājošais

NAV tādu mirušo, Debesīs visi ir dzīvāki par dzīviem :)
Jēzus jau Savus mācekļus pamazām vien radināja pie domas, ka visi t.s. 'nomirušie' ir tikai 'aizmiguši' (resp., "miruši" viņi ir tikai priekš mums, jo miesa gan zudusi, bet dvēseli + garu jau mēs parasti neredzam).

un kāda gan atšķirība, vai tad sarunājas ar Eliju, Mozu, JMariju vai sv.tēvu Pio?
visi viņi ir dzīvi Debesīs un Dieva nodomā drīkst kontaktēties ar mums (bet tikai vienīgi - Dieva nodomā!)

un nebūt, ka viņi drīkstētu kontaktēties tikai ar sev līdzīgiem Svētajiem vai Pašu Jēzu :) nē, Garabandālē vai tagad Medžugorjē ( un daudz kur citur) JMarija piem. regulāri nodod vēstījumus vizionāriem, gluži parastiem cilvēkiem.


un mums tad nu ar to pašu izvēle - kuriem baznictēviem ticēt...

http://katolis.eks.lv/Dokumenti/autor_par_medjug.htm<\/a>
un turpmāk šī plaisa tikai palielināsies - vieni turpinās braukt ar pirkstu pa Bībeles burtiem, naidoties ar visiem un turēt savu individualo viedokli par vispareizāko, kamēr citi - atzīs Svētā Gara darbību/pakļausies Jēzum Personīgi...

16 ... un būs viens ganāms pulks un viens gans.
/Jņ.10/
jona


http://video.mail.ru/mail/art6187/39?page=1

ah,kaut kā neiet vairs man tā hipersaite. nevar ieiet bez copy/paste pa tiešo.varbūt firefox vainīga,bet tomēr pamēģiniet apskatīt šo saiti !

paldies,jona ! spēcīgas liecības par Debesīm! iesaku visiem! es te jau liku Aņisimovas liecību,bet tur ir vēl vairāk!

jona,labi,ko tur mēs to pingpongu spēlējam. Dievs jau taisnais Tiesnesis ! paliksim katris savā pārliecībā ! svētības tev !!!
Re: cit. domājošais

Tev tāpat! :)
tā tevis ieliktā Aņisimovas liecība gan bija laba, ieliksim vēlreiz ;)

http://video.mail.ru/mail/art6187/39?page=1<\/a>

sk. vispirms tātad - Татьяна Онисимова (Часть 1, Часть 2, Часть 3)

P.S.
šajā forumā saiti 'palaiž dzīvajā', ieliekot to mazajās spicajās iekaviņās, lūk šādi:

<links>
Re: cit. domājošais

Šodien ar dažādu montāžu palīdzību var uzfilmēt jebko, tas nevienam nav noslēpums. Tas ir liels bizness, mani dārgie, ar tādām "Aņisimovas atklāsmēm" apsviedīgi cilovēki miljonus pelna.
jona

<www.soufanieh.com>

šī ir katoļu mistiķes Damaskas Mirnas lapa. Stigmati,eļļas izdalīšanās,atklāsmes,ekstāze,slimo dziedināšana.Vēsts par vienotību.interesanti !!!

Man visu laiku gāja saites dzīvajā,bet tagad kaut kā neiet.Arī ar iekaviņām neiet. Neiet ne ar firefox,ne ar explorer. Nu labi,sīka vienība.Tehnika ari tikai mirstīga...

tur blakus Aņisimovas liecībai ir tā mācītāja liecība,kas arī ir interesanta.Palīdz skatīt pazīstamas J.Derības vietas dziļāk un tuvāk.

paldies,jona !!!
Re: cit. domājošais

āā!
Tu , liekas, neesi ielicis precīzi visu linku, ar viesiem tiem pribambasiem kā http:// utml.

es nupat pamēģināju, man arī negāja, vaina tiešām būs neprecīzā adresē, jo spicās iekaviņas šajā forumā nostrādā vienmēr!
Re: Jona

Tu mani citē tā
""Un ja tu saki pēcim skaties, ko saka Vasula , ne priesteris , tad tu maldies/c/"'

tad to atdalot citē tā-
/Priesteris māca oficiālo Baznīcas mācību, tikai ššis mirušais priesteris nepazina 2. Vat. Konc, un par to arī jārunā, ne Vassulu/c/

Īstenībā jācitē tā -

Un ja tu saki Pēcim skaties, ko saka Vasula , ne priesteris , tad tu maldies, Priesteris māca oficiālo Baznīcas mācību

Priestera nemaldība nav atkarīga no svētuma. Ja priesteris māca oficiālo , Jēzus sacīto, Baznīcas izsludināto mācību -priesteris nemaldina cilvēkus

Ja viņš nepārzina 2. Vatikāna koncilu, tad tā arī jāsaka. Vasula te nav kritērijs

Citēju katoļu Baznīcas katehismu:

Citas Atklāsmes vairs nebūs
66
94
"Kristīgā pestīšanas kārtība, proti, jaunā un galīgā derība, nekad nebeigsies, un mums nav jāgaida vairs nekāda jauna publiska Atklāsme pirms mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanās godībā." [34] Kaut arī Atklāsme ir noslēgusies, tomēr tās saturs nav pilnīgi izklāstīts; kristīgās ticības uzdevums ir pakāpeniski gadsimtu gaitā izprast visu tās plašumu.

67
84
93
Gadsimtu gaitā bijušas tā saucamās "privātās atklāsmes", dažas no tām atzinusi Baznīcas autoritāte. Taču tās nepieder pie ticības mantojuma. To loma nav "uzlabot" vai "papildināt" galīgo Kristus Atklāsmi, bet gan palīdzēt to pilnīgāk izdzīvot noteiktajā vēsturiskajā laikmetā. Baznīcas maģistērija vadīta, ticīgo izjūta spēj izšķirt un pieņemt to, kas šajās atklāsmēs ir patiess Kristus vai Viņa svēto aicinājums Baznīcai.


Kristīgā ticība nevar pieņemt "atklāsmes", kas pretendē pārspēt vai labot Atklāsmi, kuras piepildījums ir Kristus, kā tas notiek dažās nekristīgajās reliģijās un arī dažās jaunajās sektās, kuru pamatā ir šādas "atklāsmes".Vēl tu mums daudzskaitlī pārmet 2. Vatikāna koncila nezināšanu
Es to pārzinu, taču , iespējams, ka ierindas katolim informācija vēl nav tik pārzināma

Taču ko domāt par tevi, kad tu saki

Dvēsele ir Dieva daļiņa
Vai man būs domāt, ka luterāņi ir pa pusei hinduistiski, viņu reliģija ir atbilstoša platona filozofijai, kur dabas radības emanē no Dieva, indiešu ātmans - brahmans
Kristietībā dvēsele ir Dieva radīta, tā pastāv atsevišķi no Dieva
Tātad tev tomēr jāatkārto dažas pamatpatiesības

(366
katehisms
Baznīca māca, ka ikviena garīgā dvēsele ir tieši un uzreiz Dieva radīta [233] )
Re: Jona

ar iekavām neiet pat ar copy/paste. iekavas nedrīkst likt,savādāk navarēs ieiet.

izmēģinājos visādi,bet nekā.man tās dzīvās saites vairs negāja pēc tam kad vīrusus reiz saķēru. dabūju ārā ar antivīrusu,bet tas vīruss iespējams man tur kaut ko nedaudz papurgāja.kādreiz 100% gāja dzīvās saites no grāmatzīmēm,bet tagad nekā.

un tā, šeit vēlreiz katoļu mistiķes Damaskas Mirnas saite.

http://soufanieh.com/

iekopējiet adrešu logā.sorry,ka nav dzīva saite!

šai lapā daudz video.baznīcas autoritāšu dokumenti,liecības u.tt.

šeit un jūtūbē ir arī 6 stundu gara dokumentāla filma '' Miracle of Damascus '' par mistiķi Mirnu. Visa vēsture,kā tas notika.

Šokējoši interesanti !!!
Re: Varīte

ja gribi kritizēt, lasi uzmanīgāk, es nekur nesaku, ka DVĒSELE ir Dieva daļiņa, es to saku par mūsu GARU, johaidī..

"... kā nekā Dievs ir radījis VISUS cilvēkus, gars kā dievišķā daļina arī ir VISOS cilvēkos, bet Sv. Gars kā vējš pūš kur gribēdams... uzrunā pēc Savas izvēles..."
/Jona, 12.01.10. 11:53//Ja priesteris māca oficiālo , Jēzus sacīto, Baznīcas izsludināto mācību -priesteris nemaldina cilvēkus. Ja viņš nepārzina 2. Vatikāna koncilu, tad tā arī jāsaka. Vasula te nav kritērijs/c/


nu pareizi, JA māca. un ko tad es citu saku, interesanti? tikai jau to, ka TIK aizvēsturisku izpratni vairs nevajag vilkt dienasgaismā, tā vairs NAV pareiza.
un es pilnībā piekrītu tam, ko nocitēji:

Kaut arī Atklāsme ir noslēgusies, tomēr tās saturs nav pilnīgi izklāstīts; kristīgās ticības uzdevums ir pakāpeniski gadsimtu gaitā izprast visu tās plašumu.
Gadsimtu gaitā bijušas tā saucamās "privātās atklāsmes", dažas no tām atzinusi Baznīcas autoritāte. ... To loma nav "uzlabot" vai "papildināt" galīgo Kristus Atklāsmi, bet gan palīdzēt to pilnīgāk izdzīvot noteiktajā vēsturiskajā laikmetā.
Kristīgā ticība nevar pieņemt "atklāsmes", kas pretendē pārspēt vai labot Atklāsmi, kuras piepildījums ir Kristus, kā tas notiek dažās nekristīgajās reliģijās un arī dažās jaunajās sektās..
/no katehisma/


tādas "atklāsmes", kuras kaut ko maina evaņģēlijos, es nemaz ij neapskatu,
bet šis jau tieši ir visu atklāsmju uzdevums, kā pati lasi - PALĪDZĒT. man un daudziem arī palīdzējusi piem., M.Valtorta - pieaugt ticībā, Lašanss - daudz labāk saprast, kā Jēzus mūs vada/māca, Vassula - kas tieši jādara visām konfesijām laiku beigās. Delpera atkl. man ir ļoti svarīga kaut vai manas izglītības sakarā (dr.) - par pareizu veselības kopšanu utt.utjpr.
Re: Varīte

bet ja tu iedomājies, ka es lidz baltām pelītēm gaidīšu oficiālu baznīcas akceptu šīm mūsdienu atklāsmēm, tad gan tu maldies!
ofic. baznīca , lūk, gaida kad nomirs mazās Garabandāles meitenes, kad nomirs Vassula... citādi, lūk, atklāsmes nemaz neesot īsti apstiprināmas... (?!)

uz šādu sviestu es toč neparakstos - un ja nu laiku beigas pienāk ātrāk kā baznickungiem pielec?? tad iznāk, ka Jēzus tās par velti diktējis???Sv.Raksti NEAIZLIEDZ mums paust savu brīvo gribu pilnīgi visos jautājumos!

56 Liekuļi, par zemes un debess izskatu jūs protat spriest, kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu?
57 Un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība?
/Lk. 12/savukārt, ja man kāds mēģinās borēt ko pret manu sirdsapziņu:

29 ... "Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.
/Ap.d.5/
Re: cit. domājošais

noteikti apskatīšos arī Damaskas Mirnas liecību, kad mazliet izbrīvēšos, nekas tā neuzlabo ticību un garastāvokli kā labas atklāsmes - vismaz man :)

šokējoši - tas viens, bet es ar lielu prieku konstatēju arvien vairāk vietu, kur šīs visas liecības savstarpēji SASAUCAS (tādējādi viena otras ticamību vēl papildus apstiprinot) :)
Re: cit. domājošais

Jaunās paaudzes sektu ASV radīja aktrise. Pār viņu nāca atklāsme ,un viņa ar labi nostādi'tu balsi ,ļoti izteiksmīgi sāka skaidrot arvien plašākām tautas masām šo jauno vēsti... Ja ticēt sektas ziņām (viņi gan savi sauc par baznīcu),katrs 4. amerikānis esot šai sektā.
Arī kādam Sībīrijas milicim bija atklāsmes -radījis savu sektu. Cilv. brauc no visas bijušās PSRS, atdod viņam visu naudu , strādā melnās miesās par vēdera tiesu. Milicis- nu jau izskatās pēc Jēzus (gariem matiem) ,tā arī saka ,ka esot dieva sūtnis. Dzīvo neslikti -brauc uz Eiropu,Ameriku,Izraēlu....
Bet Indijā ir sastopami paši Dievi. Mana radiniece Indijā atpūtās mēnesi- dažādās vietās .10 dienas apguva jogu,meditēja un vienreiz viņus ar savu klātbūtni apmeklēja pats dievs.Dievs bija reāls cilvēks ,kuram ir arī sieva .Viņš ir uzcēlis veselu pilsētu .Svētceļnieki brauc no visas pasaules. Vietējie viņu tā arī sauc -par dievu.
Visu sektu radītājiem esot bijušas atklāsmes ,tai skaitā amerikāņu aktrisei,krievu milicim.
Vēl pavisam nesen Krievijā darbojās bēdīgi slavenais Grabavojs. Viņš gan jaunu reliģiju neradīja ,bet viņam piemita visnotaļ dievišķas spējas -atdzīvināt miroņus.
Sakiet ,ar ko gan viņš sliktāks par Jēzu."Ja atmiņa neviļ,Bībelē aprakstīts viens gadījums ,kad Jēzus atdzīv. mironi. Bet Grabovojs to darīja visu laiku ,kamēr kāds bija pasūdzējies ,un viņu tāpat kā Jēzu tiesāja (krustā gan nesita).Nez.ar ko tas beidzās.
Diez vai kāds sastapa savus atdzīvinātos radiniekus,bet viņiem tika skaidrots ,ka radinieks tagad dzīvo kādā klosterī vai arī ,ka satiks,tikai jāgaida. Rīgā jau sāka uzrasties Grobovaja skolnieki.
atklāsmju speciāliste

( interesanti,ka man inboksā visas dzīvās saites iet,bet delfos - nē.arī ar iekavām neiet.nebūs laikam man tas dators pie vainas- kaut kas cits...)

ko tas '' atklāsmju speciālists'' šeit sarakstījis?! nav man laika daudz rakstīt.

te daudz visādas muļķības sarakstījis .

Grabavojs nav uzcēlis nevienu mironi. redzēju kādu video,kur kāds gan mironi ar maģisku spēku pieceļ sēdus stāvoklī,bet ne atdzīvina ! mironis tā arī paliek mironis.

jaunās paaudzes draudze? katrs 4. sektā???

jauno paaudzi izveidoja Ljedjajevs Rīgā,ir viņiem arī draudze ASV,pat vairākas. Tās visas ir veidojušās no centra Rīgā- arī Krievijā,Vācijā u.tt.
Par aktrisi nekas nav zināms.

Tādu draudžu kā Jaunā Paaudze ASV ir tūkstošiem. Tur katris ir brīvs veidot draudzi.Tur tāds sektas jēziens nepastāv. Dzirdēju,ka esot legalizēta pat sātanistu draudze.Reliģija ir brīva no kaut kādas valstiskas kontroles.Galvenais ka neradi draudus sabiedībai- vardarbība,ieroči,narkotikas,nepilngadīgo sex pavedināsana. pārējais viss ir ok un valsts tur neiejaucās.
Re:augstāk pazibēja

kadas jautājums -Sakiet ,ar ko gan viņš sliktāks par Jēzu./c/

atliek sev "tikai" noskaidrot, KAS bija Jēzus?

ja Dievs,kā skaidri liecina Evaņģēliji /o augstie priesteri Viņu krustā sita tieši par to, ka pats Jēzus Sevi nosauca par Dieva Dēlu/ tad kas tie par "praviešiem" , kuri to noliedz?
Re: Jonai

Autors: Jona Datums: 14.01.10. 10:44

Cien. Jona, Tu vēl arvien netiec vaļā no savām ķecerībām ?
Tev nepietiek ar tām vecajām – Jēzu, Valtorti, Vassulu un Lašanski, Medžugorji, nē, vēl vajag.
Nu jau kārtējā pasaka par Damaskas Mirnas „liecību” ?
Un Tu nekautrējies izstādīt publiskajā telpā kārtējās blēņas ?
Saproti tak, ka Tevi izmanto. Man Tevis žēl.
Tomēr, samērā normāls, ražīgs bābietis.
Re:paturpinot domu

pārdomājot par Patiesību un zinot , ka Dievs mīl visus cilvēkus, ka Dievs nešķiro personas , bet katru tiesās pēc šī cilvēka darbiem un zinot Svēto Rakstu vārdus, ka Dievam patīkams ir katrs , kas viņa bīstas, par Muhamedu un viņa mācību var teikt , ka viņš iekļaujas Dieva Apredzības vislielākajā Plānā . karodams pret Kristu, viņš "pierāda", cik PATIESA ir Jēzus Kristus Vēsts- MĪLIET savus ienaidniekus.
jo Reiz Patiesību -Jēzus Vaigā, atzīs visas pasaules tautas - pagāni, musulmaņi un kā zināms, ka pēdējie, jūdi.

lai Dievs svētī visus, un vispirms tieši Viņa izredzētos bērnus Kristū to aptvert!
Re:paturpinot domu

un arī monologu :) - kā atšķirstiet , gudrie un prātīgie Patiesības meklētāji, kas ir kas , ja par izšķirspējas galīgo autoritāti pieņemat tikai savu intelektu, racio ?

kā atdalīsiet Tumsu no Gaismas, laikos, kur viss ir sajaukts , kur baltais tiek saukts par melnu un rūgtais par saldu?

un pats galvenais - ticot vissenākajiem Meliem Ēdenes dārzā, ka to var kāds izdrīt bez Dieva?
Re:intelektuāļiem

lūk , tagad mēs dzīvojam laikos , kad Zvēra vadībā , cilvēcei noticot, ka cilvēka prats ir visu lietu mērs, sātans ar cilvēku prātiem un rokām ir radījis Lielo Sprādzienu / precīzi definēts , ka piedomā /s
un mēs visi tieši šobrīd atrodamies virpuļa / Gaisma- Tumsas sajukums/ iekšpusē .

kas nozīmē - kuru katru brīdi var uzsprāgt arī matērija.

nu kā , IR Dievs , vai tomēr vēl arvien jums šķiet , ka nav ?
Re: Pēci

Pēci, vai vadāt kādu lūgšanu grupu vai varbūt sastāvat kāda baznīcas "kopienā"?
Re: jautājums 18:29

nē, ja jautā aktīvu darbību kadā konkrētā grupā. Kungs mani aicināja citādāk, pa mistisko ceļu. protams , esmu piedalījis atsevišķās aktivitātēs, bet ne daudz. esmu parasts lajs savā draudzē. bez parastajiem ticības pienākumiem uzņēmos lūgties Nepārtraukto Rožukroni un adorēt Vissvētāko Sakramentu.
...

nez, kura rakstu vieta paģēr adorēties da lūgties kaut kādus rožukroņus? par kāju mazgāšanu to izdarīt nespējīgiem ļautiņiem mājieni tur ir, bet par šito...nez, nez. bet nu pčim jau labāk zināt.
Re: ...mdog garāmejot

Tev būs lūgties un nepagurt
Re: mdog

vai kāds cilvēks var teikt , ka vinš zin Dieva Apredzības Plāna nodomu VISUS dziļumus, kuru dēļ Jēzus Kristus iedibināja Vissvētāko Sakramentu?

bet Rožukronis ir Dievmātes, Saulē tērptās Sievietes ierocis, dots Viņass papēdim . pati Dievmāte tika sūtīta to mācīt Dieva bērniem ,sākot no šīs lūgšana srašanas , tālāk Lurda, Fatims, Garabandale, Medjugorje un visas coita svietas pasaulē.
Rožukroni Kungs liek iemācīties un lūgties arī Vassulai, grieķu pareizticīgajai.ko labi zin katoļi, bnvet ko, diemžēl pat neapjauš tik daudzi no Tradīcijas pilnīgi nošķirtie brāļi.
Re: atvaino, vēlreiz

vai kāds cilvēks var teikt , ka vinš zin Dieva Apredzības Plāna nodomu VISUS dziļumus, kuru dēļ Jēzus Kristus iedibināja Vissvētāko Sakramentu?

Rožukronis ir Dievmātes, Saulē tērptās Sievietes ierocis, dots Viņas papēdim . pati Dievmāte tika sūtīta to mācīt Dieva bērniem ,sākot no šīs lūgšanas rašanas , tālāk Lurda, Fatima,,Garabandale, Medjugorje un visas citas vietas pasaulē, kur ir paradījusie svai turpina paradīties Dievmāte.
Rožukroni Kungs liek iemācīties un lūgties arī Vassulai, še pieminētajai grieķu pareizticīgajai.Rožukroņa vēsturi un nozīmi zin katoļi, bet diemžēl pat neapjauš tik daudzi no Tradīcijas dārgumiem pilnīgi nošķirtie brāļi.
Re: atvaino, vēlreiz

Pardon ,gribēju teikt nevis sekta Jaunā paaudze ,bet Jaunais laiks(laikmets) ,angl.-
New Age.
Par Grabovoju( uzvārds arī atbilstošs),es saku ,ka daudzi viņam ticēja un joprojām tic (vairums krievu ir ticīgi un māņticīgi). Tāpat kā rietumos ir ļaudis ,kuri tic ,ka ir -elfas,rūķi. Tic mēdijiem ,kas var izsaukt mirušo garus.Notiek raganu saieti.
To gadījumu ,ko kādreiz rādīja televīzijā par miroņa piecelšanu sēdus ,atklāja kā falsifikāciju - tie nav bijuši miroņi ,bet dzīvi cilvēki.
Tāpat draugi atmaskoja brīnumdari ,kas ar skatu salieca elektrības vadus (starp stabiem) ,apstādināja pulksteni u.c. brīnumi. Nebija pietiekami samaksājis saviem asistentiem.
Elfiem bija ticējis pat Konans Doils( atceraties fotogrāfijas ar mazām meitenītēm koku zaros). Divas māsas bērnībā izgat. šīs bildes,nofot.. Bet vecumā viena atzinās ...
Viens no pirmajiem lidojoš. šķīv.kāds bija nofotogrāfējis- zinātnieki atzina par īstu esam. Pēc 14 gadiem fotogrāfs atzinās ,ka zīmējumu uzlīmējis uz tīras loga rūts un nofotogrāfējis uz debesu fona.
Arī Nesijas atklājējs vecumā beidzot atzinās ,ka Nesijas nav .Vienk.- gribējis padarīt slavenu Lohnesa ezeru.
Mūsu televīz. raid. ir bijušas intervijas ar Latvijas piļu pārvaldniekiem(cēm)- kā viņi stāsta par pilīs dzīvojošajām Zaļām un Baltām dāmām utt. Šais pilīs ir muzeji - piesaistīt apmeklētājus.
Re: atvaino, vēlreiz

Atklāsmju speciāliste. Tu pati neesi piedalījusies ne īstā spiritisma seansā, ne kur trako poltergeists vai citi spoki, ne arī sastapusi NLO. Tu tikai akli tici - fanātiski tici un esi iedomājusies, ka nekā nav. Arī akla neticība ir aprobežotība un fanātisma forma. Visās jomās ir pa kādam šarlatānam un afēristam, bet tas nenozīmē, ka sfēra kurā viņš darbojas pati ir afēra. Tad viņam nebūtu jēga tajā darboties. Piemēram, ir arī naudas viltotāji, bet tas nenozīmē, ka visa pasaules nauda un finanšu sistēma ir izdomājums un blefs. Ja nebūtu īsta nauda, tad arī viltotai naudai nebūtu jēga. Ja nebūtu īsta mīlestība, arī tēlot un spekulēt uz mīlestības rēķina nebūtu jēga. Ja nebūtu viņpasaule un dažnedažādi gari, tajā skaitā - rūķi, nāras, salamandras, fejas, devas u.c., tad arī nebūtu jēga viņus aprakstīt pasakās, teikās, leģendās un dažādu cilvēku personīgajos redzējumos.
....

"Ja nebūtu viņpasaule un dažnedažādi gari, tajā skaitā - rūķi, nāras, salamandras, fejas, devas u.c., tad arī nebūtu jēga viņus aprakstīt pasakās, teikās, leģendās un dažādu cilvēku personīgajos redzējumos."(c)

______________________________________

šis bez šaubām jānominē kā nedēļas foruma teksts! par dzelžaino loģiku un citādu izcilību!!!
Re: ....

Sen tā nebiju smējies.
Re: ....

Liels paldies par tavu ticību Glābējam. Tas mani ļoti uzmundrināja. Lai Dievs tevi svētī, brāl. Turies pie Viņa, jo nav nevies kā Dievs.
Re: ....

Liels paldies par tavu ticību Glābējam. Tas mani ļoti uzmundrināja. Lai Dievs tevi svētī, brāl. Turies pie Viņa, jo nav nevies kā Dievs.
Re: ....

nepatiesa informacija. korana nav pretrunu, citi novirzieni radusies cilveku tumsonibas del. Un nav nekads Muhamedanisms. cik zel, ka loti daudzi cilveki nespej izteikt objetivu informaciju par Islamu del zinasanu trukuma.
seit ir raksts par Islaamu un citam religijam, to skaita kristietibu. http://forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?id=1688

labak ir izteikt savu viedokli, kas ir pamatots uz zinasanam. ja piemeram raksti par Islaamu, tad palasi Koranu, hadisus, sunnas, tiesos materialus.
lai veicas
Re: ....

.
Re: Re: ....

:)
Re: Re: Re: ....

http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=173338&a=2<\/a>

Reiz še nāca pāris latvju cilmes jaunmusulmaņu, kas bija savas dvēseles glābšanu bija nolēmuši uzticēt Muhameda, nevis Jēzus Kristus žēlastībai.

Šovakar "Rampas ugunīs" tiek intervēts viens no tiem diviem -Ahmeds, īstā vārdā Roberts Klimovičs.
Re: Re: Re: Re: ....

Paldies, ka "izrakāt" šo ŠOBRĪD TIK ĻOTI AKTUĀLO tēmu no foruma arhīva bezdibeņa, kuru vēl dziļāku padarījuši daži idiotiski copy-paste grafomāni. Droši vien viņi to speciāli dara, lai noslēptu PATIESĪBU.
/ Autors: Pēcis
Datums: 10.01.10. 18:44

kavējos ar atbildi . jo, lai kaut nedaudz pieskartos būtiskajam , "jārok" dziļi , iespējams , ka te būtu jāpiemin pat baltu senvēsturi Plūdu aizlaikos, lai apzinātos , cik mazs atlikums esam mēs , mūsu tauta un kas esam mēs paši , ielikti dzīvot te un tagad , kura vēl runā vissenākajā indoeiropiešu valodā . un mūsu zeme ir vienīgā zeme pasaulē , kurai ir dots Terra Mariana vārds. tik Īpašs vārds ir tikai Svētajai Zemei, pa kuru reiz staigāja pats Dieva Dēls.
cik būs to , kuri izcīnīs un izturēs Kristū , tik liels būs mūsu tautas pārpalikums pēc Pārbaudījumiem , kuri , kā ir Atklāts , nāks pār mūsu pasauli vēl mūsu laikā.
bet cik grēku, cik nāves, ak vai! /citāts/
Re: Re: Re: Re: Re: ....

.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

laba saruna
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Laba, laba. Jo piedalās tik viens vecais ateists ,,ola''.

Autors: ola
Datums: 14.01.10. 16:35

Autors: Jona Datums: 14.01.10. 10:44

Cien. Jona, Tu vēl arvien netiec vaļā no savām ķecerībām ?
Tev nepietiek ar tām vecajām – Jēzu, Valtorti, Vassulu un Lašanski, Medžugorji, nē, vēl vajag.
Nu jau kārtējā pasaka par Damaskas Mirnas „liecību” ?
Un Tu nekautrējies izstādīt publiskajā telpā kārtējās blēņas ?
Saproti tak, ka Tevi izmanto. Man Tevis žēl.
Tomēr, samērā normāls, ražīgs bābietis.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

2. Autors: PATEICĪBA
Datums: 17.01.15. 12:15

Paldies, ka "izrakāt" šo ŠOBRĪD TIK ĻOTI AKTUĀLO tēmu no foruma arhīva bezdibeņa, kuru vēl dziļāku padarījuši daži idiotiski copy-paste grafomāni. Droši vien viņi to speciāli dara, lai noslēptu PATIESĪBU. /c/
------------------------------------------

nu psihs "misija" un viens ezotēriķis jau ļoti cenšas, lai ar saviem copy-paste forumu iznīcinātu. Nav tikai saprotams - kāds viņiem pašiem no tā labums?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

http://apollo.tvnet.lv/zinas/pret-rietumu-kulturu-sakts-karagajiens/714781<\/a>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ....

Nē, nu labums viņiem no tā ir. Bez foruma viņi var justies drošāk. Var paslēpties aiz Bībeles ,,kopy paste'' un slepenībā darboties (baroties).

Gluži kā ,,ēnu ekonomikā" kad nav atklātībā jāskaidrojas ar oponentiem.

Tāda ir tā ohu jennaja boga (Jēzus) mīlestība katrā misijā. Ha.
Re: šodien Britānija

muhamedāņu velni trako krustu ieraugot.

http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/593445-kas_notika_kad_kristiesi_gribeja_iziet_gajiena_musulmanu_rajona_lielbritanija<\/a>
Re: Re: šodien Britānija

Man liekas, ka tā bija provokācija.
 Atbildēt uz šo ziņojumu
 Tavs vārds:
 Tavs e-pasts:
 Temats:
  
 
DELFI darbs
DELFI ceļojumi
Kontakti | Atsauksmes | Par Delfi | Komentāri portālā | Lietošanas noteikumi | Reklāma@DELFI | RSS | mDELFI | Delfi.ee | Delfi.lt | Delfi.ua
Copyright © AS DELFI. All rights reserved.